Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


Нов български университет, София

Локален учебен център

КАЗУС

По Планиране и прогнозиране

На тема:

Планиране и прогнозиране на фирмена стратегия

София, 2006 г.


Съдържание:

1. Условия на казуса 3

2. Обща характеристика на фирмената дейност 3

3. Фирмени цели на “Багрима” ЕООД 5

4. Фактори, влияещи върху бъдещото развитие на компанията 6

5. Стратегически цели на фирма “Багрима” ЕООД 7

6. Ключови подкрепящи функционални стратегии. 9

7. Препоръки към фирма “Багрима” ЕООД - Пазарджик: 11

8. Финансови показатели след подобряването на продуктовата политика на фирмата 12

8.1. Ключови икономически оценки на бизнеса 12

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 14


1. Условия на казуса

Изследвайте дейността на избрана фирма (реална или хипотетична) при следните фактори от външната среда:

В следствие на това е необходимо да се:

2. Обща характеристика на фирмената дейност

Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Това с още по-голяма сила важи за тези от тях, които се занимават с производство на продукция, тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в България имат своя специфика, свързана с ограничените покупателни възможности на населението, свързани са с повишени рискови фактори и сравнително по-дълъг оборот на капиталните средства.

Фирма “Багрима” ЕООД е създадена през 1998 г. с решение на Пазарджишкия окръжен съд №877/12.10-1998 г. с адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. “Никола войвода” №54. Предметът на дейност на фирмата е производството на лаково-бояджийски продукти: синтетични смоли, бои, лакове, грундове, лепила, специални покрития за бита, промишлеността и строителството. Фирмата разполага с две промишлени сгради в областта и пет производствени цеха, като от 2000 г. е затворила напълно производствено-технологичния цикъл. Продуктите на фирмата са сертифицирани по стандартите на ЕС - ISO 9000-14 000 през 2002 г. В настоящия момент фирмата е типично еднолично дружество с ограничена отговорност, като начело на управлението стой г-н Уилис Майерсън, търговски директор от 2002 г. Продуктовия асортимент се обновява на всеки шест месеца, като ръководството на дружеството е възприело активна инвестиционна и иновационна политика. За инвестиционна дейност в предприятието (предимно обновяване на сградния фонд и продуктовия асортимент с цел конкурентни предимства), фирмата отделя 25% от годишната си печалба, което за 2006 г. е близо 175 000 лева. Голяма част от инвестициите за подобряване качеството на продукцията и за внедряване на пазара на нови продукти (фирмата разполага с анализаторски център, който стриктно анализира основните потребителски тенденции и промените на пазара - доставчици на суровини, разпределителни канали, поведение на конкурентите, и предлага на ръководството на фирмата кои продукти да се изтеглят въобще от пазара поради загуби, кои да се намалят като асортимент и качество и кой нови продукти да се внедрят, най-вече поради завишено търсене на пазара на подобни продукти). Фирмата разполага и със средства във фонд “Резервен” по отношение на възможностите й бързо да отреагира на промени в околната среда и потребителското търсене.

………………………………..

7. Препоръки към фирма “Багрима” ЕООД - Пазарджик:

1. За засилване рекламната дейност дружеството би могло съвместно с дистрибуторите да предприеме по-активна рекламна кампания за внедряването на нови продукти, както и при стратегията на навлизане и продуктово ситуиране на нови за фирмата пазари и потребителски ниши.

2. За насърчаване продажбите може да се включат средства като използване на плакати, оформяне на демонстрационни щандове, използване щамповани найлонови торбички, въвеждане на вариращи цени, чийто размер зависи от количеството. За постигане на по-голяма конкурентноспособност фирмата може да насочи усилия към рекламно-насърчителните функции на потребителската опаковка като използва нови материали за опаковка, нови алтернативни форми на опаковката

3. За намаляване монотонния труд в производствените цехове и създаване на разнообразие на изпълняваната работа може да се дадат правомощия и отговорност на работниците за подготовка, организиране, контрол, поддържане на работното място.

……………………………………….


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Ангелов, А., Мениджмънт, С., 2000 г.
  2.  Каменов, К., Малкият бизнес. Велико Търново, АБАГАР, 1997 г.
  3.  Маринов, Г., и др. Икономика на предприемаческата дейност, С., 2001.
  4.  Стоянов, Д., Стратегически маркетинг. Университетско издателство “Стопанство” София 1999 г.
  5.  Тодоров, К., Бизнес стратегия на малката фирма,. С., НБУ, 1996 г.
  6.  Данни, предоставени от фирмата за периода 2003-2006 г.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

фирмени цели, стратегически цели, производствен процес, подкрепящи функционални стратегии, подобряване на продуктовата политика на фирмата, финансови показатели, икономически оценки на бизнеса


Търси за: фирмени цели | стратегически цели | производствен процес | подкрепящи функционални стратегии | подобряване продуктовата политика фирмата | финансови показатели | икономически оценки бизнеса

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker