Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

Дисциплина: Търговия на дребно

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА СТОКОВИ ЗАПАСИ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО

 

 

София, 2006

 

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

1. Същност на контрола. 3

2. Система за управление на запасите (СУЗ) при независимо търсене. 7

3. Оценка и контрол на резултатите от управлението на снабдяването. 8

4. Измерители за контрол. 9

5. Информационни системи за управление на запасите (СУЗ) 11

 

 

 

 

1. Същност на контрола

 

За ефективното управление на стоковите наличности  на търговската фирма е необходимо тяхното измерване и контрол. Така фирмата получава информация за състоянието, динамиката и обращаемостта на своите стокови запаси. Стокови запаси се измерват натурални мерни единици - в литри, в m, в бройки, чифтове и др. Това е един обичаен начин на измерване, който дава възможност да се предприемат действия относно начина на приемането в конкретните търговски обекти, тяхното обработване и др. Стоковите запаси могат да се измерят и по цени (в пари). Това е един от важните измерители. Ценовото измерване на стоковите запаси е наложително, за  да обоснове потребността от собствени и кредитни парични средства, необходими за осигуряване на съответните количества стокови запаси. Динамиката на продажбите трябва да бъде проследена, както и остатъчните размери от стокови наличности. Измерването на стоковите запаси в дни е относителен измерител на тяхното текущо състояние. Показателят е ориентировъчен относно изграждането на график на доставките и определянето на минимума от стокови запаси, под чиято величина може да настъпи прекъсване на продажбите.

Времето на ТЗ е един от важните показатели за икономическата ефективност на търговската фирма.

................................................................

 

4. Измерители за контрол

        

            4.1 Измерители за контрол на инвестициите за формиране на запаси

 

Към тази група могат да бъдат отнесени следните измерители:

- планирано и фактическо ниво на запасите като цяло за закупуваните материали и отделно по групи материали;

- планирана и фактическа обращаемост на запасите по групи материали;

- залежали запаси поради закупуване на по-големи от необходимите количества или промяна в потребностите;

- икономии в резултат на постигнати договорености с доставчиците за поемане на ангажименти от тях по поддържането и съхраняването на запаси;

- процент на дефицитите поради неизпълнение на доставките по системата "точно навреме";

- брой на престоите в производството поради неизпълнение на доставките по системата "точно навреме";

- фактическо ниво на задоволяване на производствените потребности с наличностите в склада спрямо целевото ниво.

...........................................................................

 

Използвана литература

 

1.      Йончев, Цв.; С. Терезова; „Изследване и анализ на стопанската дейност”; С.; Унив. изд. „Стопанство”; 1998

2.      Мавалски, А.; „Теория и икономика на търговията”; І част; С.;Унив. изд. „Стопанство”; 1998

3.      Петров, Г.; В. Ковачева, Организация и технология на търговията. Варна, 1989 г.

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Съдържа множество формули.

 

Ключови думи:

системи за контрол, стокови запаси, търговия на дребно, управление на снабдяването, измерители за контрол, търговска дейност, системи за управление на запасите (СУЗ)


Търси за: системи контрол | стокови запаси | търговия дребно | управление снабдяването | измерители контрол | търговска дейност | системи управление запасите

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker