Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

 

Потребителско търсене

 

 

специалност: Икономика

 

 

2009 г.

 

 

 

 

1. УВОД.. 3

2. СЪЩНОСТ.. 3

3. ВИДОВЕ.. 4

4. ЩО Е ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО?. 5

5. ПАРИЧНИ ДОХОДИ И ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО   7

 

 

 

 

 

1. УВОД

 

През последните повече от десет години България изживя един труден и мъчителен преход от централизирана към пазарно ориентирана икономика. Този преход е свързан с драстични промени в жизненото равнище на населението, в структурата и източниците на доходи и приоритетите на разходите в домакинствата.

Положението се подобрява, но изключително бавно. Като знак за развитието, икономистите сега следят на първо място предлагането на работни места и повишаването на потребителското търсене на някои стоки и услуги.

Например през 2004 г. наблюдавахме значимо активизиране на външнотърговския оборот, който към края на годината достигна 48.3 млрд. лв., при 40.2 млрд. лв. в края на 2003 г. Тези стойности се отнасят за сумата на вноса и износа не само на материални стоки, но и на услуги. Така през четвъртото тримесечие индикаторът за отвореност на икономиката се увеличи до близо 1.30 (при 1.17 през последното тримесечие на 2003 г.), т.е. търговията вече надхвърля БВП с около 30%.

Ако разгледаме вноса само на материални стоки, неговата динамика съвсем леко изпреварва тази на общия внос, в който са включени и услугите.

            ...................................................................

5. ПАРИЧНИ ДОХОДИ И ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

 

Основните материални предпоставки за осъществяване на продажбите на дребно са стоките и паричните средства на населението. Наред с традиционните източници на парични доходи се обособиха и следните основни източници на парични доходи на населението:

- парични доходи от наемен труд в обществения сектор -обхващат общата сума на работните заплати, надбавките и премиите;

- парични доходи от предприемаческа дейност на индивидите и техните семейства;

- парични доходи от наемен труд в частния сектор;

- доходи от владеене на собственост като: лихви от депозитни суми   в търговски   банки,   дивиденти   от закупени   акции,   наеми   от движима и недвижима собственост;

- доходи от социално осигуряване, стипендии, социални помощи, преводи от чужбина по сметка на граждани, от лотарийни и хазартни игри.

Част от разгледаните парични доходи на населението имат постоянен характер като величина и в този смисъл лимитират покупателната способност на една немалка част от българското население - пенсионери, учащи се, безработни и други групи от населението, намиращи се под контрола и на социалните предприятия. В стопански смисъл тази част от населението има почти типична структура и обем на пазарното търсене на потребителски стоки и услуги.

...................................................................

 

Използвани източници:

 

1. Икономикс – Стоядин Савов – 1998 г.

2. Потребителско търсене на стоки от домакинството в България през преходния период - Доц. д-р Димитър Аркадиев

3. www.capital.bg

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

потребителско търсене, еластичност на търсенето, покупателна способност, пазарна икономика, източници на доходи, разполагаем доход, пазарно търсене на стоки и услуги


Търси за: потребителско търсене | еластичност търсенето | покупателна способност | пазарна икономика | източници доходи | разполагаем доход | пазарно търсене стоки услуги

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker