Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова работа

Анализ на пазарното търсене и предлагане при монополистична структура. Булгартабак Холдинг АД. Същност на пазарното търсене и предлагане. Форми на пазара. Приватизацията на Булгартабак

 

(институционален анализ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 г.

Съдържание

 

Въведение. 3

1.   Пазарно търсене. Теоретични аспекти. 4

2.   Пазарно предлагане. Теоретични аспекти. 4

3.   Видове пазарни структури. 6

4.   Институционален анализ на пазарно търсене на институционална структура, производство и продукция на примера на Булгартабак АД.. 7

Литература. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въведение

 

Целта на настоящата разработка е да се определят основните принципи на институционалната приватизация в България и в  частност на “Булгартабак холдинг” АД, като на базата на проведения институционален анализ и теоретичните аспекти на търсенето, пазарното предлагане и формите на пазара, да определим някои практически постановки в икономикса – монополна форма на пазара, наличието на вътрешна и външна конкуренция при “Булгартабак”; ценообразуването при монопол и държавното регулиране на цените (на суровини, на готова продукция и акцизи), както и самото проявление на пазарното търсене и предлагане от една страна на продукцията на холдинга, а от друга на самия холдинг като структура и възможностите за неговата приватизация. За анализа е използвана икономическа литература при определяне на пазарното търсене и предлагане, формите на пазара, както и статии и анализи по разглежданата проблематика през последните пет години (с цел най-пълно обхващане проблема за приватизацията на Булгартабак).

Основно при анализа се набляга на авторови мнения и коментари по темата, използваните статии обхващат период от 2002 до 2005 година. Актуалността на темата се определя от дългото протичане на приватизационната сделка в един отрасъл, структуроопределящ за българската икономика, какъвто е тютюневия сектор.

.............................................................

1.     Пазарно предлагане. Теоретични аспекти

 

Предлагането е количеството от даден продукт, което производителят или търговецът иска и може да произведе и продаде на пазара при дадена цена за определен период от време. Законът на предлагането гласи: по-високата цена поражда по-голямо предлагане и обратно. Графичното изображение на закона намира израз в кривата на предлагане. По абсцисната ос фиксираме количествата на предлагане, а по ординатната – различните равнища на цените. Съединявайки точките на отделните съотношения количество/цена, получаваме линията на предлагане. Всяка точка от нея разкрива количеството предлагане на продукта при дадено равнище на цената му. Възходящият наклон на линията от ляво на дясно показва положителната зависимост на отношението количество/цена. Количеството на предлагане нараства с увеличаване на цената. Факторите, влияещи върху предлагането (освен цената), са: цената на производствените фактори (производствените разходи); цените на заместващите или допълващите стоки в производството; състоянието на технологиите; държавната намеса чрез въвеждане на данъци, мита и субсидии; очакваният за промени в цените; други специфични фактори.

...............................................

2.     Институционален анализ на пазарно търсене на институционална структура, производство и продукция на примера на Булгартабак АД

 

Тютюневото производство е структуроопределящ, жизнено важен отрасъл за националната икономика на България. Пряко зависими от него са над 200 000 души, той осигурява формирането на голям дял от БВП и бюджетните постъпления. Тютюнът и цигарите са основен експортен ресурс на страната. Икономическият потенциал на отрасъла е съсредоточен в Булгартабак холдинг АД и неговите дъщерни дружества - 12 манипулационни предприятия, девет цигарени фабрики и едно дружество за производство на спомагателни материали и резервни части.

Булгартабак холдинг е държавен монополист в областта на тютюнопреработването и производството на цигарени изделия. Дружеството е в процес на продажба на най-големите си дъщерни дружества. Приходите в консолидирания отчет на дружествата Благоевград БТ, София БТ, Слънце Стара Загора БТ и Пловдив БТ, които са обявени за продажби, формират 81.36% от общите приходи на холдинга, което определя високата зависимост най-вече от резултатите на Благоевград БТ и София БТ. Те формират над 65% от общите приходи. Единствено тези две дружества от 22-те в рамките на холдинга обявяват разпределянето на дивиденти, като сумата, която се очаква да постъпи в холдинга под формата на финансови приходи, възлиза на 13 млн. лв. След завършване на приватизацията дружествата в холдинга ще концентрират дейността си единствено в преработката и продажбата на тютюни и тютюневи изделия.

.......................................................

 

 

 

Литература

 

1.            Георги Манлиев – “Микроикономика”; НБУ, 2002 г.

2.          Йотова, Л. Микроикономика. ЦДО, УНСС, 2002;

3.            Класова, С. “Цените - теория и практика”,изд.”Сиела”,С,2001,с. 223

4.            Пехливанов, В., “Основи на цените и ценообразуването”, УНСС,С,1990,с.17.

5.            Мичева, Ел. “Пазари, цени, маркетинг”,УИ “Стопанство”,С,1995.

6.            27.12.2002 г. И 2002 не стана годината на голямата приватизация (в.СЕГА)

7.            22/11/2003 “Комерцбанк” - анализ - България (DЕUTSCHE WELLE)

8.            10/12/2003 Новата стратегията за “Булгартабак” (БНТ)

9.            10/12/2003 Корупция в сделката за “Булгартабак” (24 часа)

10.       15/12/2003 Грешка беше, че не се съобразявахме с желанията на инвеститорите (ПАРИ)

11.       02/02/2005 БАТ се оттегли заради “усложнената политическа обстановка” в България (24 часа)

12.       02/02/2005 Купувачът на “Булгартабак” заряза сделката и България (ДНЕВНИК)

13.       03/02/2005 Май се разхлабва финансовата политика на НДСВ (24 часа)

14.       Интернет източници и публикации в ежедневния печат

......................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

търсене и предлагане, Булгартабак холдинг АД, приватизация, монопол, тютюнопроизводство, форми на пазара, цигари и тютюневи изделия

 


Търси за: търсене предлагане | Булгартабак холдинг | приватизация | монопол | тютюнопроизводство | форми пазара | цигари тютюневи изделия

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker