Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Висше училище Международен колеж - АЛБЕНА

 

 

 

КУРСОВА  РАБОТА

 

 

на тема: Планиране на местното икономическо развитие на Община Вълчи дол в периода 2007 – 2013 година

 

Подзаглавие : Инвестиционен профил на Община Вълчи дол

 

 

 

 

2009

 

Съдържание:

 

 

ПРЕДГОВОР. 3

РЕЗЮМЕ.. 3

І. Увод. 4

ІІ. Регион – история, географски дадености, климат, икономика, население  5

1. История. 5

2. Географски дадености. 5

3. Климат. 6

4. Икономика. 6

5. Население. 6

ІІІ. История и седалище на институцията. 6

ІV. Описание и категоризация. 7

V. Организационна структура – нива, функции и задължения. 7

VІ. Стандарт за работа. 9

VІІ. Описание на отдел   „Икономическо развитие и проекти”. 9

VІІІ. Заключение. 11

Използвани източници: 12

 

 

 

...................................................................

РЕЗЮМЕ

Селските райони в България са пресечна точка на множество проблеми, които ограничават човешкото развитие в страната - бедност, отпадане от образование, нисък достъп до здравеопазване, етническа разделеност, ограничени възможности за развитие на бизнес. Всичко това означава, че хората на село не разполагат с възможностите за избор, който би следвало да имат – избор на работа без да бъдат принудени да се самоизхранват със земеделие, избор на местоживеене, където са родени, без да обричат децата си на ниско образование и лошо здравеопазване, и най-вече да могат да избират и оказват влияние върху политиките, които ги касаят. Хората в селските райони следва да бъдат по-скоро двигател, а не само ползватели на политиките за регионално развитие.

Община Вълчи дол има богати природно - климатични дадености, чиста околна среда и запазени традиции в отрасъл „Селско стопанство”, но по-голямата част от собствениците на земя използват нерационално този ресурс за осигуряване на приходи в своя полза. Икономиката е слабо развита и не може да преодолее кризата от началото на 90-те години. Съществува дефицит на човешки ресурс с добър образователен ценз. Висок е процентът на хората в трудоспособна възраст, но те са без образование и професионална квалификация. Има развита мрежа от  училища, детски градини, доболнична помощ, културни институции, спортни съоръжения, комуникационна и техническа инфраструктура, но предоставяните услуги са малко на брой  и с ниско качество, а инфраструктурата е амортизирана и разрушена. Няма концепция за развитието на бизнеса, както и за изграждането на публично -частни партньорства. На територията на общината няма институционално развити неправителствени организации и работещи неформални групи. Независимо от идентифицираните трудности и заплахи община Вълчи дол разработва план за развитие и определя стратегия за устойчив растеж.

........................................................................

­­

 

ІІ. Регион – история, географски дадености, климат, икономика, население

 

1. История

Историческите корени на Вълчи дол водят някъде далеч в миналото към VIII-IX век. Тук са открити останки от тракийски и славянски селища и от некрополи. Вълчи дол е една ханска земя, намираща се в близост до старите столици Плиска и Велики Преслав.

През 1909 г. през Вълчи дол е преминала първата влакова композиция. Търговията и занаятчийството разцъфтяват и е поставено началото на една от най-големите зърнени бази в страната. Появяват се първите промишлени предприятия и работилници, врати отваря и наричаната някога "огнена мелница". Вълчи дол е първото село с дизелова електроцентрала, построена през 1929 г.

Община Вълчи дол е разположена  в област с административен център Варна, в Североизточна България. На север граничи с общините Тервел и Добрич, на изток с Община Аксаково и Община Суворово, на юг с Община Ветрино, а на запад с община Нови пазар.

 

2. Географски дадености

 

Община Вълчи дол заема площ 472,5 кв.км, разположена е в област с административен център Варна, в Североизточна България. На север граничи с общините Тервел и Добрич, на изток с Община Аксаково и Община Суворово, на юг с Община Ветрино, а на запад с община Нови пазар.

 

Територията на  общината се отличава с плодородна земя, пейзажи, съчетали живописността на Лудогорието и същинска Добруджа, чиста природа, и благоприятно географско положение, което се предопределя от близостта до три областни центъра – Варна, Добрич и Шумен. Общината попада в периферията на зона с развит туризъм – северното Черноморие. Административен център е град Вълчи дол. Общината има 22 населени места и заема 12,32% от територията на Област Варна.

3. Климат

Климатът на общината е с ясно изразен умерено - континентален характер. Основните фактори, обуславящи този тип климат са орографията на територията и възможността за безпрепятствено нахлуване на  северозападни, северни и североизточни въздушни маси.

...............................................................................

 

 

VІІІ. Заключение

 

В заключение на курсовата работа мога само да добавя, че теорията е едно въведение в практиката. Тя ми е полезна дотолкова, доколкото да си имам  понятие с какво мога да допринеса за разработването на даден проект или съответно поставена задача от Директора на дирекция или Началник отдела.

На практика теорията изглежда по-сложна отколкото е в действителност, едно е да го прочетеш и преразкажеш, друго е да го приложиш . В повечето случаи практиката няма нищо общо с теорията, защото теорията ти дава знания, а практиката умения.

Личните ми впечатления от проведения стаж в община Вълчи дол са отлични. Екипа, който е сформирал Кмета на Общината е в различна възрастова граница, но това не пречи на персонала да извършва качествено и с лекота поставените му задачи.

Макар, че община Вълчи дол е от селски тип с изостанало икономическо развитие,  чрез визията й дадена от гражданите на град Вълчи дол, се очертава ясна картина за очакващото я бъдеще. Постигането на това бъдеще предполага огромни усилия за мобилизация на всички свои ресурси и привличане на външни. Това предполага още подреденост в действията и следване на подходящи стратегии, разработване на проекти за финансиране и др.

 

 

 

 

Използвани източници:

 

1.                  Общински план за развитие на община Вълчи дол 2007 - 2013 година

2.                  ISO 9001:2000 за община Вълчи дол

3.                  Стратегически цели за развитие на община Вълчи дол за 2008 година

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

Община Вълчи дол - икономическо развитие, география, територия, климат, организационна структура, стратегически цели, общинска администрация

 


Търси за: икономическо развитие | география | територия | климат | организационна структура | стратегически цели | общинска администрация

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker