Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

Оперативно-календарно планиране в производствено предприятие

 

2007 г.


Съдържание

 

1. Оперативно-календарно планиране в производствено предприятие. 3

2. Изготвяне на оперативни планове при вътрешноцехово оперативно-календарно планиране. 6

3. Планиране на материално-техническото снабдяване на извършваните операции. 11

4. Определяне числеността на персонала. 17

Използвана литература. 19

 


1. Оперативно-календарно планиране в производствено предприятие

 

Оперативно-календарното планиране в производствено предприятие има основна задача изграждане на календарно планови нормативи и задания на производствените цехове, участъци и работни места с цел да се осигури работния процес с необходимите материали, оборудване, персонал и др.

            Разглеждаме производствено предприятие с предмет на дейност производство на епилатори BRAUN. Формата на организация на производството е поточна форма на производство. Наличие на линейно разположение на работните места, разчленяване на процеса на най-малките съставни части и синхронизация на операциите. Синхронизацията се осъществява с разделяне на работния процес на най-малки операции. Производствената структура на предприятието е безцехова структура – на една производствена линия се извършват всички операции за производството на дадения продукт. Това от своя страна спомага за повишаване на качеството и ефективността на производството. Производството е машинно-ръчно, като се извършват само монтажни работи. За управлението на производствения процес се използват поточни норми. Дневната поточна норма определя количеството продукти, произвеждани за единица време. Работи се при двусменен режим на производство, възможност за широка специализация на работниците предвид линейното разположение на производството и възможността при отсъствие на даден работник, той да бъде заменен от предходния или последващия в работния процес. Като последващият отстоящ работник следи и контролира работата на предходния.

....................................................................

2. Изготвяне на оперативни планове при вътрешноцехово оперативно-календарно планиране

                                                                                                      Таблица 1

Изпълнявани дейности в монтажен цех

Шифър

Вид работи

Брой раб. места

1

Монтаж на глава

4

2

Пресоване на ос

1

3

Гресиране

1

4

Монтаж на избутвачи

4

Визуален контрол

1

Монтаж на пружина

1

6

Пресоване на малка и средна ос

1

7

Краен монтаж

3

8

Монтаж на бутони

1

9

Завиване на винт

1

10

Пресоване на седмичен код

1

11

Тестване

1

12

Опаковане

1

....................................................

Таблица 5

Общ оперативен план на предприятието

Изделие

Седмицина  на месеца

Общо

1

2

3

4

BRAUN P48

15940

15940

15940

15940

15940

BRAUN FR40

10940

10940

10940

10940

10940

BRAUN P40

5000

5000

5000

5000

5000

 

15940

15940

15940

15940

15940

 

От общият оперативен план следва, че седмично се произвеждат 15940 изделия от определен вид.

.....................................................

4. Определяне числеността на персонала

 

Следващата стъпка в оперативното планиране е определянето на числеността на персонала необходим за извършването на сътветните операции.

Работи се при двусменен режим на производство. Продължителността на една работна смяна е 8ч. 30мин, общо време за работа.Определянето числеността на персонала се извършва въз основа на извършваните операции. Определяме числеността на основните работници в човекочаса.Изхождаме от определената трудоемкост на труда по операции и общо. За операциите изискващи по-голяма трудоемкост и по-голям брой работни движения изисква да поставим по-голям брой работници.

...................................................

Използвана литература

 

1.      Младенова Г., Стратегическо маркетингово планиране; УИ ”Стопанство”, С., 1998

2.      Найденов Н., Прогнозиране и планиране, УИ ”Стопанство”, С., 2002

3.      Геров А., Фирмено планиране; ANG, 1999

4.      Итнтернет

.....................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа формули и множество таблици.

 

Ключови думи:

оперативно-календарно планиране в производствено предприятие, вътрешноцехово планиране, численост на персонала, производствен цикъл, епилатор

 


Търси за: численост персонала | производствен цикъл

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker