Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО И ДРЕБНО

 

 

специалност: Икономика

 

 

 

 

 

 

2009 г.

 

 

 

 

1. ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО.. 3

2. ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО - СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ И РОЛЯ   3

3. РОЛЯ НА ПРОДАЖБИТЕ НА ДРЕБНО.. 8

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО.. 9

5. ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРОДАЖБИТЕ НА СТОКИ.. 10

 

 

 

 

 

 

1. ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

 

Търговията на дребно в исторически план е първата форма на търговска дейност. Най-напред тя възниква под формата на амбулантна търговия, която осигурява само изхранването на семейството. Постепенно се съсредоточава на определени места, изграждат се търговски обекти, за да се достигне до днешните супер - и хипермаркети.

Търговията на дребно е организирана дейност по покупко-продажбата на стоки и услуги, извършвана с цел получаване на печалба и задоволяване на потребностите на отделни домакинства и на населението като цяло. От това общо правило има и изключения, а именно като крайни клиенти в търговията на дребно могат да бъдат организации и други стопански субекти, които закупуват потребителски стоки за колективно потребление. Относителният дял на тези клиенти обаче е незначителен. Те обхващат около 5-10% от общия обем от продажбите на дребно.

Основният предмет на дейност на търговията на дребно е реализацията на потребителските стоки и  оказване на услуги на населението.

...................................................................

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО

 

 Търговията на едро по своята същност е стопанска дейност, осъществяваща покупко-продажба на стоки и услуги предназначени за по-нататъшна препродажба, преработка или износ с цел получаване на печалба. Като обективно икономическо отношение тя изразява икономическите отношения, които възникват между стокопроизводителите и търговците на едро, между самите търговци на едро, както и между тях и търговците на дребно.

Основен икономически показател, който характеризира търговската дейност на едро са продажбите на едро. Те отразяват общия стойностен израз на всички продажби в търговията на едро, извършвани от регистрирани като търговци на едро стопански субекти. В икономическата практика съществуват различни класификации, на продажбите на едро:

1. В зависимост от икономическото предназначение на стоките, с които търгуват:

- продажби на едро с пазарно предназначение - включват се продажбите извършвани от търговията на едро на търговията на дребно с цел продажба на населението. Това са продажби, които формират основната част от стоковите фондове в търговията на едро и осигуряват развитието и.

- продажби с непазарно предназначение - обхващат продажбите на стоки за по-нататъшна преработка, осигуряващи производствената дейност на фирмите

.................................................................

5. ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРОДАЖБИТЕ НА СТОКИ

 

Съображенията, от които трябва да се изхожда при планирането и анализа на продажбите, се свързват главно с факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране. Те са вътрешни и външни. Вътрешните са фирмени фактори, свързани и изразяващи икономическата автономност на фирмата, а външните са паричните доходи на населението, цените на стоките и други.

 

   1.  Планиране и анализ на продажбите в зависимост от икономическата автономност на търговските фирми, т.е. въз основа на икономическите възможности които те имат, проявяващи се като пазарни позиции.

 

-       въз основа на вложен капитал и очаквана търговска надбавка или отстъпка

Това е най-често използваният начин за планиране на продажбите. Капитал се влага за покупка на стоки. Стоките се закупуват по покупни цени с цел продажба, а продажбите се извършват по продажни цени. Те се получават като към покупните цени се прибавят търговските надбавки, транспортните и други разходи. Накрая се прибавя и ДДС.

Икономически е необходимо продажната цена на фирмата да бъде по-ниска от пазарната.

Тук става дума за вземане на решения за продажби въз основа на приемливи равнища на разходите за продажби, на икономически изгодни съотношения между тях.

 

-  Продажбите като отношение на печалбата и рентабилността.

 

                                                О =П / R

Това съотношение е основа за използване на метода на верижното заместване и индексния метод.

....................................................................

 

 

Литература:

- Лекции Икономика на търговията - Владимирова

- Планиране и анализ на стоп. дейност на ТФ – Йончев

- Търговия на едро

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици.

Съдържа множество формули.

 

Ключови думи:

търговия на едро и дребно, анализ на продажбите на стоки, търговска дейност, покупко – продажба на стоки, пазарни цени, реализиране на пазара, индексен метод, парични доходи на населението


Търси за: търговия едро дребно | анализ продажбите стоки | търговска дейност | покупко продажба стоки | пазарни цени | реализиране пазара | парични доходи населението

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker