Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

 

Анализ на печалбата на фирма “ЛС Комерс” ООД

 

 

 

2003

 

 

 

Съдържание:

1. Увод. 3

2. Икономически анализ на печалбата. 3

2.1 Необходимост от анализ и условия за осъществяването му. 3

2.2 Печалбата като обект на анализ. 4

2.3 Количествен размер на печалбата. 5

2.4 Методи за изследване. 6

3. Примерен анализ на печалбата на фирма ЛС Комерс” ООД.. 6

4. Заключение. 12

Използвана литература. 13

 

 

1. Увод

 

Търговската дейност е неразделна съставна част на цялостния възпроизводствен процес. Тя е реална стопанска дейност, основана върху влагане на капитали и проекти с цел постигане на определени ефекти.

Анализ е понятие от гръцки произход -“analisis” и означава разлагане на цялото, на сложното на съставни елементи и изучаване на всеки един от тях като съставна част на цялото. Иикономическият анализ на търговската дейност означава изучаване на търговските процеси, вложените капитали и резултатите от цялостната търговска дейност на основата на определена икономическа информация с оглед реална оценка на обективните изменения, причините, които ги формират и разработване на система от управленски решения за ускоряване оборота на капитала, повишаване на икономическата стабилност и конкурентноспособност на икономически обособените бизнес единици.

При аналитичното разлагане на обектите на управление е възможно да се проникне в дълбочината на изследвания процес, да се разкрие неговата структура, вътрешен строеж и свойства, да се определи ролята и значението на всеки елемент на изучаваната съвкупност за нормалното й функциониране или за формиралите се отклонения. Аналитичното разлагане трябва да се извършва в съответствие със специфичните особености на обекта на управление. С разлагането на процесите явлението не приключва, защото техните параметри, тенденции и изменения се формират под влияние и на външната среда и от  тази гледна точка е необходимо обектите на анализа да се изследват в тяхната всеобща връзка и взаимна обусловеност.

..................................................................

 

3. Примерен анализ на печалбата на фирма ЛС Комерс” ООД

 

Като обект на анализ в настоящата курсова работа ще разгледаме дейността на фирма “ЛС Комерс” ООД.  “ЛС Комерс” ООД е фирма, създадена  през 1996г. в град Плевен и се занимава с търговия на едро с парфюмерия и козметика. Тя започва работа като отваря един търговски обект и наема малък персонал, но с  разработването на магазина и с увеличаване търсенето  на стоки, фирмата започва да предлага все по-разнообразни продукти, а за снабдяването на магазина тя сключва договори с различни фирми вносители и производители на парфюмерия и козметика.

Ако направим сравнителен анализ на печалбата на фирма “ЛС Комерс”, трябва да  включим анализ на динамичното развитие на печалбата, като  изчислим базисни и верижни индекси и средногодишен темп на развитие и анализ на изпълнението на плана през 2002 година.

 

Година

Печалба,

в хил. лв.

Индекс на печалбата при постоянна основа – 1998г. (Пno).100

Индекс на печалбата при верижна основа nn-1).100

1998

1836

17,4

229,6

1999

4215

39,9

  174,1

2000

7340

69,5

131

2001

9620

91,1

109,7

2002

10555

100

100

                  табл.1 Динамика на печалбата за периода 1998-2002 год.

   

     От направените изследвания следва, че в сравнение с базисната 2002 година, когато фирмата е реализирала най-малка  по обем печалба за периода, печалбата през следващите четири  години нараства съответно от 17,4% за 1998г., 39,9% за 1999г., през 69,5% за 2000г. до91,1% .

            ............................................................................

 

 

Използвана литература

 

1. Лекции по Анализ на търговската дейност на доц. д-р Хр. Казашка

2. “Управление на маркетинга. Анализ, планиране, реализация и контрол ” том II-Ф.Котлър, София, 1998г.

 

 

Темата е разработена 2003 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2002 г.

 

Ключови думи:

анализ на печалба, количествен размер на печалбата, верижни индекси, средногодишен темп на развитие, индекс на печалбата, продажби и рентабилност на фирмата, ефективност на продажбите, метод на коригираните показатели


Търси за: анализ печалба | верижни индекси | средногодишен темп развитие | индекс печалбата | продажби рентабилност фирмата | ефективност продажбите | метод коригираните показатели

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker