Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

Печалбата като основна цел в дейността на фирмата,

 по примера на фирма „Миг - Маркет” ЕООД

 

 

2002

 

 

 

Съдържание:

 

Въведение. 3

1. Същност на печалбата. 3

1.1 Видове печалба. 3

1.2 Фактори, влияещи върху печалбата. 5

2. Механизми за образуване и разпределение на печалбата, по примера на фирма „Миг - Маркет” ЕООД.. 6

Заключение. 14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 14

 

 

Въведение

 

Стандартната икономическа теория на фирмата възприема печалбата като основна цел и критерий за дейността на фирмата или предприятието, тъй като всички останали цели биха могли да се достигнат само ако бъде реализирана съответната печалба.

 

1. Същност на печалбата

 

Облагаемата печалба е положителна величина, определена на основата на счетоводния финансов резултат, установен като разлика между приходите и разходите преди определяне на данъците за сметка на печалбата и преобразуван по реда на този закон. При установяване на облагаемата печалба за данъчни цели се определят разходи за амортизации, които се съпоставят с амортизационната счетоводна квота. Размерът на амортизациите се установява по категория активи, като се прилага систематично линейният метод.

 

          1.1 Видове печалба

 

Разграничават се няколко вида печалба:

Първо, счетоводна печалба, определяна като разлика между общите приходи и разходи;

Второ, нормална печалба - нормално достижимия чист доход от производствените фактори при обичайното им използване. Тя се явява разход за предприятието, присвоява се от собствениците на производствените фактори и е цената, осигуряваща  дълготрайното им задържане в конкретния бизнес. Размерът й се определя на основата на възможното алтернативно доходоносно използване на производствените фактори;

Трето, икономическа печалба, възприемана като добавъчна над нормалната печалба, като свръхпечалба. Счита се, че не е задължително във всички случаи предприятието да реализира икономическа печалба. Това обаче е печалбата, която остава в разпореждане на предприятието и осигурява неговото икономическо развитие.

...................................................................

2. Механизми за образуване и разпределение на печалбата, по примера на фирма „Миг - Маркет” ЕООД

 

Ще разгледаме дейността на фирма “Миг - Маркет” ЕООД, която ще ни служи за пример при проследяване на  механизма за образуване и разпределение на печалбата.

Фирма “Миг - Маркет” е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище в гр. Варна, чийто едноличен собственик е инж. Галин Ненов. Предмет на дейност на фирмата е: хотелиерство и ресторантьорство /след лиценз/, търговия с други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба: посредническа, предприемаческа, производствена дейност, строителство.

Фирмата започва дейността си с начален капитал 5000 лв., като всички дялове от капитала на Дружеството са притежание на Едноличния собственик на капитала, който има право да участва в разпределението на печалбата, да преглежда книжата и да участва в управлението. Инж. Ненов взема решения за увеличаване и намаляване на капитала, приема годишните счетоводни баланси, избира управителите на различните клонове във фирмата и определя възнагражденията им. С цел придобиване на печалба Едноличният собственик издава заповеди и решения относно всички въпроси, свързани с дейността и управлението на “Миг - Маркет”, взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.

..........................................................................

Заключение

 

Фирма “Миг - Маркет” непрекъснато увеличава дейността си, влагат нови капитали, с което при успех се увеличава и реализираната печалба. Както всяка друга фирма или предприятие “Миг - Маркет” ЕООД  възприема печалбата като основна цел и критерий за дейността си, тъй като всички останали цели биха могли да се достигнат само ако бъде реализирана съответна печалба.     

....................................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Икономика и планиране на вътрешната търговия - Н. Сълова, М. Александрова, Н. Стоянов, ИУ - Варна, 1996 г.

2. Икономика на предприятието - Б. Благоев, И. Иванов, ИУ - Варна, 2001 г.

3. Закон за корпоративното подоходно облагане

 

 

Темата е разработена 2002 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

видове печалба, цели в дейността на фирмата, механизми за образуване на печалбата, разпределение на печалбата, облагаема печалба, амортизационна счетоводна квота, собственост на капитала, данъчни облекчения


Търси за: видове печалба | цели дейността фирмата | механизми образуване печалбата | разпределение печалбата | облагаема печалба | амортизационна счетоводна квота | собственост капитала | данъчни облекчения

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker