Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


 

 

Реферат

 

на тема:

 

ПЕЧАЛБА И ДИВИДЕНТА ПОЛИТИКА НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА

 

 

2009

 

 

 

Съдържание

 

1. Икономическа същност и видове печалба. 3

2. Фактори, влияещи върху печалбата. 4

3. Планиране на печалбата. 5

4. Разпределение на печалбата - дивидентна политика на фирмата. 6

Използвана литература. 8

 

 

 

1. Икономическа същност и видове печалба

 

            Печалбата е основния финансово - икономически показател, който отразява резултата от дейността на търговската фирма. В нея се синтезират както резултатите от стопанската й дейност, т.е. от продажбите, така и тези от организацията на управленската и финансова дейност.

            Според ЗЗС печалбата е крайният положителен финансов резултат от дейността на дадено предприятие, и е разликата между приходите и разходите от дейността през отчетния период. Установява се въз основа на „Отчета за приходите и разходите”.

            Печалбата е абсолютният показател, който количествено характеризира дейността на предприятието. Тя е главния вътрешен източник за увеличение на капитала на дадено предприятие и това е съвсем естествено, защото бизнес без капитал е невъзможно да осъществява дейност. В тази връзка тя е висша цел на всеки бизнес.

Ролята на печалбата е:

-       тя измерва и количествено представя финансовия резултат от дейността на фирмата

-       разкрива икономическата изгода от инвестирания капитал

-       тя е основа за самофинансиране, икономическа мощ и финансова независимост

            ………………………………………………

 

4. Разпределение на печалбата - дивидентна политика на фирмата

 

4.1 Същност

 

            Планирането и анализа на печалбата обхваща въпросите не само за образуването на печалбата, но и за нейното разпределяне. Този въпрос има важно икономическо значение за текущи периоди и особено за перспективното развитие на стопанските единици. По същество става въпрос за провеждане на дивидентна политика.

            За самостоятелна дивидентна политика може да се говори тогава, когато фирмата решава какви дивиденти да изплати (като сума на една акция или процент от нетната печалба) и каква част от нетната печалба да остане неразпределена и да служи за източник за финансиране на инвестиционни проекти. Това означава, че дивидентната политика изразява разпределението на нетната печалба на фирмата в две основни направления: за дивиденти и за реинвестиране.

            ………………………………………………

 

4.3 Показатели характеризиращи дивидентната политика

 

- доход (печалба) на 1 акция (EPS)

Изразява икономическата мощ на фирмата, нейната максимална възможност за изплащане на дивиденти. Показва какъв размер печалба биха могли да получат акционерите, ако реализираната печалба се изплаща изцяло за дивиденти (имат се предвид обикновените акции, тъй като привилегированите са с предварително определен размер на дивидента).

 

- рентабилност на 1 обикновена акция

Този показател показва колко са готови да платят инвеститорите в дадения момент за 1 лев печалба за всяка акция.

 

 

Използвана литература

 

1. „Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност” - Д. Данаилов

2. Интернет

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

печалба на фирмата, дивидентна политика, планиране на печалбата, индексен метод,  финансов анализ, извънредни дивиденти, счетоводна печалба, основни икономически показатели, акционерен капитал


Търси за: печалба фирмата | дивидентна политика | планиране печалбата | индексен метод | финансов анализ | извънредни дивиденти | счетоводна печалба | основни икономически показатели | акционерен капитал

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker