Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Висше училище Международен колеж - АЛБЕНА

 

 

 

 

КУРСОВА  РАБОТА

 

 

 

на тема: Планиране на местното икономическо развитие на Община Вълчи дол в периода 2007 – 2013 година

 

подзаглавие:  Социално – икономическо развитие на Община Вълчи дол

 

 

 

 

2009

 

 

 

Съдържание:

 

 

ПРЕДГОВОР. 3

РЕЗЮМЕ.. 3

І. Увод. 4

ІІ. История, местоположение и мисия на община Вълчи дол. 5

ІІІ. Икономическо развитие. 6

1. Анализ на тенденциите, процесите и проблемите в икономиката на общината  6

1.1.    Оценка на макроикономическата структура. 6

1.2.    Фактори, стимулиращи и забавящи икономическото развитие в Община Вълчи дол  7

2.   Анализ на бранша на Община Вълчи дол. 8

3.   Анализ на настоящата ситуация – маркетингов микс. 8

ІV. SWOT профил на Община Вълчи дол. 9

V. Описание на отдел   „Икономическо развитие и проекти”. 13

VІ. Заключение. 15

Използвана литература: 16

 

 

……………………………………………

РЕЗЮМЕ

 

Селските райони в България са пресечна точка на множество проблеми, които ограничават човешкото развитие в страната - бедност, отпадане от образование, нисък достъп до здравеопазване, етническа разделеност, ограничени възможности за развитие на бизнес. Всичко това означава, че хората на село не разполагат с възможностите за избор, които би следвало да имат – избор на работа без да бъдат принудени да се самоизхранват със земеделие, избор на местоживеене, където са родени, без да обричат децата си на ниско образование и лошо здравеопазване, и най-вече да могат да избират и оказват влияние върху политиките, които ги касаят. Хората в селските райони следва да бъдат по-скоро двигател, а не само ползватели на политиките за регионално развитие.

Общината има богати природно климатични дадености, чиста околна среда и запазени традиции в отрасъл „Селско стопанство”, но по-голямата част от собствениците на земя използват нерационално този ресурс за осигуряване на приходи в своя полза. Икономиката е слабо развита и не може да преодолее кризата от началото на 90-те години. Съществува дефицит на човешки ресурс с добър образователен ценз. Висок е процентът на хората в трудоспособна възраст, но те са без образование и професионална квалификация. Има развита мрежа от  училища, детски градини, доболнична помощ, културни институции, спортни съоръжения, комуникационна и техническа инфраструктура, но предоставяните услуги са малко на брой  и с ниско качество, а инфраструктурата е амортизирана и разрушена. Няма концепция за развитието на бизнеса, както и за изграждането на публично - частни партньорства. На територията на общината няма институционално развити неправителствени организации и работещи неформални групи. Независимо от идентифицираните трудности и заплахи община Вълчи дол разработва план за развитие и определя стратегия за устойчив растеж.

Чрез визията за развитието на общината населението очертава очакваното бъдеще. Постигането му предполага огромни усилия за мобилизиране на всички налични ресурси и привличане на външни такива. Това изисква подреденост в действията и следване на подходящи стратегии. Администрацията, населението и бизнесът  определят визията на община Вълчи дол така:„Община Вълчи дол – привлекателно място за живот, труд и отдих чрез подобряване качеството на инфраструктурата и околната среда, развитие на селското стопанство и промишлеността, разгръщане на съвременни форми на туризъм.”

…………………………………………

 

 

ІІІ. Икономическо развитие

 

1. Анализ на тенденциите, процесите и проблемите в икономиката на общината

Икономическия облик на селата е селскостопански с подчертан самовъзпроизводствен характер. Преобладава производството върху арендована земя, реализирано от външни стопански субекти, както и това в дребни стопанства за лична консумация.

Структуроопределящите отрасли на местната икономика са селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, керамична промишленост, производство на строителни материали, алтернативен туризъм. Характерна особеност за основния сектор – селското стопанство е наличието на сезонност в заетостта.

Динамиката на безработица в общината се определя от наличието на сезонните фактори, изразяващи се от една страна в увеличеното търсене и наемане на работна сила през активния пролетно – есенен период за дейности в селското стопанство, строителството и услугите и от друга страна, в освобождаването й в края на есента и началото на зимата. Най – много заети места се отчитат през март – септември когато е налице високото ниво на предложени работни места.

1.1.                      Оценка на макроикономическата структура

Потенциалът на община Вълчи дол определя района като перспективен за развитие на икономически отрасли и подотрасли, отнасящи се към селско и горско стопанство, хранително-вкусова промишленост, алтернативен туризъм и съпътстващите го дейности.

В резултат на настъпилите съществени промени в собствеността на предприятията, ликвидация или раздробяване, общият брой на активни стопански субекти е малък.  Характерен белег е преобладаващият дял на малките предприятия, 92% от тях имат по-малко от 50 заети. Броят на заетите в тях е динамичен, както и производството им. Част от фирмите преустановяват дейността си за период по-дълъг от година и/ или променят предмета на дейност, съобразно конюнктурата на пазара и вида на търсените услуги.

………………………………………….

 

VІ. Заключение

В заключение на курсовата работа мога само да добавя, че теорията е едно въведение в практиката. Тя ми е полезна дотолкова, доколкото да си имам  понятие с какво мога да допринеса за разработването на даден проект или съответно поставена задача от Директора на дирекция или Началник отдела.

На практика теорията изглежда по-сложна отколкото е в действителност, едно е да го прочетеш и преразкажеш, друго е да го приложиш . В повечето случаи практиката няма нищо общо с теорията, защото теорията ти дава знания, а практиката умения.

Личните ми впечатления от проведения стаж в община Вълчи дол са отлични. Екипа, който е сформирал Кмета на Общината е в различна възрастова граница, но това не пречи на персонала да извършва качествено и с лекота поставените му задачи.

Макар, че община Вълчи дол е от селски тип с изостанало икономическо развитие, но чрез визията  дадена  от гражданите на град Вълчи дол, се очертава ясна картина на очакващото я бъдеще. Постигането на това бъдеще предполага огромни усилия за мобилизация на всички свои ресурси и привличане на външни. Това предполага още подреденост в действията и следване на подходящи стратегии, разработване на проекти за финансиране и др.

 

 

 

 

 

Използвана литература:

 

1.                  Общински план за развитие на община Вълчи дол 2007 - 2013 година

2.                  ISO 9001:2000 за община Вълчи дол

                                               

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа графики и таблици

 

Ключови думи:

Община Вълчи дол – история, икономическо развитие, макроикономическа структура, маркетингов микс, SWOT профил, стратегически цели


Търси за: Община Вълчи дол история | икономическо развитие | макроикономическа структура | маркетингов микс | SWOT профил | стратегически цели

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker