Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Дипломна работа

Ценова политика на „Пловдив-БТ” АД

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

ГЛАВА ПЪРВА.. 7

1.   Същност и съдържание на ценовата политика. 7

2.   Видове ценови политики. 9

3. Същност и функции на цените. Елементи и структура на цената. 11

4. Рентабилност на производството. Доходност и възвращаемост на капитала. Показатели за оценка на рентабилност. 16

5. Процесът на ценообразуване. 18

5.1. Стратегически ценови съотношения и анализи. 20

5.2. Ценови решения. 21

5.3 Тактически анализи в ценообразуването. 23

5.4.    Пазарно тестване на цените. 24

ГЛАВА ВТОРА.. 26

1. Методи на ценообразуване. 26

3.   Калкулатаивни методи на ценообразуване. 26

4. Методи цени на крайна реализация. 27

5.  Параметрични методи на ценообразуване. 29

6. Методи на сравнителна икономическата ефективност. 30

ГЛАВА ТРЕТА.. 31

І. Организация и структура на Пловдив - БТ АД.. 31

1. Обща информация за дружеството. 31

...... 2. Собственост и управление. 33

3. Предмет на дейност. 34

ІІ. ФИНАНСОВА  политика на Пловдив - БТ АД през 2006 година – основни положения. 35

2. Калкулиране на себестойността на Пловдив – БТ АД по видове продукция  46

3. Методи на ценообразуване в Пловдив – БТ АД. Изводи и препоръки за рентабилността и пазарните позиции на дружеството. 56

4. Връзка ценообразуване-рентабилност-пазарни позиции в предприятието. Ключови показатели за бизнеса. 61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 71

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ  И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.. 74

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 75

 

 


УВОД

 

Ценообразуването заема централно място в системата на икономическите лостове и е регулатор на пазарната стопанска цена. То е един от основните критерии за вземане на управленски решения въз основата на съизмерването на икономическите процеси и явления. В цените се съсредоточават основни икономически, социални, политически и идеологични проблеми. Формирането, реализирането и изменението на цената заема съществено място в икономическата теория и практика.

Цените са едни от най-важните атрибути при пазарната размяна и важен елемент на пазарния механизъм. Цените са носител на важна информация за насочване на стопанската активност и обективна основа за оценка на резултатите от използуваните ресурси. За купувача цената е стойността на това, което се обменя. Нещо ценно – обикновено покупателната сила, се разменя за удовлетворяване или полезност.

Определянето на цените е един от основните проблеми в икономическата теория и практика, тъй като до голяма степен от този процес зависят икономическите резултати от конкретната дейност. Забележително е многообразието в разбиранията за същността на цената, нейните компоненти и методи за определяне, поради съобразяването с особеностите на конкретния обект на ценообразуване, целите, които си поставя продавача и др.

Цената е резултат на ценообразуването. Самото ценообразуване е цялостният процес, през който преминава управлението на цената при превръщането на ценовата дейност от счетоводна операция в една от основните задачи на стратегическия и оперативния фирмен мениджмънт.

Все по-убедителното утвърждаване на цените като един от основните инструменти на маркетинг-микса изисква компетентно отношение към ценообразуването, което е база на ценовото позициониране на продуктите

Ефективното фирмено ценообразуване се осъществява като комплексен стратегически процес. То е комплекс, защото е система от взаимосвързани и обусловени ценови решения. Комплексът е стратегически, защото обхваща последователни и интегрирани ценови действия за един по-дълъг период. Тези действия представляват стратегии, когато са насочени към реализиране предимно на дългосрочни цели на фирмата. Когато тези действия са с оперативен характер при решаване на текущи ценови цели, те имат характеристиката на тактики. Ценообразуването е и процес, т. е. поредица от съгласувани и обосновани стъпки в областта на цените. Подходът към ценообразуването като към комплексен стратегически процес е предпоставка за изработване на единна ценова програма.

Причинните връзки, логиката, обусловеността и съподчинеността в ценовата система, които трябва да се взимат под внимание при ценообразуването, затрудняват разработването на универсален модел за определяне на цената. Независимо от условностите, могат да се изброят няколко основни етапи, които ще улеснят управляващите в процеса на определяне цената на новите продукти.

Науката за цената и ценообразуването обединява в себе си и области от други науки. В теорията на цената се разработват теоретични и методологически проблеми на формирането на цената, докато в микроикономиката – теоретико-методологическите проблеми на връзката на цената с предлагането. Не малка част от проблемите на теорията на цената са проблеми и на маркетинга. Теоретичните разработки обаче не изчерпват теорията на цената. Счита се, че маркетинговите изследвания са едностранчиви и не отчитат съдържанието и особеностите на развитието на пазарната цена.

Основни понятия са:

Обект – цената и ценообразуването във фирмата.

Предмет – икономически относително възникващи и развиващи се по повод формирането, реализирането и изменението на цената. В рамките на науката за цената и ценообразуването се изучава проявлението, изискванията и реализацията на обективните икономически закони и закономерности при формиране и изменение на цената. Изучават се принципите, подходите, методите и организацията при ценообразуването; формирането и реализацията на ценовата политика и стратегия на фирмите. Значимостта и мястото на науката се определя от факта, че механизмите за ценообразуването са съществена част от цялостния механизъм на икономиката. Дълбоките качествени изменения в икономическата система се проявяват преди всичко в рационални качествени изменения в механизмите на ценообразуване и реализацията на ценовата политика и стратегия.

Методологията на науката за цената включва съвкупност от общи принципи на ценообразуване, технология и методи на разработване на цената, подходи и техники за организация.

С развитието на икономическата система фирмите са принудени да преосмислят и преоформят своите ценови стратегии. Науката на тази методология се определя от степента на реализация на изискванията на обективните икономически закони и закономерности. Тя е аргументация, на решение основаващо се на икономическите закони. Това означава обаче и съобразяване със специфичните условия, отчитане на различията в ценовата ориентация на различни фирми, отразяване на спецификата на конкретните пазари и пазарни сегменти. Теорията и практиката на ценообразуване е създала и продължава да създава различни ценови политики, стратегии и тактики. Използват се редица методи за определяне на изходното равнище на цената и за вземане на икономически обосновано решение за различните продуктови линии. Методиката представлява система от методи .Тази методика значително се модифицира и придобива съответните особености при прилагането и от фирмите на различни пазари. Спецификата в методиката може да бъде реализирана само в рамките на единната методология, обхващаща всички етапи и процеси на ценообразуване.

Обект на разработката са ценовата политика, методите за ценообразуване, както и изследването на рентабилността във фирмата. Задачите, които си поставя настоящата разработка са задълбочено изследване на причините и начините за вземане на решение за водене на ценова политика от фирмата като елемент на нейното управление. 

Всичко това ще бъде подкрепено с примера, разгледан трета глава, който обхваща подробен финансов анализ на „Пловдив-БТ” АД, като актуалността на проблема е как на база анализите да се вземе правилното решение за провеждане на успяваща ценова политика.

............................................................................

ГЛАВА ТРЕТА

І. Организация и структура на Пловдив - БТ АД

1. Обща информация за дружеството

 

“Пловдив БТ” АД е акционерно дружество, изцяло с българско участие.  Регистрирано е в Търговския регистър на Пловдивски окръжен съд, с Решение № 12187/ 17.12.1993 година. Дружеството е правоприемник на бившия ТК “Родопи” Пловдив.

Основен предмет на  дейност на дружеството е производството и търговията с тютюневи изделия. Основните производствени звена на дружеството са разположени на територията на община Пловдив. Дружеството няма регистрирани клонове, офиси и представителства, обособени на самостоятелен баланс или финансова издръжка.

“Пловдив БТ” АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 5 /пет/ членове. Председател на СД е Диана Николаева Николова. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Златомира Димитрова Драганска.

“Пловдив БТ” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството е част от Групата  “Булгартабак”.

Като дъщерно дружество на “Булгартабак Холдинг” АД за последните три години “Пловдив-БТ” АД е извършвало промишлена обработка на тютюн и производство на тютюневи изделия.

Дистрибутори на “Пловдив-БТ” АД за вътрешния пазар са лицензирани от Министерството на финансите търговци на тютюневи изделия, които осъществяват търговията на едро на цигари за всички дружества от Булгартабак.

Най- големи дистрибутори за 2006 г. са:

-  “Спийдстар” ЕООД, гр. Пловдив

-  “Дафна таб” ООД , гр. Пловдив

-  “МЛП Корпорация” ООД гр. Пловдив

-  “Бокородо” ООД гр. Плевен

Износът на продукти, както и вносът на спомагателни материали и тютюн се извършват изцяло чрез “Булгартабак Холдинг” АД, гр. София.

Основна суровина за производството е стрипсираният тютюн, който Дружеството купува от внос и от страната -  преди всичко от „Плевен – БТ” АД. Основен доставчик на спомагателни материали за цигареното производство е “Ю. Гагарин- БТ” АД.

Пазарният дял на вътрешния пазар за „Пловдив – БТ” АД през 2006 год. е 12,9 % при 13,4% за 2005 год., т. е. има минимален спад. Търсенето на произвежданите във фабриката цигари тип ”слимс” и цигарите в опаковка по 10 къса, се очаква да има водеща роля при определянето на пазарния дял на дружеството и през 2007 год.

.........................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Ценовата политика е специфична и много съществена област на бизнес политиката, защото установените цени пряко зависят от количеството на продажбите, приходите, печалбата и динамиката на развитието на фирмата. Определянето на цените е един от основните проблеми в икономическата теория и практика, тъй като до голяма степен от този процес зависят икономическите резултати от конкретната дейност. Забележително е многообразието в разбиранията за същността на цената, нейните компоненти и методи за определяне, поради съобразяването с особеностите на конкретния обект на ценообразуване, целите, които си поставя продавача и др.

Цените са едни от най-важните атрибути при пазарната размяна и важен елемент на пазарния механизъм. Цените са носител на важна информация за насочване на стопанската активност и обективна основа за оценка на резултатите от използуваните ресурси. За купувача цената е стойността на това, което се обменя. Нещо ценно – обикновено покупателната сила, се разменя за удовлетворяване или полезност. Основните цели могат да бъдат твърде разнообразни, но независимо от това най-важното средство за тяхното постигане  е реализацията на разгърната ценова политика, следователно ценовата политика трябва да се възприема и формира само в тясна връзка и като органичен елемент на бизнес политиката, тя е пряко включена в маркетинговата политика на фирмата. Ценовата политика непосредствено се проявява в процеса на продажбите, при пазарната дейност на фирмата.Самото развитие на маркетинга като съвкупност от дейности, насочени към оценка, стимулиране и задоволяване на потребителското D, установяване на съответствие между потребностите на пазара и възможностите на фирмата, обвързват ценовата политика с всички нейни основни дейности. Затова липсата на ценова политика ограничава свободата на действие на фирмата на пазара и води до следните последици: 

1. Игнорират се онези възможности, при които цената не се намира в пряка зависимост от производствените разходи.

2. Игнорират се онези случаи, при които разходите следва да бъдат променяни, за да отговори фирмата на променящите се пазарни условия.

3. При подобни ситуации се налага печалбата да се определя само от количеството на производствените стоки и услуги, без да се обвързва масата на печалбата с определено или оптимално равнище на оборота.

4. При подобни ситуации не може да бъде отчетена обективната сегментация на пазара. Постоянно понижени темповете на обновяване на продукцията и номенклатурата – като за основен мотив се изтъква необходимостта на възвръщане на разходите от развойна дейност и излизане в нови продукти на пазара. Избраната и реализирана конкретна ценова политика има доста разнообразно въздействие върху дейността на фирмата.

Основната цел на цената и ценообразуването е да се разкрият цени и начини на продажби, които да отразяват баланса между разходите на потребителите за придобиването  и използването на стоки от една страна и разходите за тяхното производство и реализация от – друга. В този смисъл ценовата политика трябва да е ориентирана преди всичко към фирмите в сферата на търсене, т.е. към оценка на това, колко може да платят клиента за предлаганата му стока или услуга. Тази ориентация се налага, защото пазарния успех на фирмата зависи от създаването на обща представа у потребителите за произвежданите и предлагани стоки, за фирмената цел. Отношението на купувачите към фирмата преминава през отношението им към произвежданите от нея стоки и услуги. Това отношение се определя и от целия предшестващ опит на купувачите, от действията  и отношението на други купувачи към стоки на фирмата.Фирмената марка се използва за укрепване на фирмата на конкретния пазар. Цените са най-съществен фактор за формиране на определено отношение на купувачите към фирмата. Фирмата трябва да има ясна представа какъв имидж иска да си създаде и едва тогава да формира конкретни мероприятия по изграждане на благоприятна представа на клиента за нея. Задачата на експертите е да изяснят кои фактори определят различното в представите на купувачите за цената на стоки  и услугите, точно да оредели какво в действителност получава потребителя. Сравнявайки стоки и услугите клиента си създава конкретно мнение за тях, което не винаги съответства на  действителните достойнства на стоки. Очевидно е, че на различни пазари купувачите рязко се разграничават помежду си.


ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.   Атанасов Б,- Цени и ценообразуване, УНСС, София, 2003

2.   Благоев Б., Янакиев В. – Управление и ценообразуване, ИУ, Варна, 2003

3.    Лилова, Р., Адамов, В.,. Симеонов Ст – Цени и ценова политика, Велико Търново, 2003

4.   Йонкова, Б, Управленско счетоводство, ИК „96+” София, 2004

5.    Класова, С. “Цените - теория и практика”,изд.”Сиела”,С,2001,с223

6.   Мичева, Ел. “Пазари, цени, маркетинг”,УИ “Стопанство”,С,1995, с. 365.

7.   Начева, Р., Определяне себестойността на продукцията според СС    

8.   Николов, В. – “Маркетингови и ценови проучвания на пазара”; София, 2000 г

9.   Петров. Г., Основи на финансите на фирмата, София, 2001 г.

10.  Пехливанов, В. – “Цени и ценова политика”; УНСС, 200 г

11.  Стойчев, И. – “Ценова политика”; НБУ, 2002 г.

12.  Стоянов. В., Основи на финансите, 1998 г.

13.  Стоянов, В. и Люба Михайлова – “Финанси”; София, 1998 г.

14.      Трифонов, Т., Системи и методи за анализ на  разходите и калкулиране на себестойността, Тракия-М, 2003

15.      Основни положения на счетоводната политика на „Пловдив-БТ”АД

16.      Отчет за управлението на „Пловдив-БТ”АД, към 31.12.2006 г

17.      „Пловдив-БТ” АД, Финансов отчет за 2006 г.

18.      Регистрационен документ по Наредба за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа / Наредба № 21/30.03.2004

19.      Комисия за финансов надзор

20.      Вестник „Стандарт” – статии

21.      Вестник „Кеш” – статии

22.      Вестник „Дневник” – статии

23.      Вестник „Капитал” – статии

24.      www.business.dir.bg

25.       www.econ.bg

...........................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа множество таблици и схеми.

 

Ключови думи:

ценова политика – същност, съдържание, видове; цена – елементи и структура; рентабилност; ценообразуване – методи; Пловдив - БТ АД

 


Търси за: ценова политика същност | цена елементи структура | рентабилност | ценообразуване методи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker