Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

По Цени и ценова политика

 

 

 

На тема:

Ценообразуване при различните типове икономически системи. Спецификация, фактори и роля на пазарните цени

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Същност на цената. 3

2. Функции на цените при пазарно стопанство. 3

3. Различия между пазарна и централизирана икономика. 4

4. Видове икономически системи. 5

5. Пазарноорганизирани стопанства. 6

5.1. Англосаксонска пазарна система. 6

5.2. Японско-източноазиатска стопанска система. 7

6. Характеристики на социално-пазарните стопанства. 7

7. Конкуренция при пазарните и при централизираните стопанства. 8

8. Ценообразуване и ценова политика. 9

Използвана литература. 12

 


 

…………………………………

 

Дълбоката същност на цената се разпознава и разбира най-добре когато се разгледат функциите на цените при пазарно стопанство. Те са следните:

Измервателна функция. Всяко нещо, което има цена, е измерено спрямо покупателната сила на парите. Цената конкретизира, измерва ценността на стоката спрямо другите. Цената измерва съотношението между търсенето и предлагането, разходите и печалбата. Това става с парите (мерна единица). Освен с цената и техните съотношения се измерва ефективността, рентабилността и други икономически показатели.

Стимулираща и санкционираща функция. Като измерва разходите и печалбата цената стимулира или санкционира. При дадена пазарна цена, всички производители с ниски разходи за единица продукция имат по-висока печалба за разлика от други производители с високи разходи за единица продукция, които са равни или по-високи от пазарната цена, имат загуби. Тях цената ги наказва. При други равни условия дадена пазарна цена е добра, платима от потребители с високи доходи. Тези потребители с малки доходи са санкционирани от цената, тя прави много стоки недостъпни за тях.

Разпределителна и преразпределителна функция. Както вече беше казано, цената съществува, за да разпределя недостатъчните блага. Във всеки момент дадена пазарна цена ориентира производителя и търговеца къде да инвестира, следователно чрез цената се осъществява разпределение на капитала. Едновременно с това чрез цената се осъществява преразпределение на доходите, насочват се към стоки и услуги с изгодни цени. Цените движат финансовите потоци, разпределят и преразпределят пари, БВП.

 

………………………………….

 

Още от времето на Адам Смит в икономическата теория се отдава първостепенна роля на пазара и ефективното разпределение на стопанските блага. Това е и ръководното начало на този тип пазарна система. На пазара и пазарния механизъм е определена голяма роля в управлението, а функциите им, осигурявани чрез разнообразни институции, са насочени към постигане на висока производителност и ефективност. Този тип система се базира на свободното съотношение на силите, на свободата на индивидите, на "невидимата ръка на пазар", които имат стимулиращи функции.

Държавното участие в стопанската и обществената сфера е с малък обхват и то не носи характера на активно въздействие. Държавата се ограничава в прякото владение на ресурсите, намесата й е в производството на обществени блага, т. е. тя присъства в случаите, когато се стига до определени ограничения в способността на частния сектор да посрещне определени основни нужди, да спомогне за правилния колективен избор (например законодателната структура, размера на военния сектор, разходите за други държавни блага и т. н.).

В този тип система е силна антимонополната политика, провеждана от държавата, осигуряваща по-голяма свобода на бизнеса чрез изграждане на условия за поддържане на конкурентна пазарна среда.

 

…………………………………

 

Може да се обобщи: държавата и правителствената политика имат решаващ отглас за развитието на различните системи. Съществено важна черта за обособяването им е наличието на конкуренция. При социално-пазарната система, която засега се очертава като най-благоприятна форма за развитие на отношенията вътре в рамките на националната икономика, задачата на държавата е да осигурява в най-висока степен равноправни шансове, защото не всеки гражданин е в състояние да работи според изискванията на пазара. Превес взимат социалната справедливост и социалната солидарност, които се явяват абсолютно задължителни условия за един обществен консенсус – едно от условията за икономическо развитие. И както казват духовните бащи на социалното пазарно стопанство, обществото трябва да се стреми не към класови борби и социални напрежения, а към създаване на възможно най-голяма хармония по пътя на готовността за дискусии и на търсенето на компромисни решения. Сътрудничеството трябва да замени противопоставянето един на друг, а тогава продуктивните сили ще се обединят в постигане на целта на всяка стопанска дейност – нарастването на благосъстоянието.

 

…………………………………

 


Използвана литература:

 

1.      Благоев, Б., Янакиев, В., Киров, С., “Управление на ценообразуването”, УИ Наука и икономика, Варна, 2003.

2.      Благоев, Б., Иванов, И., Шинева, Р., Ангелов, Д., Маринов, М., Близнаков, М., Янакиев, В., Манолов, М, “Икономика на предприятието”, УИ Наука и икономика, Варна, 2001.

3.      Интернет.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

същност и функции на цената, пазарно стопанство, централизирана икономика, англосаксонска пазарна система, японско-източноазиатска пазарна система, немско-западноевропейска система, социално-пазарни стопанства, конкуренция, ценообразуване, ценова политика, ценова стратегия

 


Търси за: същност функции цената | пазарно стопанство | централизирана икономика | социално пазарни стопанства | конкуренция | ценообразуване | ценова политика | ценова стратегия

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker