Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

Взаимоотношения между продажби, разходи и цени в търговската фирма

по примера на „Унипак” АД

             

 

 

2006

 

 

Съдържание:

 

1. Увод. 4

2. Същност на продажбите. 7

3. Същност на паричните разходи. 9

3.1 Основни видове парични разходи 10

3.2 Показатели за измерване на разходите. 13

4. Място на цените в търговската дейност. 16

5. Изследване на зависимостта продажби - разходи – печалба в търговската дейност  18

6. Критични точки на разходите, печалбата и продажбите. 19

6.1 Критични точки на разходите. 19

6.2 Критични точки на печалбата. 23

7. Обща характеристика на “Унипак” АД, гр. Павликени. 28

8. Предмет на дейност. 29

9. Продажби на “Унипак” АД, гр. Павликени. 29

9.1 Продуктова структура. 32

9.2 Основни пазари. 33

9.3 Основни контрагенти. 34

9.4 Основни конкуренти. 35

9.5 Обем и структура на продажбите. 35

10. Управление на търговските дейности в “Унипак” АД.. 39

11.  Анализ на продажбите в “Унипак” АД, гр. Павликени. 40

11.1 Необходими данни за анализа. 40

11.2 Изследване на стойността на продажбите и влиянието на цените  40

12. Фактори, влияещи върху продажбите и насоки за увеличаване на размера им   43

12.1  Вътрешни фактори. 43

12.2 Външни фактори. 44

13. Икономически показатели за “Унипак” АД, формирани на база продажбите  45

13.1 Приходи от продажби. 45

13.2 Печалба. 46

13.3 Рентабилност. 47

13.4 Критична точка на продажбите. 48

13.5 Собствен капитал в зависимост от рентабилността на продажбите  50

13.6 Стокови наличности. 51

13.7 Норма на изработка. 51

14. Заключение. 53

Използвана литература. 54

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 56

 


1. Увод

           

            Теоретична  същност на зависимостта  продажби – разходи - цени в търговската фирма.

Търговската дейност е стопанска по своята същност и посредническа по своето място във възпроизводствения процес. Закупуването и препродажбата на стоки без промяна на тяхната субстанция е основния отраслов признак за разграничаването на търговията от останалите стопански отрасли и дейности.

Търговията се обособява като стопанска дейност на определен етап от човешката цивилизация. Разделението на труда в обществен мащаб дава тласък на производството. Търговията е с изключително важно значение за всяко едно общество. Тя заема междинно звено между производителя и потребителя и ролята й за успешното развитие на цялата стопанска система е много голяма[1].

Продажбите са най-късият път до успеха в бизнеса. Нарастването на обема на продаваното количество стоки и услуги от своя страна води до признаването на престижа на професията на търговеца респективно на продавача.

Теоретичното обосноваване на необходимостта от планиране и анализ на стопанската дейност на търговската фирма в съответствие с това, че те са специализирани субекти на стопанската дейност и като такива осъществяват определени управленски функции. За това им е необходима информация както за минали и текущи , така и за бъдещи периоди, която е в основата за ефективни бъдещи управленски решения със значение за самите тях, а едновременно и за всички субекти на стопанската дейност.

Основната задача на наетия персонал по продажбите, е поддържането на съществуващия бизнес и неговото разширяване чрез печелене на нови клиенти. Чрез продажбите се осигурява възвръщане на вложените за придобиването на ресурсите – стоки, суровини, материали, работна сила. Ако няма реализация не може да се възстановят разходите и да има развитие и просперитет т.е. не може да има възпроизводство. Основната цел е Печалбата.

Между основните показатели на търговската дейност- продажби, разходи и цени съществува изключително важна зависимост, в която по същество намира израз и проявление цялостната търговска дейност. Тази зависимост е свързана  главно с изследване на печалбата , като основен резултативен показател от взаимоотношението на ключовите фактори продажби, като основен източник на приходи за търговската фирма, и разходи (опосредствани от цени).

Печалбата е най- важният икономически и финансов показател, който отразява резултата от извършената търговска дейност. В него в систематизиран вид се отразява организацията и управлението, поставената икономическа цел, възприетата тактика и стратегия, свързана с развитието и усъвършенстването на търговската дейност. Печалбата е основен източник за нарастване на капитала. Чрез част от печалбата търговската фирма си осигурява средства за инвестиции, за общо финансиране на дейността и за допълване на необходимостта от парични средства[2].

...................................................................

 

7. Обща характеристика на “Унипак” АД, гр. Павликени

 

 “Унипак” АД гр. Павликени е водещ производител на опаковки в Република България. Фирмата е създадена през 1967 г., а от 1997 г. е акционерно дружество с частна собственост. Дружество е със седалище и адрес на управление: гр. ПАВЛИКЕНИ ул. “Тошо Кътев” 13. Съдебната регистрация е извършена в Окръжен съд Велико Търново по ФД № 6 от 03. 01. 1996 г., вписан в регистъра на търговските дружества – рег. 1, том 1, стр. 12, партида 2 ЕФН 0496000061.

Капиталът при учредяването е 113 599 лв., разделен на 113 599 бр. неделими поименни акции с номинална стойност на 1 акция 10.00 лв. Основни акционери са:

-“Северкооп Гъмза Холдинг” АД София – 29537 бр., Булстат 121661931;

-“Селена Холдинг” АД София – 54631бр., Булстат 825220791;

-“Фарма М” АД гр. Монтана – 25328 бр., Булстат 111047205.

С решение на Общото събрание от 24. 09. 1999 г. капитала е увеличен с 1 022 391 лeвd и възлиза на 1 135 990 лв. – удостоверение № 775/16.02.2000г. на Великотърновския окръжен съд.

Организационната структура на фирмата е гъвкава и отговорностите и задълженията на поставените лица са добре разпределени. Фирмата се ръководи от изпълнителен директор. Той се назначава от Съвет на директорите на отчетно – изборно събрание на акционерите. Изпълнителният директор отговаря за цялостната дейност на фирмата, осъществявана от три дирекции: Производствена, Техническа и Търговска.

“Унипак” АД се намира в гр. Павликени, близо до гр. Велико Търново и транспортът до базата е максимално улеснен. Това е благоприятна предпоставка за контакт с клиентите, сътрудниците, доставчиците и др. Поради близостта на България до пазарите на Русия, Близкия изток и ЕС, транспортните разходи за тези страни са също по-ниски.

С оглед на визията на фирмата, тя формулира следните базови цели:

- Увеличаване на продажбите;

- Намаляване себестойността на продуктите;

- Съкращаване сроковете за изпълнение на поръчките;

- Гарантирано постоянно качество на продуктите;

- Взаимоизгодни отношения с доставчиците;

- Намаляване броя и обема на дължимите вземания;

Дружеството работи с непрекъсваем производствен цикъл и разкрива нови работни места, което е и причина фирмата да се радва на висок обществен рейтинг.

......................................................................

 

 

13. Икономически показатели за “Унипак” АД, формирани на база продажбите

 

13.1 Приходи от продажби

 

Паричните приходи на дружеството намаляват с намаляването на обема на продажбите. През анализирания период, приходите са както следва: 2003 г. - 9324 х. лв.; 2004 г.- 8155 х. лв.; 2005 г.- 8080 х. лв. Тези приходи са формирани предимно от приходи от дейността, като според Отчета за приходите и разходите за деветмесечието на 2005 г. представляват над 90 %. Изследваните по-горе промени в обема на производството и структурата на продажбите влияят върху размера на паричните приходи. Това влияние ще изследвам, като използвам регресионния метод, илюстриран в следващата таблица.

 

 

Таблица 11

години

парични приходи в млн. лв.

продажби в млн. лв.

yx

x2

yx

y

X

2003

9,3

8,6

79,98

73,96

9,27

2004

7,8

7,7

60,06

59,29

7,88

2005

7,3

7,3

53,29

53,29

7,26

 

24,4

23,6

193,33

186,54

24,41

 

.................................................................

 

14. Заключение

 

В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговската фирма. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и конкурентоспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Анализът на приходите, разходите и като основа на това формирането на адекватна ценова политика, заемат централно място в системата на комплексния анализ на стопанската дейност на търговските обекти. Това се обяснява с обстоятелството, че основно разходите за обръщение представляват основополагащ фактор, определящ цената на търговската услуга, степента на използване на вътрешния потенциал на фирмата и от друга страна те оказват непосредствено влияние върху крайния резултат от търговската дейност. Приходите и разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. От тук произтича и необходимостта от подробно изучаване на съдържанието, размера, равнището, динамиката и структурата на приходите и разходите от и за стоково обръщение, както и влиянието на основните фактори, които ги обуславят. Чрез математико - икономическите и статистическите методи на анализа се разкриват количествените и качествените измерения на съществуващите връзки и зависимости, посочват се резервите и се формира стратегията на фирмата за мобилизирането и максималното използване на тези изведени резерви.

....................................................................

 

Използвана литература

1.                 Белев, Д., “Икономически анализ”; С., 2002 г.;

2.                 Геров А., Фирмено планиране. С., 1999;

3.                 Дурин, Ст., Д. Дурина, “Счетоводство на предприятието”

4.                 Каменов, Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране. С., 1999;

5.                 Луканов, К. “Финансово - икономически анализ на предприятието”;

6.                 Мавалски, А.; „Теория и икономика на търговията”; І част; С.; Унив. изд. „Стопанство”; 1998;

7.                 Маджарова, Е. "Финансов анализ на предприятието", 1993 год.

8.                 Найденов, Н.; „Планиране на продажбите”; сп. „Алтернативи”; бр. 15 – 16 / 1998;

9.                 Николов, Н., “Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията”; С. 2002 г.;

10.             Петров, Г., “Основи на финансите на фирмата”

11.             сп. "Български счетоводител", бр. 9/97 год., с. 10-14 вкл., Кръстьо Чуков. Йончев, Цв.; С. Терезова; „Изследване и анализ на стопанската дейност”; С.; Унив. изд. „Стопанство”; 1998;

12.             Чаушев, А.; Ив. Петров; „Търговия на едро”; С.; „Тракия - М”; 2003;

13.             Чуков, Кр.; „Финансово - стопански анализ на предприятието”; С.; „Тракия - М”; 2003;

14.             Данни, предоставени от търговския отдел на фирма “УНИПАК” АД за периода 2003-2005 година.

15.             Интернет източници

 

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

В темата са включени множество таблици и графики.

Приложени са също така и балансите на „Унипак” АД за 2004 и 2005 г.

Най – новите данни в разработката са от 2005 г.

 

Ключови думи:

същност на продажбите, парични разходи, показатели за измерване на разходите, критични точки на печалбата, продуктова структура, контрагенти, конкуренти, рентабилност, критична точка на продажбите, приходи от продажби, стокови наличности, норма на изработка, финансов анализ[1] Виж Мавалски, А.; „Теория и икономика на търговията”; І част; С.;Унив. изд. „Стопанство”; 1998

[2] Виж Мавалски, А.; „Теория и икономика на търговията”; І част; С.;Унив. изд. „Стопанство”; 1998

 


Търси за: същност продажбите | парични разходи | показатели измерване разходите | продуктова структура | контрагенти | конкуренти | рентабилност | критична точка продажбите | приходи продажби | стокови наличности | норма изработка | финансов анализ

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker