Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Eсе

Функции на съвременната държава

2006 г.

Съдържание

Въведение 3

Функции на държавата - видове функции 4

Заключение 8

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 9

Въведение

Държавата е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото, като възниква в резултат на общественото разделение на труда, появата на частната собственост и на класите. Чрез система от държавни и контролни органи държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения. Основните функции на държавата са вътрешни (в пределите на нейната територия и по отношение на нейните граждани) и външни (свързани с междудържавните отношения). Това в най-общи рамки е стандартното определение, давано за държава, както и в най-общ аспект за функциите й. От тук обаче спрямо конкретиката на правна, икономическа, обществена или политическа държавна функционалност, определенията за ролята на държавата са разнопосочни с оглед най-пълното обхващане функциите и значението на държавата като вид общност и организация.

Именно от това определение следва и икономическото и правно измерване и конкретизиране функциите на държавата, които са предопределяни от социалната й същност и задачи, както и от нейните основни направления на дейност по разрешаване на тези задачи. 

.............................................

Функции на държавата - видове функции

В зависимост от историческия етап на развитие една или друга функция на държавата придобива приоритет пред останалите. В теорията съществуват различни концепции за това с какъв интензитет да се осъществяват държавните функции. По важни, на които можем да се спрем, това са: 

- консервативна;

- либерална;

- социалдемократична;

- комунистическа и т.н. в зависимост от вида държавност и конкретните исторически събития. 

Всички те определят основните и допълващи функции на държавата с оглед ефективноста на цялостното управление, но залагт на определени подходи - консервативни или либерални по отношение самата изява на това управление, което се конкретизира и в изграждане функциите на съвременната държава като групи и значение.

Друг важен аспект на анализа относно функциите на държавата през определените исторически периоди, са техните характерни черти. Можем да обособим и обобщим, че функциите на държавата имат следните характерни черти, а именно: 

- те имат обективен характер;

- имат систематичен, постоянен характер;

- изразяват същността и социално предназначение на държавата;

- възникват и се развиват в съответствие със задачите и целите на държавата;

- осъществяват се посредством всички държавни органи;

- осъществяват се определени форми и с определени методи. 

Последните представляват реализиране на компетенциите, на правата и задълженията на отделните органи в съответствие с тяхното място и предназначение в държавния механизъм. Функциите на държавните органи се определят от самата държава посредством специални юридически актове, а функциите на държавата не зависят от волята на самата държава

..........................................

Заключение

В заключение на анализа относно функциите и задачите на държавата, трябва да споменем, че всяка държава създава единна система от политически институти и отношения, осигуряваща управлението на обществото. Включва държавните и обществените органи и организации, които се намират в определени взаимоотношения при осъществяването на своите политически функции. Чрез дейността на нейните органи (в България - президент, Народното събрание, Министерски съвет, министерства, местни държавни органи, съдилища, прокуратура) се реализират държавната власт, държавното управление и съдебната власт. Политическата система в България се основава върху принципа на политическия плурализъм. Нито една политическа партия не може да се обявява или утвърждава за държавна. Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност.

.........................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  bg.wikipedia.org/wiki/Държава
  2.  www.sibi.bg/RezumeJS.htm
  3.  www.pravovadurzhava.com/resources/
  4.  www.pravovadurzhava.com/

...................................

Темата е писана 2006 г.

Ключови думи:

функции и задачи на съвременната държава, видове функции - консервативна, либерална, социалдемократична, комунистическа


Търси за: функции задачи съвременната държава | видове функции консервативна

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker