Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

ПО:

 

МЕНИДЖМЪНТ НА ИНОВАЦИИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

НА ТЕМА:

 

Оценка на инвестиционен проект

Вариант на заданието: А → А3

 

 

 

 

2008
СЪДЪРЖАНИЕ
:

І. Определяне на срока на икономическия живот. 3

(респективно периода на сравнение на вариантите) 3

ІІ. Изчисляване на еднократните разходи за проекта (инвестициите) 4

1. Преки инвестиции. 4

2. Съпътстващи инвестиции. 4

3. Свързани инвестиции. 5

4. Разходи за заплащане на обекти, които се ликвидират заради проекта  6

5. Инвестиции в оборотни средства. 7

6. Обща сума на еднократните разходи. 8

7. Разпределение на еднократните разходи по поредни години от Тиж.. 8

8. Изчисляване на отчетната стойност на дълготрайните активи (ДА) 8

ІІІ. Финансиране на проекта. 9

1. Финансиране за сметка на емисията на облигации. 10

2. Финансиране на сметка на банков кредит. 12

3. Финансиране за сметка на неразпределена печалба на фирмата -майка  14

4. Финансиране за сметка на собствени доходи от дейността. 15

5. Финансиране за сметка на емисията на обикновени акции. 16

6. Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала на новото предприятие (Кw) 19

ІV. Производствена програма и обем на продажбите. 20

V. Периодични плащания по лиценза. 21

VІ. Разходи по производството. 23

1. Изчисляване на променливите разходи. 23

2. Изчисляване на постоянните разходи (не включват амортизациите, които също са постоянни разходи) 25

3. Общо разходи по производството без амортизация. 26

4. Разходи за амортизация. 27

VІІ. Приходи от продажби. 34

1. Определяне на цената на продукта на външния пазар. 34

2. Цена на продукта на вътрешния пазар. 33

3. Общо приходи от продажби на вътрешния и на външния пазар. 34

VІІІ. Първоначален паричен поток (еднократни разходи) 37

1. Осъвременяване на еднократните разходи към началото на срока на икономическия живот (периода на сравнение на вариантите) 37

ІХ. Оперативен паричен поток (нетен доход) 38

1. Изчисляване на неосъвременения нетен доход по години от Тиж.. 39

2. Осъвременяване на нетния доход. 44

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 46

 

 

І. Определяне на срока на икономическия живот

(респективно периода на сравнение на вариантите)

 

А. Методически указания за някои понятия

а) срок на икономически живот на проекта – изразява времето, през което се проявява и може да се използва потенциала на идеята, която лежи в основата на инвестиционния проект;

б) период на сравнение на взаимно изключващите се варианти – включва годините на сравнение, като се спазва условието Тсв ≤ Тиж;

в) икономически живот на предприятието – най-продължителния живот в сравнение с посочените два в редица случаи с неясен край (включва множество цикли).

Подход или методическа процедура за определяне на Тиж

 

Определяне на началото и структурата на Тиж

t пр. пр. – предварителни проучвания

t зад. – съставяне на заданието

t ид. пр.. –

t раб. пр. – работно проектиране

t стр. – строителство

t фун. м. – функциониране на предприятието с усвоени мощности

 

Начало на

Тиж              или

 

 


t пр.пр.   t зад.                   t ид.пр    t раб.пр.   t стр.         t фун.м

 

Определяне на продължителността на периодите,

включени в Тиж

- Подход за определяне на tфун.м:

а) определяне на факторите, от които зависи tфун.м

б) определяне на

в) определяне на

г) избор на tфун.м в интервала []

 

Определяне на Тиж като сума от включените в него периоди

 

Б. Изчисления по проекта

 

І. Срок на икономическия живот

Начало и структура на Тиж

Началото на Тиж е началото на строителството

Тиж включва: периода на строителство и периода на функциониране с усвоени мощности (tс и tфун.м).

- Определяне на продължителността на tс и tфун.м

tс = 4 години

tфун. м се разглежда като случайна величина с нормално разпределение. Средната й стойност е:

 

3. Определяне на Тиж

Тиж  = 4 + 10 = 14 г.

І вариант: Тиж = 14 г.

ІІ вариант: Тиж = 14 г.

 

В разглеждания проект периодът на сравнение на вариантите е равен на Тиж.

………………………………………..

 

ІІІ. Финансиране на проекта

 

А. Методически указания

За всеки източник на финансиране е необходимо да изчислим (ако не е дадено по условие):

- сумата на финансиране на съответния източник;

- относителния дял на съответния източник в общата сума на финансиране;

- цената на капитала, осигурен от съответния източник;

- разходите по обслужване на съответния източник на капитала (без тези за акционерния капитал).

Важна задача в този раздел е изчисляването на средно претеглената цена на капитала на новото предприятие, която ще използваме като процент за дисконтиране на паричните потоци.

Понятие за цена на капитала: онази норма на възвращаемост (в % на дисконтиране), при която нетния паричен фонд, получен от даден източник, се изравнява със сумата на осъвременените разходи по обслужване на същия източник.

 

Б. Изчисления по проекта

Източниците на финансиране на настоящия проект са: емисия на облигации, банков кредит, емисия на обикновени акции, неразпределена печалба на фирмата майка, приходи, от дейността на новото предприятие.

 

1. Финансиране за сметка на емисията на облигации

 

1.1. Определяне на цената на капитала, осигурен чрез емисия на облигации

Дефиниция:

Цената на облигационния капитал е нормата на възвращаемост (% на дистонтиране), при която осъвременената стойност на плащанията по дълга (лихва, погашения на номиналната стойност и евентуално премия) се изравнява с нетния паричен фонд, получен в резултат на емитирането на облигации.

 ,

където:

Р е нетния паричен фонд, получен от емисията на една облигация, лв.

С – лихвата за една облигация за една година, лв.

F – номиналната стойност на една облигация (главница), лв

n срокът на погасяване на дълга, години;

кd – цената на облигационния капитал, %

...................................................................

 

 

ІV. Производствена програма и обем на продажбите

 

А. Методически указания

Производствена програма на предприятието показва количеството продукция по определена номенклатура, асортимент и качество, което се планира да се произведе и реализира за определен период – обикновено 1 година. Производствената програма зависи от количеството продукция, което фирмата може да продаде на целевите си пазари.

Производствената програма е основата, върху която се вземат решенията в проекта за размера на производствените мощности, за количеството необходими суровини и други, за броя и състава на работната сила и т.н.

Производствената програма трябва да бъде осигурена с достатъчни по размер производствени мощности. Съотношението, което трябва да се спазва е: ПП ≤ ПМ (ПП – производствена програма и ПМ – производствена мощност). Производствената мощност е максималния обем продукция по определена номенклатура, асортимент и качество, който може да се достигне при най-благоприятни условия. Тя изразява един потенциал.

 

Б. Изчисления по проекта

В настоящия проект ПП на новото предприятие е равна на обема на външния пазар. Възможният обем продажби на съответния пазар е произведение от обема на пазара (в тона) и пазарния дял (%) ПП за І и ІІ вариант е една и съща.

По такъв начин е спазено условието за сравнимост на взаимно изключващите се варианти.

................................................................

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1.”Мениджмънт на иновациите и инвестициите”, доц. Иван Георгиев

2. “Финансово - инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративния капитал” Част 1,  Трифонов Т., 2002

3. “Мениджмънт на проекти”, Андреев О., Софтрейд

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Съдържа множество таблици

 

Ключови думи:

инвестиционен проект, определяне на икономически живот, видове инвестиции, разходи за производство, финансиране, цена на акционерен капитал, амортизация, приходи от продажби, нетен доход

 

 


Търси за: инвестиционен проект | определяне икономически живот | видове инвестиции | разходи производство | финансиране | цена акционерен капитал | амортизация | приходи продажби | нетен доход

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker