Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ОТРАСЪЛА

по примера на фирма "Рокуел Интърнешънъл"

 

 

2007

 

 

Съдържание

 

1. Движещи сили на отрасловата конкуренция. Конкурентни предимства на пазара  3

2. Обща характеристика на фирма "Рокуел Интърнешънъл" 5

3. Бариери за влизане и излизане в отрасъла. 7

4. Конкуренти в отрасъла. 9

5. Силни и слаби страни в отрасъла. Силни и слаби страни на "Рокуел Интърнешънъл" 13

6. Анализ на стратегията на фирмата. Мисията на фирмата. 15

Използвана литература. 19

 

 

1. Движещи сили на отрасловата конкуренция. Конкурентни предимства на пазара

 

В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща управленска система, позволяваща ефективност на фирмата на пазара. Но редица фактори, както вътрешни така и външни, предопределят нейния успех. Тенденциите в световната икономика – глобализацията, интеграцията, в частност на Европейския съюз, внасят нови аспекти във формирането и функционирането на организацията на продажбеното представяне, в изграждането на дистрибуционните канали, функциите на участниците в тях и пр.

В днешно време пазарите се променят бързо. Клиентите в много голяма степен са чувствителни към изменения в цените, създават се нови канали за дистрибуция, нови канали за комуникация, Интернет, безжична търговия, глобализация и пр. Но въпреки това икономиката не  е безвъзвратно променена. В момента тя e смесица от старо и ново. Фирмите трябва да запазят по-голяма част от своите способности и познания, които са били ефективни в  миналото. Но трябва също така да придобият нови нагласи и знания, ако се надяват да просперират в бъдеще.[1]

В следствие на съвременното разширяване и задълбочаване на научните и техническите изследвания се създават нови производства, а съществуващите са подложени на усъвършенстване. Други отпадат от реалния сектор на икономиката, а на тяхно място се появяват нови отрасли и дейности.

.............................................................

 

2. Обща характеристика на фирма "Рокуел Интърнешънъл"

 

Над 90% от продажбите на водомери в САЩ са на публични и частни служби за водоснабдяване.    Общинските   власти притежават около 95% от всички такива служби, като останалите 5 % са собственост на частни инвестиционни групи, които осъществяват и управлението им. Всяка от 10-те най-големи служби за водоснабдяване купува между 40 000 и 70 000 битови водомера годишно, а малките служби купуват средно 10-20 уреда на година.

Преди появата и масовизацията на водомерите консумацията на вода се е отчитала на основата на експертни класификации на потребителите (т.нар. "база") и проста, фиксирана ценова скала. Инсталирането на водомери позволява изчисляване на дължимите суми чрез отчитане на реалното потребление. Освен това опитът на водоснабдителните служби показва, че самото инсталиране на водомер може да снижи потреблението понякога с до 30%. Към 1981 г. 95% от 60-те хиляди служби за водоснабдяване в САЩ са снабдени с водомери. В същото време повече от 4 милиона жилища и бизнеси все още се отчитат без водомери ("на база") и някои от неразполагащите с водомери служби за водоснабдяване предвиждат инсталирането на такива уреди, за да противодействат на недостига на водни ресурси. В допълнение, наемателите на апартаменти в жилищните блокове с един централен водомер в големите градове, в повечето случаи са склонни да преминат към индивидуално отчитане - поотделно за всяко жилище в блока.

ü      В периода след 1970 г. поделението за потребителски стоки на "Рокуел Интърнешънал" (РИ-ППС) е лидер в индустрията за водомери в САЩ - отрасъл с общи продажби около 160 000 000 долара. Тази върхова позиция е била постигната след въвеждането през 1957г. на иновативната производствена линия на "Рокуел" за продукт със запечатан механизъм за отчитане на показанията.

                  ..................................................................

 

Ключови подкрепящи функционални стратегии. Стратегия по отношение качеството на произвежданата продукция.

Качеството на произвежданата продукция отразява възможността на фирмата да отговаря на изискванията и стандартите на потребителите. Анализът за състоянието на качеството във фирмата има следните задачи:

-    установяване на постигнатото равнище на качеството;

-    разкриване на факторите влияещи върху качеството;

-    разработване на конкретни решения за подобряване на качеството в най-кратък срок.

За елиминиране на причините и осигуряване на качествена продукция фирмата осъществява контрол върху следните причинно-следствени  връзки:

-    за връзката доставчик – качество на материалите – ръководството на предприятието изхожда от презумпцията, че не може да произведе висококачествена продукция от лошокачествени материали. За това във фирмата има разработени стандарти и изисквания за максимално допустимо равнище на качеството на суровините, които се използват в производството. Изискват се от доставчиците сертификати, мостри, проби за здравина и т.н.

-    за връзката производство – работници и служители – предварителният контрол в областта на човешките ресурси се свързва със задълбочен анализ на професионалните знания, умения, навици на кадрите.

-    за връзката производство - пласмент – фирмата провежда политика на отвореност към клиента т.е. търси се пряк контакт с него, като се осъществява обратната връзка предприятието се информира за потребностите, вкусовете, актуалност на изискванията и други.

......................................................................

 

Използвана литература

 

1.      Баева, Б. Корпоративно управление от мощните корпорации към икономиките в преход. С., Принцепс, 2001 г.

2.      Каменов, К. Малкият бизнес. Велико Търново, АБАГАР, 1997 г.

3.      Тодоров, К. Бизнес стратегия на малката фирма.С., НБУ, 1996 г.

4.      “Сборник 7 бизнес планове за малкия и среден бизнес”; Нова звезда, 1999 г.

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

структурен анализ на конкуренцията, конкурентни предимства на пазара, бариери за влизане и излизане в пазара, SWOT анализ, анализ на фирмена стратегия, анализ на състоянието на качеството във фирма, стимулиране на потребление, контрол на човешки ресурси  

 [1] “Еволюция на маркетинга” – Котлър, Джайн, Месинси ; с. 16


Търси за: структурен анализ конкуренцията | конкурентни предимства пазара | SWOT анализ | анализ фирмена стратегия | анализ състоянието качеството във фирма | стимулиране потребление | контрол човешки ресурси

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker