Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


 

 

 

Въпрос за държавен изпит

 

 

 

По Икономика на фирмата

 

На тема:

Пазари и пазарно поведение

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Търсене. Закон за търсенето. Еластичност на търсенето. 3

1.1. Закон за търсенето. 3

1.2. Еластичност на търсенето. 4

2. Предлагане. Закон за предлагането. Еластичност на предлагането. 5

2.1. Закон за предлагането. 5

2.2. Еластичност на предлагането. 6

3. Пазарно равновесие. 6

4. Борси и видове борси. 7

5. Борсови сделки. 8

Източници на информация. 9

 


 

.......................................................

 

1.1. Закон за търсенето

Законът за търсенето е принцип, който изразява обратната зависимост между изменението на цената и търсеното количество от една стока при равни други условия. Търсенето е процес, свързан с поведението потребителите /купувачите/ на даден пазар в зависимост от:равнището на пазарните цени, доходите на купувачите, техните предпочитания и други. Търсенето на една стока и количеството от нея, което купувачите искат и са в състояние да закупят по установените цени за определен период от време.

На всеки пазар може лесно да се установи, че по принцип се формира обратна зависимост между цената на стоката и обема на нейното търсене при равни други условия. При реализацията на тази зависимост определяща е ролята на цената. Ако цената расте, търсеното количество намалява и обратно. Тази обща закономерност е известна като закон за търсенето.

 

.............................................

 

Ценовата еластичност на търсенето е процентното изменение на обема на търсенето на дадена стока, предизвикано от едно процентно изменение на нейната цена при равни други условия.

В зависимост от степента на реакция на потребителите се разграничават следните основни състояния на еластичност: еластично търсене, нееластично търсене, нормално еластично търсене, съвършено еластично търсене и напълно нееластично търсене.

Еластично търсене. Ако цената падне с 1% в резултат, от което търсеното количество се увеличи с повече от 1%, то търсенето е еластично, а коефициентът на еластичност Ет е по-голямо от 1 или търсеното количество се изменя с по-голям процент от цената.

 

.................................................

 

Предлагането е процес, свързан с поведението на производителите /продавачите/ на даден пазар в зависимост от: равнището на пазарните цени: ценови детерминанти, влияещи върху равнището на разходите за производството на единица продукция.

Обемът на предлагането от стоката е количеството от нея, което продавачите искат и са в състояние да продадат за определен период то време. Обема на предлагането се определя само от продавачите. С нарастването на цената на стоките, растат и предлаганите количества.

Предлаганото количество се формира при точно определено равнище на цената. Необходимо е да се прави разграничение между предлагане – при всички възможни равнища на цената, и предлаганото количество – при конкретно ценово равнище.

 

.....................................................

 

Фондови борси. Финансов пазар. Паричния пазар представлява търговия н краткосрочни и средносрочни финансови активи с падеж 1 г. Капиталовия пазар е с дълготрайни активи, чийто падеж е със срок над година. Според характера на търгуваните финансови активи, капиталовия пазар се дели на дългови капитали и пазар на акции. Пазарът на ценни книжа по същество е фондов пазар, като на него се продават финансови инструменти за осигуряване на финансовите активи.

Валутни борси. В най-общ вид валутния пазар е свърза с организацията на валутната търговия. Необходимостта от валута за осъществяване на външнотърговските сделки поражда развитието на валутните пазари. В този смисъл, валутния пазар представлява организационна система от делови връзки и взаимоотношения между продавачи и купувачи на валута в съответната страна.

Трудова борса. Тук обектът е работната страна, която играе ролята на посредник между работник и работодател. Работната сила играе ролята на стока.

 

.....................................................

 


Източници на информация:

 

 

1.      http://www.broker.bg/

2.      http://www.scribd.com/doc/10316466/Tema-08-Pazar

3.      http://bg.wikipedia.org/wiki/Еластичност_на_търсенето_и_предлагането

 

 

 

 

Въпросът е разработен 2009 г.

Разработката не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

търсене, закон за търсенето, еластичност на търсенето, видове еластичност, предлагане, закон за предлагането, еластичност на предлагането, закон за предлагането, пазарно равновесие, борси и видове борси, борсови сделки

 


Търси за: закон търсенето | еластичност търсенето | видове еластичност | закон предлагането | еластичност предлагането | закон предлагането | пазарно равновесие | борси видове борси | борсови сделки

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker