Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

Реферат

Транспортът като дистрибуционна дейност

 

Спец.  Стопанска логистика

2006 г.

Съдържание

 

Въведение. 3

1. Основни изисквания при превоза на товарите. 4

2. Фактори и методи, от които зависи изборът на вида транспорт. 6

3. Решения при ползване на външни превозвачи. 7

4. Решения при ползването на собствен транспортен парк. 9

5. Контрол на транспортното обслужване. 11

6. Тенденции в развитието на транспортните услуги. 12

Използвана  литература. 14

 

Въведение

 

Превозването на стоките е особено важна   дистрибуционна дейност, тъй като осигурява преодоляването на разстоянието между производителите и потребителите и прави реално задоволяването на потребностите. Като дистрибуционна дейност транспортът участва във формирането на общите дистрибуционни разходи с 5-20% в зависимост от превозваните стоки и вида на превозите.

Ефективното управление на транспорта в дистрибуционната система се базира преди всичко на очертаването и възприемането на стратегия за: вида и характеристиките на стоките, които ще се превозват в обозрим период от време; географския обсег, на който те ще се превозват; маркетинговата стратегия; възприетата система за управления на запасите; равнището на обслужване на клиентите; финансовите възможности и цели.

.....................................................

1.     Основни изисквания при превоза на товарите са:

 

·        Обединяване на доставките в по-големи партиди и ефективно използване на капацитета на превозните средства. Това зависи от обема на продажбите, от капацитета на складовете и предприятията за търговия на дребно, от източниците на доставка и тяхното географско разположение. При един или двама доставчика, разположени наблизо, възможността за обединяване на товарите е по-голяма. Тя е по-малка и по-скъпа, когато те са отдалечени един от друг.

·        Оптимално използване на капацитета на превозните средства. Това зависи от обединяването на товарите и от комбинирането на такива с различни логистични характеристики. При оптимално използване на товароподемността на превозните средства се постига по-ниски разходи на единица превозен товар или на единица стойност.

...............................................

    3. Решения при ползване на външни превозвачи

 

           Превозвачи на стоки са специализирани транспортни и транспортно-спедиторски фирми, които предлагат и оказват транспортни и други, във връзка с превоза на стоките, услуги на товародателите и товарополучателите. Основни проблеми на превозвачите при управлението на оказаните от тях услуги са: установяване на тарифна система за определяне цената на услугите, определяне на договорните условия с товародателите и товарополучателите, изграждане на ефективна информационна система за определяне и контрол на транспортните разходи, избор на маршрути и съставяне на графици за пътуване на превозните средства, контрол на превозите и на изпълнението на договореностите с клиенти и т. н.

            Превозвачите на стоки  трябва да имат своя политика и ценова програма. Елементи на програмата трябва да са:

·        тарифната система - трябва да бъде ясна и лесна за разбиране, да действа за установяването на стабилна цена на превозваческите услуги за определен период от време;

·        унифицирана тарифна система, приложима еднакво както за товародателите, така също и за товарополучателите, което е гаранция за обективност и равнопоставеност при заплащането на едни и същи транспортни услуги;

................................................................

4. Решения при ползването на собствен транспортен парк

 

       Фирмите, които имат потребност от превози, могат да ги задоволят и чрез поддържането на собствен транспортен парк. Много са причините, които могат да предизвикват такова решение. Те трябва да се анализират и оценяват в зависимост от конкретните икономически условия и финансовите възможности.

.........................................

            Решението за поддържане на собствен транспорт трябва да се вземе след задълбочена оценка на предимствата, рисковете и на финансовата изгода. При оценката на финансовата изгода трябва да се има предвид:

            Първо - кои, какви, колко са сега външните превозвачи, които фирмата може да полза; каква е между тях конкуренцията; какви услуги и цени предлагат;

            Второ - какви са целите и каква е стратегията на фирмата;

            Трето - какви са тенденциите в развитието на икономиката и на заобикалящата фирмата бизнес среда.

             Следователно решението за поддържане на собствен транспорт е изключително отговорно и трудно за вземане. Погрешна стъпка може да доведе до влагане на значително големи инвестиции, до неефективно използване на капацитета на превозните средства, до увеличаване на транспортните разходи, до невъзвращаемостта на вложения капитал.

......................................................

Използвана  литература

 

1. Ковачева. Физическа дистрибуция, УИ “Стопанство” 94

2. Котлър ‘Основи на маркетинга’, Графема 1993

3. Управление на маркетинга” Графема 1996

4. Габровски и колектив, Изследване на операциите, УИ ‘Стопанство’ 1993

.................................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

транспорт, дистрибуционна дейност, превоз на товари - изисквания, избор на вид транспорт – фактори и методи, външни превозвачи, собствен транспортен парк, транспортно обслужване, тенденции в развитието на транспортните услуги


Търси за: транспорт | дистрибуционна дейност | превоз товари | изисквания | външни превозвачи | собствен транспортен парк | транспортно обслужване | тенденции развитието транспортните услуги

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker