Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (42 лв)  37.80 лв Нова цена!


 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

 

Възможности за развитие на аграрните производствени системи след приемането на страната в ЕС по модела на Земеделска кооперация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 3

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА АГРАРНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СИСТЕМА.. 5

2. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА  ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СИСТЕМА   9

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СИСТЕМА.. 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 14

 

 

 

 

 

УВОД

 

Земеделието е стратегически важен сектор на българската икономика, което го определя като дългосрочен приоритет за държавното управление в Република България. Благоприятните почвено - климатични и агроекологични условия, в съчетание с натрупания опит и традиции са отлична предпоставка за устойчиво развитие на ефективно и конкурентноспособно земеделие в страната. След присъединяването към ЕС се подобрява икономическата среда на сектора - българското земеделие има възможност за усвояване на значителен финансов ресурс (1,2 млрд. евро през следващите 3 години), нарастват и възможностите за външни инвестиции.

Същевременно, присъединяването на България към ЕС я изправи пред нови предизвикателства - обща селскостопанска политика, общ пазар, конкурентност, миграция и демографски проблеми. Политиката на държавата трябва да бъде съобразена с промените в Общата селскостопанска политика на ЕС - от секторна към териториална политика, от субсидии към инвестиции, от централизирано администриране към регионално. Променят се и глобалните условия – нарастващо население и нарастващи потребности от ресурси, глобални промени в климата, глобализация и либерализация на световния пазар, промени в предпочитанията на обществото.

……………………………………………

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА АГРАРНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СИСТЕМА

 

Земеделска кооперация регистрирана през 1993 година, използва 24 500 декара земеделска земя, които са наети и разпределени в 120 парцела, от които 24 200 декара са ниви и 300 декара са овощни градини.

Земята е наета със срок на арендуване за 3 години, като е сключен писмен договор за наем, който е незаверен и невписан в регистъра на съда.

Размера на арендната вноска е определен в лева за декар и в натура, като по вид тя е смесена.

Арендодателя е физическо лице.

В земеделската кооперация са наети да работят 70 работника – 15 са на постоянен трудов договор и 55 са заети сезонно.

 

Земеделската кооперация има следните активи:

 

- 1 склад на възраст повече от 20 г. с обем 6 000 т.

- 1 сушилня на възраст повече от 20 г. с обем 10 т

- 1 ремонтна работилница

…………………………………………..

 

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СИСТЕМА

 

В точка 1. и точка 2. разгледахме няколко от възможности за развитие, които стоят пред земеделската кооперация.

Устойчивото развитие на аграрните предприятия като цяло в България изисква извършване на неотложни промени:

 

-    Свързани със стратегиите за развитие на отделните форми на предприятия в отрасъла. Те касаят главно пазарните позиции на предприятията с акцент върху отношението към клиентите; 

-    Модернизация на техниката и технологията на производство, замяната на ниско продуктивните сортове и породи;

-    Подобряване на хигиенно - санитарните изисквания за производство и профилактика на заболяванията на растенията и животните, за да се повиши качеството на продукцията;

-    Повишаване на професионалната подготовка на работниците;

………………………………………………

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

Пред аграрните производители и голямото видово разнообразие на форми на тяхната дейност стои предизвикателството за устойчиво развитие, в началото на ХХI век, което означава да прилагат технологии и осигуряват финансови средства за производството на качествена растителна и животинска продукция, гарантираща човешкото здраве при икономическа целесъобразност и ефективност при ползване на незаменими природни ресурси, без да възпрепятстват съхранението и възпроизводството им.

От изложените изследвания и предложения за повишаване на производството в Земеделска кооперация, дават основание да се извършат следните по-значими изводи и препоръки:

 

1. Кооперацията е една от основните организационно - стопански форми в аграрния сектор.

 

………………………………………………

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.                 Белев, Д. Икономика на кооперациите

2.                 Презентация на Тракийски университет Стара Загора на тема «Устойчиво развитие на аграрните предприятия - препятствия и възможности»

3.                 Доклад на Johan F.M. Swinnen – Тенденции в развитието на агробизнеса и селското стопанство в страните от Централна и Източна Европа и бившите съветски републики.

4.                 www.mzgar.government.bg – сайт на Министерство на земеделието и храните

5.                 www.evroportal.bg

6.                 www.agrobusiness.bg

 

 

Темата е изготвена 01.09.2008г.

Темата съдържа таблици и формули.

Най-новите данни в темата са от 2008г.

 

 

 

Ключови думи:

земеделие, аграрна производствена система, стратегии за развитие, земеделска кооперация, селскостопанска политика на ЕС, модернизация на техниката, технология на производството, средна продуктивност на земята, качество на продукцията, производствени мощности


Търси за: земеделие | аграрна производствена система | стратегии развитие | земеделска кооперация | селскостопанска политика | модернизация техниката | технология производството | качество продукцията | производствени мощности

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (42 лв)  37.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker