Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (119 лв)  95.20 лв Нова цена!


 

Частен Професионален Търговски Колеж  –   Сливен

Икономика   и   Мениджмънт

 

 

 

 

 

Дипломна работа

 

 

на тема:

 

Бизнес план за производство на екологично чиста електроенергия  чрез използването на възобновяемият енергоизточник „вятъра”

 

           

 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

Съдържание

 

Резюме. 5

 

1. История и цели на фирмата. 8

1.1 История. 8

1.2 Цели на фирмата. 9

2.  Анализ на пазара. 15

2.1 Пазарно проучване. 16

2.2 Общ или цялостен пазар. 19

2.3 Специфичен пазарен сегмент. 24

2.4 Конкурентни фактори.. 25

2.5 Други пазарни влияния. 29

2.6 Прогноза за продажбите. 30

3. Разработване на производството. 32

3.1 Изследователска и развойна дейност. 32

3.2 Производствени изисквания. 34

3.3 Производствен процес. 36

3.4 Системи за контрол на качеството. 40

3.5 Планове за непредвидени ситуации.. 41

4. Маркетинг. 43

4.1 Маркетингова ориентация. 43

4.2 Маркетингова стратегия. 44

4.3 Планове за непредвидени ситуации.. 50

5. Финансови данни.. 51

5.1 Настоящи финансови позиции.. 51

5.2 Задължения и вземания. 54

5.3 Контрол на разходите. 55

5.4 Анализ на критичната точка. 56

5.5 Финансови коефициенти.. 56

5.6 Финансови очаквания. 58

6. Организация и Мениджмънт. 60

6.1 Ключов и основен персонал.. 60

6.2 Друг персонал.. 62

6.3 Планове за непредвидени ситуации.. 63

7. Собсвеност. 64

7.1 Структура на собствеността на фирмата. 64

7.2 Финансирания и дялове на собственост. 65

8. Критични срокове и проблеми.. 66

8.1 Описание на рисковете. 66

8.2 SWOT -  анализ. 69

9. Обобщение и заключение. 72

 

Приложение. 75

 

Използвана литература. 106

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

 

            Производството на електроенергия е основна цел на хората по света. Тя е жизнено необходима, и затова компаниите полагат огромни усилия за нейното производство.

            Главната ни идея е провокирана от задълбочаващата се енергийна  криза  в световен мащаб за евтина и екологично чиста електроенергия.

            Загрижеността ни за глобалното затопляне и рязкото покачване на отделяният въглероден двуокис при производството на електроенергия от традиционните първични енергоизточници допълнително засили интересите на нашата организация да инвестира в проектиране и изграждане на вятърна електроцентрала за производство на екологично чиста електроенергия чрез овладяването на кинетичната енергия на вятъра.

Основният ни приоритет в производството на електроенергия е да използваме силата на вятъра, която е постоянна и преобладава в големи количества в нашият регион. Постоянната сила на вятъра, който преобладава в нашият район може да ни помогне значително много за реализирането на отлично екологично чисто електропроизводство. Чрез овладяването на вятъра ние целим да постигнем ниска производствена стойност на електроенергията, която планираме да произведем. Правилното овладяване и рационалното използване на кинетичната енергия на вятъра, ще ни помогне да реализираме бърза възвращаемост на инвестицията и така ще осигурим добра печалба на акционерите, които ще подкрепят нашето производство на екологично чиста електроенергия.

Добрите ветротехнически параметри на земята притежавана от създателя на бизнес плана е основният ни стимул за разработване на подобна дeдейност. Чрез добрият ветрови потенциал на притежаваният терен предвиждаме да постигнем висока и рентабилна реализация на земята. Най-точно и правилно доказване на ветровия потенциал на нашето ветрополе ще постигнем чрез 3D измерване на ветроскоростите преобладаващи върху изследваният имот през цялата година. Това измерване ще ни покаже много точно какъв вид и от кой производствен клас ветроагрегат да монтираме на нашето ветрополе. Чрез него ще успее да овладеем пълноценно енергийният потенциал на преминаващия вятър. Измерването ще се извърши от подизпълнителя на ветроцентралата, с който имаме споразумение за изграждането й.

Годишното ни производство ще бъде високо, защото енергийният  ветропотенциал на полето ни е доста висок. Това твърдение се доказва с направеното първоначално изследване на подходящите качества на ландшафта за монтиране на ветроагрегат от среден и по-висок производствен клас.

Управляващите органи на страната ни са разработили добри законови мерки, който подпомагат много развитието на ветроенергетиката. Чрез съдействието на добре изработените национални законови разпоредби ще успеем лесно да реализираме проекта за строеж на ветроцентралата.

Текущи месечни разходи за работна ръка в производството няма да имаме, защото ще работим със силата на вятъра. Поддръжката на генератора ще бъде покрита с първоначално направената ни инвестиция за изграждането на електроцентралата.

Постигнахме споразумение с водеща фирма в страната ни за изграждане и доставката на оборудването необходимо за вятърният парк. Това споразумение ни предоставя възможност за 20 % първоначално плащане за строежа, а останалите 80 % от дължимата сума ще платим 72 часа след постигане на обещаната производствена мощност от новопостроената електроцентрала на нашето ветрополе.

За осъществяване на проекта предвиждаме да използваме финансиране от фондовете на Европейския съюз, които подпомагат подобни проекти. Бързо ще получим предвидените финансови средства за производство на електроенергия от екологично чисти енергоизточници, понеже това начинание е доста желано от управляващите органи на страната ни и от всички страни членки на Европейския съюз.

Главният ни проблем е високата първоначална инвестиция необходима за изграждането на производственото съоръжение. За разрешаването на този проблем ще поканим инвеститори да подкрепят финансово проекта ни срещу разпределение на дялове от собствеността на електроцентралата. Предвиждаме с този подход да съберем акционерен капитал в размер на 30 % от първоначалната сума за изграждането, а останалите 70 % от нужната сума да получим под формата на субсидия от Европейските фондове за подпомагане и развитие на ветроенергетиката в селските райони. Чрез събраният акционерен капитал ние ще гарантираме за правилното усвояване и точното връщане на полученият кредит пред Европейските фондове.  

Опазването на птиците и шумът при работата на генератора са следващите ни проблеми, но за тях имаме готови инженерни и икономически доказани решения, с които ще се запознаете в основната част на бизнес плана.

Краткосрочните ни цели за производство на електроенергия от един ветрогенератор пресметнати по най-реалистичния вариант ще възлизат на около 4 270,5 MW, а средносрочното ни производство ще достигне 12 811,5 MW.

            Присъединяването ще се осъществи за сметка на електроразпределителното дружество. Защото присъединяването на вятърните централи към електропреносната система се ползва по закон с преференциален режим по отношение на приоритета му. Този факт е посочен в Закона за енергетиката. В този смисъл по закон, техническите решения за трансформацията и свързването към мрежата на ветроцентралата не влизат в задълженията на инвеститора.  

……………………………………………         

1. История и цели на фирмата

         1.1 История

           

            През пролетта на 2002 година физици от Бернския университет са стигнали до извода, че повишаването на температурата ще надхвърли 5,8 Co. Английски учени са изчислили, че след 30 години на земята ще бъде с около 0,3 Co до 1,3 Co по-топло от днес. За сравнение през целия XX век температурата се е покачила с около 0,6 Co. В България затоплянето и засушаването е по-силно изразено, в сравнение със средните  световни темпове. През последните 60 години, средната температура у нас се е покачила с 0.9 Co (при 0,6 Co в глобален мащаб за 100 години), което е пряко свързано с увеличаване силата и честотата на ветровете и намаляване на валежите с около 30 %. Тази неблагоприятна тенденция ни провокира да предприемем действия по създаване на фирма, която да произвежда екологично чиста електроенергия за населението и правопропорционално с това да намалим отрицателното въздействие върху околната среда. Предприемаме тези действия, защото природата понася огромни щети при производството на електроенергия чрез използването на традиционните горивни продукти, които отделят големи количества въглероден двуокис.

            Фирма „The Green Еnergy” е новосъздадена компания, която възнамерява да инвестира в производството на екологично чиста електроенергия чрез използването на възобновяеми енергоизточници. Компанията ни разполага с добри познания в електропроизводството чрез използване на възобновяемите енергоизточници. Отлично финансово е стимулирана да развива и усъвършенства своите умения в новостите на екологично чистото енергопроизводство на планетата ни.

            По времето когато започна старта на ветроенергетиката у нас с присъединяването към електропреносната мрежа на една работеща турбина се породи у нас огромно положително впечатление за този вид електропроизводство и така решихме да разработим подобно екологично чисто електропроизводство.

 

         1.2 Цели на фирмата

 

            Фирмата ни цели отлично реализиране на екологично чисто електропроизводство, като овладее енергията на възобновяемия енергоизточник вятъра.

            С подобно електропроизводство се стремим да допринесем за намаляването на отделяният въглероден двуокис в атмосферата и така да предпазим околната среда от замърсяване. С ограниченото отделяне на въглероден двуокис при производството на екологично чиста електроенергия и щадящите от нас действия към околната среда целим потребителите да започнат да предпочитат повече произвежданата от нашата компания „зелена” електроенергия. След като се наложим на пазара, като предпочитан електропроизводител ще постигнем добри материални постижения и благополучие. Постигнатите материални и научни постижения планираме да реинвестираме в изграждането на съоръжения за производство на екологично чиста електроенергия и от други възобновяеми енергоизточници в страната ни.

         …………………………………………

9. Обобщение и заключение

 

            Считаме че с реализацията на представения бизнес план ще постигнем рентабилно и добро екологично чисто производство на електроенергия. Нейното производство е разработено много точно и целесъобразно. Също така то съвпада с настоящата икономическа и енергийна обстановка, която преобладава в страната ни. Подобно електропроизводство е желано от голям брой бизнес организации и подкрепяно изключително много от еколозите по целият свят, защото е икономически изгодно и не нанася вреди на околната среда.

            На критичните проблеми до момента сме представили технически доказани и икономически потвърдени инженерни решения. Успоредно с това нашата организация е мотивирана да работи упорито и целенасочено за по-доброто преодоляване на критичните проблеми. Точното преодоляване на критичните проблеми ще ни помогне за успешното осъществяване на по-високи постижения в екологично чистото електропроизводство, както и да ограничим отрицателното въздействие върху околната среда.

            Представихме ви график за възвращаемостта на инвестицията в срок от пет години след започване на производството ни. Този график е пресметнат по най-реалистичният вариант, защото искаме да постигнем сигурност и безпроблемно връщане на кредита, който ще използваме за изграждане на съоръжението, което ще произвежда екологично чиста електроенергия. Постарахме се срокът за връщане на ползвания кредит да бъде максимално кратък в сравнение с ползваните кредити в този бранш на националната ветроенергетика. Главната цел към която се стремим чрез сравнително късият срок за връщане на кредита е да постигнем по-малко разходи за неговото ползване, и след това по-бързо да започнем да реинвестираме печалбата в нови проекти за добиване на екологично чиста електроенергия в страната ни.

            Получихме законово подкрепен и облекчен режим за плащане от фирмата подизпълнител на ветроелектроцентралата. Този режим на плащане ще ни помогне много за правилното и безпроблемно реализиране на идеята ни за природосъобразно електропроизводство. Допълнително чрез представеният режим на плащане ще можем да упражним стриктно контролиране и много точно наблюдение върху изграждащите процеси при строежа на съоръжението за производство на „зелена” електроенергия.

            През последните няколко години се наблюдава тенденция за ускорено регистриране на подобни фирми, като нашата за производство на екологично чиста електроенергия. Те се увеличават много бързо по целият свят поради доказаните жизнено важни съображения за опазване на околната среда. Чрез този обществено полезен подход за опазване на околната среда, който следваме в представеният бизнес план считаме, че значително ще успеем да помогнем не само за просперитета на фирмата ни, но и ще допринесем много за намаляването на отделяният въглероден двуокис в атмосферата. Опазването на околната среда е основен приоритет на подобни компании като нашата по целият свят. Те ще бъдат от полза не само за опазването на околната среда, но и ще помогнат за преодоляването на енергийната зависимост на по-малките страни по света от енергийните гиганти на нашето време.

            Винаги нашата организация ще произвежда електроенергия съобразена с изискванията и нуждите на потребителите на този продукт. Склонни сме да променим много насоки в производството ни за да задоволим по най-разумният начин потребителските нужди. Чрез промяната на някой от насоките ни при производство на екологично чиста електроенергия целим най-вече да предпазим планетата ни от замърсяване, както и да ограничим бързото изчерпване на изкопаемите горивни ресурси на планетата.

            …………………………………………

 

 

   Използвана литература

 

1. Бизнес план за стартиране на собствен бизнес в условията на валутен борд – автор доц. д-р Кирил Тодоров

2. Ръководство за разработване на бизнес план - автор Ангел Ангелов

3. Най-добрите бизнес планове подготовка и представяне – автор Пол Браун

4. Неизменните 22 закона на маркетинга – автор Ал Рийс и Джак Траут

5. Финансово счетоводство – автор Димитър Динев

6. Финансово - стопански анализи – автор Марко Тимчев

7. МСС и НСС - Пояснение по прилагането им – автор Стоян Дурин

8. Курс по счетоводство на предприятието – трето основно преработено и допълнително издание – автор проф. д-р Иван Душанов и д-р Марин Димитров

9. Наръчник на икономиста НСС и Указания за прилагането им – автор Роза Тотева

10. Вятърни турбини – автор Георги Тончев

11. Вятърни електроцентрали – автор Георги Тончев

12. http://star.tonchev.org/

13. http://www.kik-info.com/index.php

14. http://www.investor.bg/

15. вестник Капитал

16. вестник Пари

17. вестник Банкер

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация в разработката е от 2009 г.

 

Ключови думи:

възобновяем енергоизточник, екологично чиста електроенергия, анализ на пазара, SWОT анализ, вятърни електроцентрали, производство на електроенергия, ветротехнически изисквания, маркетингово проучване, подобряване на електропреносната мрежа, алтернативни източници на енергия

 

 


Търси за: анализ пазара | SWOT анализ | вятърни електроцентрали | производство електроенергия | маркетингово проучване | алтернативни източници енергия

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (119 лв)  95.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker