Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Нов български университет

Център по дистанционно обучение

КУРСОВА РАБОТА

Избор на ценова стратегия на фирмата за нови стоки или нови пазари

Предмет: Икономика за мениджъри

 

2004 г.


Съдържание

 

Увод 3

1. Позициониране на нов продукт 4

2. Ценова политика при въвеждане на нов продукт 5

3. Ценообразуване на фирма „Прогрес” ООД при навлизането на нов продукт на нов пазар 9

4. Ценова стратегия, избрана от фирма „Прогрес” ООД за новите продукти 13

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА. 15

 


Увод

 

През последните години като резултат от промените в българската икономика, силната конкуренция, изменението на потребителските нужди и завишените изисквания към стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната ни към световните пазари, коренно променят средата и обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар. Приоритетност придобива изграждането на ефективна маркетингова, производствена, продуктова и пласментна стратегии, които да спомогнат за повишаването на конкурентноспособността на фирмата на пазара. Разработват се и всеки един от елементите на маркетинг-микса – цена и ценова политика, реклама и връзки с обществеността (комуникационна стратегия), пласмент и предпродажбено представяне на стоките или услугите, дистрибуция и разпределителски мрежи. Всеки един от тези елементи се разработва самостоятелно, но в цялостност той трябва да отговаря на изискванията на фирмата и поставените от Ръководството конкретни крайни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели и задачи.

..................................................

2.        Ценова политика при въвеждане на нов продукт

 

Със самото позициониране на новите продукти, фирмата трябва да вземе и решение относно провежданата ценова политика (и тук въпросът има два аспекта на анализ – ценовата политика да е съобразена с цялостната фирмена стратегия – например да се продава на конкурентни ниски цени на по-голям брой потребители или друга стратегия, а от друга страна – ценовата политика и стратегия да е конкретна, изхождаща от самата специфика на новия продукт или на навия пазар).

Цената на стоката/услугата изпълнява множество функции и затова фирмата трябва да наблегне в една значителна степен на ценообразуването (с оглед увеличаване на приходите си; на клиентите или на пазарните дялове, където тя е лидер):

-     влияе върху равнището на приходите и оттук върху рентабилността;

-     цената е и конкурентен инструмент, който може да се прилага с цел възползване от възможностите, които предлага пазара;

..........................................................

 

3. Ценообразуване на фирма „Прогрес” ООД при навлизането на нов продукт на нов пазар

 

През 2000 година в град София е създадено  дружеството  “ПРОГРЕС” ООД и е регистрирано с решение № 821 от 08.04.2000 г. на Софийския Окръжен съд със седалище и адрес на управление – град София, ул. “6-ти септември” №76 и с предмет на дейност производство на маси, столове, секции и матраци от дърво и ковано желязо. Изграждат се нови производствени мощности, обемът на продукцията нараства няколко пъти от създаване на дружеството. От 2000 г. до 2003 г. фирмата инвестира в сгради и разширяване на асортимента на произвежданата продукция близо 500 000 лева. В резултат на непрекъснатото развитие и инвестиции номенклатурата на произвежданите продукти се разширява, за да достигне днес до 80 наименования на готови продукти, които се предлагат на вътрешния и външния пазар.

............................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.          Балева, В. Стокова политика; С.; 2000 г.

2.          Каменов, К. Малкият бизнес. Велико Търново, АБАГАР, 1997 г.

3.          Котлър, Ф. Управление на маркетинга. Т.1.

4.           Котлър, Ф. Управление на маркетинга. Т.2.

5.          Тодоров, К. Бизнес стратегия на малката фирма, НБУ, 1996 г.

....................................................

Темата е писана 2004 г.

Темата съдържа 2 таблици.

 

Ключови думи:

ценова стратегия, нови стоки и пазари, позициониране на нов продукт, ценообразуване на фирма „Прогрес” ООД, метод на средни и променливи разходи

 


Търси за: ценова стратегия | нови стоки пазари | позициониране нов продукт | ценообразуване фирма „Прогрес ООД | метод средни променливи разходи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker