Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


           

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

 

НЮЙОРКСКАТА ФОНДОВА БОРСА

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. СЪЩНОСТ НА БОРСАТА И БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ. ФОНДОВА БОРСА.. 3

2. КОТИРАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА ФОНДОВАТА БОРСА.. 4

3. БОРСОВИ ИНДИКАТОРИ.. 7

4. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НЮЙОРКСКАТА ФОНДОВА БОРСА.. 8

5. УСТРОЙСТВО И НАЧИН НА РАБОТА НА NYSE.. 10

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СЪЩНОСТ НА БОРСАТА И БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ. ФОНДОВА БОРСА

 

Борсите и борсовата търговия са специфична форма на пазари и търговия, обикновенно със стандартизирани, масово търгувани стоки, образци от тях, типизирани контракти /договори/ в реално и бъдещо време, валутни ценности, ценни книжа и техните деривати, както и на самата работоспособност на човека /стоката – работна сила/.

Етимологията на термина “борса” се свързва с гръцката дума “byrsa” и по същество означава кожена торбичка, кесия за пари. Борсите са особено атрактивни пазари поради изработените през годините типични маниери, жестове и артикулации, което дава основание на някои изследователи да ги отъждествяват с изкуство. Най – характерната особеност на борсата е, че при нея могат да търгуват само членовете й чрез своите посредници – брокери.

За борсата може да се каже, че е институция със стабилно място и влияние в системата на световната икономика и търговия. Световните борси в Ню Йорк, Чикаго, Лондон, Токио, Сао Паоло и Куала Лумпур играят важна роля на основни механизми за поддържане на ценообразуването, търсенето и предлагането на стоките в световната търговия.

Важни елементи в организационната структура на борсата са брокерската къща и клиринговата къща. Клиринговата къща извършва изцяло финансово – счетоводното обслужване на борсата, а брокерската къща чрез брокерите обслужва членовете на борсата.

…………………………………………….

 

4. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НЮЙОРКСКАТА ФОНДОВА БОРСА

 

Нюйоркската фондова борса (New York Stock Exchange (NYSE) -http://www.nyse.com) е най-голямата фондова борса за ценни книжа на света и втората по брой компании. Тя е създадена на 17 Май 1792 г. и се намира на Уол Стрийт в Ню Йорк, САЩ. Капиталът на компаниите, листвани на борсата по последни данни е над 25 трилиона долара.

Тя се формира по силата на споразумение, сключено от 24 брокери, работещи извън Wall Street 68. Първият официален офис на борсата е стая, наета през 1817 г. на Wall Street № 40 за $200. През 1817 г. организацията се сдобива с устав и ново име – New York Stock and Exchange Board, а през 1863 г. то бива скъсено до днешния вариант New York Stock Exchange.

През дългото си съществуване борсата е имала трудни и славни периоди.

След началото на Първата световна война през юли 1914 г. борсата е затворена за няколко месеца и отваря врати отново едва в края на ноември, за да подпомогне военните усилия чрез търгуване на облигации.

…………………………………………

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В заключение можем да кажем, че Нюйоркската фондова борса е най – голямата фондова борса в света и на нея се извършват около 80 % от операциите с ценни книжа в САЩ.

Тя поставя много строги изисквания за фирмите, желаещи да се листват на нея. Компанията трябва да представлява интерес от национален мащаб и да има поне 1.1 милиона публично търгувани акции. Те трябва да бъдат притежавани от не по-малко от 2000 акционери. Обикновените акции трябва да имат нетна пазарна стойност не по-ниска от 18 милиона. Компанията трябва да има печалба преди облагане с данъци поне 2.5 милиона за последната година и не по-малка от 2 милиона за всяка от предните две години.

За да бъде листвана една компания на борсата в Ню Йорк, тя трябва да отговаря на строго регламентирани финансови и корпоративни стандарти. Всяка фирма плаща значителни годишни такси, за да бъде листвана.

……………………………………………

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1.                 Петкова, Ив.  - Сделките с ценни книжа, или как да ги купуваме и продаваме,  Варна 1993 г.

2.                 Илиев, Ив., Лалева, Ц. – Борси и борсови операции, София 2002 г.

3.                 Костова, Ив., Костов Д. – Стокови пазари и търговски сделки, Ст. Загора 2000 г.

4.                 Интернет

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

Нюйоркска фондова борса, борсова търговия, фондов пазар, ценни книжа, акционери, облигации, котиране, договаряне, инвестиционни посредници, индекс “DOW-Jones”, борсови индикатори, акционерен бум


Търси за: борсова търговия | фондов пазар | ценни книжа | акционери | облигации | котиране | договаряне | инвестиционни посредници

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker