Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


икономически университет - варна

 

КУРСОВА РАБОТА

 

НА ТЕМА

 

кУлтура на търговското обслужване

 

 

2002

 

Съдържание:

 

1. Увод. 3

 

2. Същност и значение на културата на търговското обслужване. 3

 

2.1. Обект на фирмената култура и условия, влияещи върху нея. 4

 

2.2. Обхват на фирмената култура. 5

 

2.3. Фактори, влияещи върху културата на търговското обслужване. 5

 

3. Величини и изменения на културата на търговското обслужване. 8

 

4. Показатели, характеризиращи основните групи елементи на културата на търговското обслужване на фирма „ЛС Комерс” ООД.. 9

 

Заключение. 11

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 13

 

 

1. Увод

Изучаването на фирмената култура представлява ценен принос към разбирането на различните видове фирмена организация. Фирмената култура съдържа в себе си оценки, норми, чувства, стремежи и надежди, невидими на пръв поглед, но ясно различими от проницателния мениджър. От значение е мениджърите да познават фирмената култура, за да могат лесно да постигат  целите си. Запознавайки се с елементите на културата, т.е. с нейните по-съществени предпоставки, както и със силите, които ги пораждат, мениджърите ще могат по-лесно да се справят при културните промени.

Готовността за откликване на нуждите на потребителя трябва да произтича от вътрешни ценности, а не да бъде просто резултат от рутина и следване на установени правила и процедури.

Все по-често мениджъри, брокери, рекламни агенти и предприемачи сочат фирмената култура като основен компонент и главно условие за финансовия просперитет. Масовото съзнание е склонно да разбира под фирмена култура всичко онова, което допринася за издигането на престижа на предприятието и звеното, занимаващо се с производство, търговия или пък с осъществяването на някакъв тип услуги.

…………………………………………

 

3. Величини и изменения на културата на търговското обслужване

Културата може да се изменя както в рамките на различни фирми, така и в рамките на една фирма. Тя може да се изменя по отношение на такива величини като сила, проникване, насоченост и несъмнено съдържание.

Силата на културата показва до каква степен членовете на една фирма приемат като свои ценностите на тази култура. Обслужването на клиента например би заело по-приоритетно място при едни фирми, отколкото при други.

Проникването показва до каква степен отделите на една фирма споделят убежденията и ценностите на тази култура. Културата зависи от опита и тъй като се предполага, че отделите имат различни проблеми за решаване и различен опит, то следователно имат и различия в културата.

Насочеността показва степента, в която културата съдържа в себе си и въплъщава поведение, действащо по посока на или срещу изразената стратегия на фирмата. Така например съществуването на алтернативни култури, породени в следствие на споразумения с профсъюзите, могат понякога да застрашат оцеляването на някои фирми.

Изобщо от мениджърска гледна точка може да се каже, че културата е позитивна, ако поражда поведение в съгласие с изразената стратегия, ако съдържа ценности, които се притежават от всички членове на всички нива в организацията. Но културата може да окаже и отрицателно въздействие, независимо че е силна и проникваща, ако е насочена против целите на фирмата; тогава се появяват големи проблеми в областта на фирмената стратегия.

Подходящата култура за една фирма зависи от много фактори, включително и от нейните възраст, пазари, географско разположение, история, дори от предпочитанията на президента и висшия ръководен състав на фирмата.

Фирмите, които действат при динамично променящи се външни условия, където потребителските изисквания динамично се изменят, конкуренцията е голяма и често се налагат технологични нововъведения, поставят ударение главно върху производителността, нововъведенията и икономическата приспособимост към условията.

Много силно изявените култури също могат да имат недостатъци и предимства. Главният недостатък е, че може да се окажат противостоящи отчасти на промените. Осъзнаването на силата и слабостите, както и съответствието на една култура към обкръжаващата я среда, може да се окаже много по-същностна, базисна съставна част на културата, отколкото на фактори от типа на сила и проникване. Важно е да се познава културата, преди да се почне да се мисли за промяна.

……………………………………….

 

 Заключение

Културата на търговското обслужване има многостранно значение - икономическо, социално, обществено-политическо и др.

Повишаването на културата на обслужването в търговията има голямо социално значение - допринася за по-пълното задоволяване на потребителското търсене и качествено подобряване на потреблението, за увеличаване свободното време на работещите.

Повишаването на културата на обслужването има и обществено-политическо значение - подпомага естетическото възпитание на гражданите.

Културата на търговското обслужване има основно голямо икономическо значение - допринася за реализацията и стокооборота и печалбата, което е основа за развитие и просперитет на фирмата и обекта, а чрез подобряването на потреблението на населението допринася за възпроизводството на работната сила.

За повишаване културата на търговското обслужване голямо значение има снабдеността на обектите със стоки. Необходимо е да се поддържа такъв асортиментен минимум, че работниците да не отговарят с думата “няма” и така да се губят клиенти. Трябва да се създадат  вежливо посрещане, обслужване и изпращане на гражданите от работниците. Персоналът трябва да има теоретическа и практическа подготовка - да може да консултира купувача.

В търговските обекти трябва да се създадат условия, които да предразположат и клиентите и продавачите към коректни отношения.

За да се повиши културата на търговското обслужване, трябва да се увеличат капиталовите вложения и да се подобри инфраструктурата около обектите и вътре в тях. Културата на търговското обслужване индиректно влияе върху стокооборота и величината на печалбата.

Оценяването на културата на търговското обслужване е много сложно, защото изискванията към нея непрекъснато се повишават съобразно достигнатото сравнително високо равнище на развитие на производителните сили и на материалното и културното равнище на населението, насищането на пазара с разнообразни стоки, съответстващи по обем, асортимент и качество на потребителското търсене.

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1.Организация и технология на търговията - Н. Сълова, В. Димитрова, ИУ - Варна, 2002г.

2.Проблеми и насоки за повишаване на качеството на търговското обслужване - К. Кънева

3.Иновационни процеси във фирмата и фирмена култура - И. Маринова, А. Войкова, София,1995г.

4.Фирмена култура и комуникация - Л. Стойков, София, 1995г.

5. Фирмена култура и фирмено поведение - Колектив, София, 1992г.

 

Темата е изготвена 2002 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

         същност и обхват на фирмената култура, търговия, клиенти, качество на обслужване, фирмени ценности, асортимент, търговско обслужване на фирма “ЛС Комерс” ООД

 

 


Търси за: същност обхват фирмената култура | търговия | клиенти | качество обслужване | фирмени ценности | асортимент

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker