Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

УНИВЕРСИТЕТ

ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

Специалност: Икономика

 

 

РЕФЕРАТ

 

по

 

Международен транспорт

 

на  тема:

 

ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

                                                                                     

зимен семестър

уч. 2008/ 2009 г.

София


 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ". 3

2. СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ.. 4

2.1 Главен директор. 4

2.2 Главен Секретар. 6

2.3 Служител по сигурността.. 7

2.4 Финансов контрольор. 7

2.5 Контролна дейност.. 8

3. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ.. 8

4. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ.. 9

4.1 Дирекция "Авиационна безопасност": 9

4.2 Дирекция "Летища, авиационна сигурност и управление на въздушното движение": 10

4.3 Дирекция "Европейска интеграция, международна дейност и икономическо регулиране". 11

4.4 Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” съгласува, подготвя и предлага на министъра на транспорта за утвърждаване: 12

5. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ.. 13

6. ИНСПЕКТОРИ ПО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО.. 15

7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ". 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 18

 


Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване http://caa.gateway.bg/page.php?category=13/ЗГВ/. ГД "ГВА" изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие със ЗГВ, международните конвенции и договори, страна по които е Република България.

Дейността на ГД "ГВА" се осъществява съобразно изискванията на международните договорености за гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България, ЗГВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и актовете на министъра на транспорта.

Функциите, структурата и организацията на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" се определят в нейния устройствен правилник.

 

 

1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

(Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) Издаден от министъра на транспорта

С правилника се определят дейността, структурата, функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА").

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта със седалище в София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" има четири регионални структури - летищни администрации по смисъла на чл. 48 а, ал. 4 от Закона за гражданско въздухоплаване, които са разположени на летище София, на летище Пловдив, на летище Горна Оряховица и на летище Русе.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е национален контролен орган по отношение на безопасната и ефективна работа на доставчика на аеронавигационно обслужване.

            ………………………………………………

 

5. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

 

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" контролира гражданското въздухоплаване, гражданските летища и летателни площадки, гражданските въздухоплавателни средства, аеронавигационните и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване на територията на страната, независимо от собствеността им, като за целта контролира:

·                    спазването на нормативните актове, стандарти и правила по безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване;

·                    летателната годност на ВС на земята и във въздуха, извършва основни, периодични и извънредни технически прегледи и проверки;

·                    изпълнението на държавните задължения по обслужването и осигуряването на въздушното движение;

·                    експлоатационната годност на гражданските летища, летателните площадки и съоръженията за навигация, както и на системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, товарене и разтоварване на багажи и товари;

…………………………………………….

 

Задължения на инспекторите по въздухоплаване :

·                    съставят констативни протоколи за резултатите от проверките, към които прилагат събраните доказателства;

·                    участват в разследване на авиационни инциденти, ако бъдат включени в съответната комисия;

·                    проверяват съответствието с изискванията на ЗГВ на издадени от физически и юридически лица документи по безопасността и сигурност на полетите, свързани със:

а) летателната и техническата експлоатация на ВС, летища, летателни площадки и летищни съоръжения и оборудване;
б) техническата експлоатация на съоръженията за управление и контрол на полетите;

·                    поддържат и усъвършенстват подготовката и квалификацията си.

……………………………………………

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.  ЗАКОН за гражданското въздухоплаване - Обн., ДВ, бр. 94 от 1.12.1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 13.04.1990 г., бр. 16 от 21.02.1997 г., бр. 85 от 24.07.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., доп., бр. 12 от 11.02.2000 г., изм. и доп., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 6.04.2001 г., изм., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 102 от 20.12.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 5.05.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 10 от 30.01.2007 г., в сила от 30.01.2007 г., доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2008 г., в сила от 25.07.2008 г.

2. http://caa.gateway.bg/ - официален сайт на министерство на транспорта - Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

 

Темата е изготвена 10. 01. 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

международен транспорт, гражданска въздухоплавателна администрация, устройствен правилник, контролни органи, специализирана администрация, инспектори по въздухоплаването, летателна годност, наземно обслужване, летателна и техническа експлоатация


Търси за: международен транспорт | устройствен правилник | контролни органи | специализирана администрация

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker