Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

                      

ДИПЛОМНА   РАБОТА

на тема:

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА  ПРЕДПРИЯТИЯТА В МЛЕЧНИЯ СЕКТОР

 

НА ПРИМЕРА НА ФИРМА  „ЕКОМИЛК” ЕООД гр. Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Пловдив, 2008 година

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод. 3

 

I    глава. Теоретични основи на аграрното развитие. 5

I.1   Същност и съдържание на аграрното развитие. 5

I.2   Особености в развитието на млечния сектор. 8

I.3   Анализ на  диверсификацията  и спецификацията на предприятията от млечния сектор. 21

I.4   Методика за изследване на развитието на млечния сектор. 25

I.5   Икономическа ефективност на производството и финансова стабилност  31

I.6   Анализ на факторите, определящи възможностите за развитие. 35

 

II   глава. Състояние на млечния сектор в България. 39

II.1 Анализ на икономическото състояние на фирма „Екомилк”. 39

II.2 Оценка на ресурсната обезпеченост на фирмата. 45

II.3 Методико - икономическа спецификация и диверсификация, техническа ефективност. 49

II.4 Анализ на  общата и техническа ефективност на производството. 64

II.5  Ликвидност на финансите. 68

II.6  Факторен анализ. 74

 

III глава. Възможности за развитие на фирма „ЕКОМИЛК”ЕООД след присъединяването  на България към европейския пазар. 77

 

Заключение. 85

 

  Увод

Млякото и млечните продукти са ценна храна за всички възрасти. В тази група храни се включват прясното и кисело мляко, различните видове сирене и кашкавал, извара, сметана и продукти на млечна основа, като сладолед и др. Тези продукти са важна част от храната на човека и тяхното производство заема малък като обем, но съществен дял в аграрното производство и хранително – вкусовата промишленост.

След присъединяването на България към ЕС, вътрешният ни пазар на мляко и млечни продукти се интегрира напълно с големия пазар в обединена Европа. Млечният сектор е поставен при  нови пазарни условия.

В резултат на реформите, проведени у нас  през последните  две десетилетия настъпиха сериозни промени  по цялата верига: производство на сурово мляко – изкупуване – преработка и реализация на млечни продукти. Промените засягат  формата на собственост, броя, мащаба и статута на структурите на всички звена във веригата. Това неизбежно влияе на икономическата стабилност на предприятията от млечния сектор и перспективите за тяхното развитие.

Настоящата дипломна работа има за цел да анализира някои финансови показатели при производството на млечни продукти от една фирма и да даде отговор на въпроса: какви са перспективите за развитието й в частност и перспективите за развитие на млечния сектор като цяло.

Все по – често у нас се говори за агробизнес, който да включва всички звена във веригата от производство на непреработена селскостопанска продукция (земеделски и животновъдни  ферми), през преработката й (преработвателните предприятия – агроиндустрия) до достигането  на крайния продукт до потребителя (търговци на едро).

С цел разкриване на проблемите  и перспективите на развитие в млечния сектор  извършвам наблюдение на дейността  на млекопреработвателно предприятие за 5 години.

В развитието на такова предприятие фокусират проблемите от другите звена във веригата – млекопроизводителните ферми и реализацията  на млечните продукти на  пазара.

Фирма „ЕКОМИЛК” ЕООД е регистрирана от Пловдивски окръжен съд през 1995 година с Решение № 5834/ 25.06.1995 г и е вписана в търговския регистър със седалище гр. Пловдив.

Предмет на дейност на фирмата е изкупуването на сурови млека за преработка, производство и продажба на кашкавал, бяло саламурено сирене, кремообразно сирене, катък, масло, извара, топни и пушени сирена и др. млечни продукти.

Регистрирана като дружество с ограничена отговорност, фирмата стартира успешно. Основният капитал, състоящ се от дяловете на съдружниците е достатъчен за осигуряване на материално - техническата база  и започване на производствена дейност. Фирмата закупува необходимото оборудване и транспортни средства, а  производствените сгради са под наем  в съседен град.

Месторазположението  на производствената база се избира като приоритет се дава на близостта до производителите на суровина /мляко/.

Дружеството е включено в регистъра на одобрените изкупвачи на краве мляко съгласно чл. 53 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите /ООП/ на ЕС.

…………………………………………….

I.2 Особености в развитието на млечния сектор

 

За повечето страни членки, както и за ЕС като цяло производството на мляко е най-важната селскостопанска дейност. В рамките на ЕС секторът дава около 18,4% от общата стойност на селскостопанското производство.

След 1980 г. се установява, че млякото, произвеждано в ЕС, силно надхвърля потребностите на страните  членки. Същевременно световното производство на мляко  се увеличава с бързи темпове. Друга констатация, направена от ЕС е, че разходите на сектор „гарантиране” на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство за поддържане на цената на млякото са повече от 30% от всички разходи. Получилото се свръх производство на мляко и млечни произведения накара ръководството на ЕС да разработи и предложи инструментариум за регулиране на предлагането на мляко на пазара

......................................................................

II     глава. Състояние на млечния сектор в България

 

II.1 Анализ на икономическото състояние на фирма „Екомилк”

 

За да се направи икономически анализ на производството на фирмата е необходимо да се анализира обема дейност – изкупвателната, производствената и реализационната дейност.

Обема на произведената продукция през периода 2002/2006 година също се характеризира с натурални и стойностни показатели.  Таблица 4.

За да се анализира изменението на обема произведена продукция в края на периода /2006 г/ спрямо началото /2002/ се преизчислява фактическия обем по съпоставими цени. Преизчисляването на обема по съпоставими цени става като отчетеният обем дейност се разделя на индекса на цените. Тъй като индекса е в %, се умножава по 100.

 

 Изчислява се структура на стойността на произведената продукция съответно през началната /базисна/ /2002 г/ и крайната /отчетна/ година /2006 г/, като се разделя стойността на всеки продукт към общата стойност на произведената продукция  и се умножава по 100, за да се стане в %.

.....................................................................

 

III глава. Възможности за развитие на фирма „ЕКОМИЛК”ЕООД след присъединяването  на България към европейския пазар

 

В съответствие с основния предмет на дейност фирма „ЕКОМИЛК”ООД осъществява производство  и търговия на широка гама от млечни произведения основаваща се на пълното задоволяване на потребителското търсене от гледна точка на асортимент, качество, разфасовки, дизайн и др. Производството им се осъществява при оборудване и специализиран транспорт, които все в по-голяма степен се изхабяват. Пълно се използват всички съставки на млякото за получаване на висок рандеман и продукти с високи хранителни стойности и конкурентни цени.

Предприятието доставя необходимото количество мляко чрез изкупуване от фермерските стопанства от околните селища. През последната година с оглед спазване на изискванията за качество на млякото според европейските стандарти, фирмата прави инвестиции, за да осигури спазването на необходимите санитарно - хигиенни изисквания и да отговори на изискванията за качество на суровината и продукцията на ЕС.

..................................................................

 

Заключение

 

Перспективите за развитие на млечния сектор в България се свързват и подчиняват на необходимостта от  интегриране в конкурентната среда след приемането на България в Европейския съюз през 2007 година.

Тази среда се характеризира с наличието на мощни западноевропейски фирми, предлагащи висококачествени и на ниски цени млечни продукти. Изискванията на ЕС за екологична чистота и качество на млякото и млечните продукти, както и ограничителните квоти за производство на мляко и млечни продукти от краве мляко са другите важни фактори, които определят стратегическото развитие на сектора.

В тези условия е необходимо българските фирми извършват дейността си при минимални производствени разходи, висока ефективност на производството, да  произвеждат и обработват висококачествени суровини и продукти, които да отговарят на европейските стандарти за хигиена и качество на млякото и млечните продукти.

Осигуряването на взаимовръзка, диалог и съгласуваност  между всички звена по веригата от производители на мляко през млекопреботвателните предприятия до търговците на дребно и крайния потребител е гаранция за успех и осигуряване на по-високи доходи за фирмите и задоволяване на потребностите на крайния потребител.

Ресурсното обезпечаване със суровини, високопроизводителна техника и модерни технологии, гарантиращи високо качество на произвежданите продукти,  ще доведе до снижаване на себестойността на продуктите и възможност за продажби на европазара на мляко и млечни продукти.

От важно  значение  за развитието на сектора е използването на човешките ресурси. Повишаването на квалификацията и мотивацията на заетите в сектора ще гарантира качеството и ефективността на труда.

Бъдещето е на модерните  предприятия, които ще имат възможност да осигурят по-високоефективно и рентабилно производство, ще гарантират качество на млечните продукти според изискванията евростандартите и ще бъдат конкурентоспособни на вътрешния и европейския пазари.

За всичко това са необходими значителни инвестиции и финансово обезпечаване. Такава възможност на настоящия етап се предоставя от еврофондовете чрез финансова подкрепа по Програмата за развитие на селските райони – мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства; мярка 112 – Създаване на стопанства на млади фермери; мярка 312 – Подкрепа за създаване на микропредприятия.

.................................................................

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Стратегия за развитие на млечното животновъдство и подобряване на качеството на суровото краве мляко за периода 2006-2009 г.,интернет страница на МЗГ, 2007 г.

2.      Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2002,2003,2004,2005 и 2006 г, интернет страница на МЗГ, отдел „Агростатистика”.

3.      Ситуационно перспективен анализ на мляко и млечни продукти, МЗГ, отдел Маркетинг, 2002,2003,2004, 2005, 2006 г.

4.      Анализ на приложимостта на Общата селскостопанска политика на ЕС в България – Мляко и млечни продукти. АЗА Институт Германия. Изд. ПЕНСОФТ, 2001 г

5.      Аграрен доклад 2006 г, МЗГ, интернет страница

6.      Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г, МЗХ, интернет страница

7.      Ангелова, Весела Иванова, Аграрна икономика, София 1999

8.      Кунчев, Иван Стойков, Аграрен мениджмънт, Дионис, 1997

9.      Петров, Величко Минков, Методи за анализ на селскостопанското предприятие, Свищов, 1996 г

10. Захарив, Андрей, Финансов анализ на фирмата, Свищов, 2003

11. Белев, Д. Георгиев. Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието. С., ФорКом, 1998 г.

12. Белев, Д. Георгиев. Анализ, прогнозиране и планиране – сборник задачи и казуси. С., ФорКом, 2000 г.

13. Божков, Васил и др.  Счетоводство на фирмата – учебник. С. Горекспрес, 2003 г

14. Тагарев, Стоян. Аграрна политика- учебник. С., Люрен, 1999 г.

15. Ковачева, Цветана. Присъединяването на България към ЕС и влиянието му върху развитието на млечния сектор. Сп.”Икономика и управление на селското стопанство” 2006 г, № 1, с.3-10.

16. Бобевска , Диана и др. Проучване  тенденциите и развитието на млечния сектор в регион Нова Загора. Сп.”Икономика и управление на селското стопанство” 1997 г, № 7-8, с.57-62.

17. Младенова, Мимоза. Влияние на ОСП върху състоянието и развитието на млечните ферми., С. , Институт по аграрна икономика.

18. Интервю с Михаил Тачев – председател на Националната асоциация на млекопреработвателите.

19. Счетоводен годишен отчет на фирма „ЕКОМИЛК”ЕООД за 2005 и 2006 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008г.

Най – новите данни в темата са актуални към 2006г.

Темата съдържа множество таблици и графики.

 

Ключови думи:

състояние на млечния сектор в България, методика на изследването на развитието на млечния сектор, диверсификация, специфика на предприятие, млечна промишленост, вътрешен пазар, съпоставимост, техническа ефективност на производството, ликвидност на финансите, факторен анализ

 


Търси за: диверсификация | специфика предприятие | млечна промишленост | вътрешен пазар | съпоставимост | техническа ефективност производството | ликвидност финансите | факторен анализ

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker