Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

ДИПЛОМНА РАБОТА

Частната търговия – състояние и проблеми в развитието й

Специалност: Икономика на търговията

2007 година


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод. 3

Глава първа -теоретична част. 7

1.1.  Възникване на частната търговия в Република България. 7

1.2.  Основни характеристики на частната търговия. 11

1.3.  Приватизация и частна търговия. 22

1.4.  Малкият бизнес и предприемачеството. 29

Глава втора. 36

Стимулиране развитието на малките и средни предприятия в България. 36

1.  Държавна политика по отношение частния сектор в България. 36

2.  Банково финансиране на частния сектор. 39

3.  Пътища и методи за повишаване на конкурентноспособността на частния сектор. 41

Глава трета. Практическа част. 45

Стратегическо управление на фирма “Спектър” ООД.. 45

1.  Управленска структура на фирма “Спектър” гр. София. 45

2.  Организационна структура на фирмата. 49

3.  Доставчици на суровини за фирмата. 50

4.  Маркетингова стратегия на фирмата. 52

5.  Обща оценка на финансовото състояние на фирмата. 56

5.1.     Печалба и равнище на рентабилност. 56

5.2.     Коефициенти за характеристика на платежоспособността и ликвидността на фирмата. 59

5.3.     Анализ на финансовия резултат от продажби на продукция. 62

6.  Стратегически решения на фирмата. 68

6.1.     Маркетингова стратегия, насочена към увеличаване на дистрибуционната мрежа. 68

6.2.     Маркетингова стратегия за нови пазарни сегменти. 71

Заключение. 76

Използвана литература. 80

 


Увод

 

Политиката на икономическо и социално сближаване заема важно място в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Провеждането на тази политика осигурява значителни ресурси от страна на Общността, но същевременно поставя специфични изисквания към страните членки и особено към тези, които кандидатстват за членство в Съюза.

На 1 януари 2007 г. България стана официално член на Европейския съюз. През всички години на прехода тя провежда политика на сближаване и интегриране в тази уникална многонационална общност. Икономическата интеграция в рамките на ЕС е своеобразно проявление на глобализацията, която протича в световната икономика и позволява оптимизиране на икономическия процес в световен мащаб. Европейският съюз е отворен за всички страни, които покриват критериите за членство във всички сфери на икономиката, правното регулиране, социалната защита, опазването на околната среда и др.

Членството в ЕС изисква: страната-кандидатка да е постигнала стабилност на институциите, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и уважението и закрилата на малцинствата; наличие на функционираща пазарна икономика, както и способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили, действащи в Съюза; способност да се поемат задълженията на членството, включително придържане към целите на политическия, икономическия и валутния съюз.[1]

Съществен проблем в процеса на подобно икономическо сближаване и постигане на икономическа конкурентноспособност е развитието на ефективен частен сектор в България. Натискът на големите български и чужди фирми влияе отрицателно върху отношението на държавата към малкия и среден бизнес. То се изразява най-вече в нееднаквото данъчно третиране, прави проблематично съществуването на тези фирми. Налице са опити, и то успешни, за изместване на малкия и среден бизнес в търговския сектор и туристическите услуги от големи наши и чужди фирми. За съжаление поуките от подобните процеси в страните, присъединили се при първата вълна към ЕС - Полша, Чехия и Унгария, останаха неоценени. Вследствие на тази нова обстановка малкият и среден бизнес се нуждае от добронамерена консултантска помощ и използване на опита на оцелелите в битката малки фирми за формиране на нова тактика и пазарно поведение.

Конкурентноспособността е синтетична категория, в която намират отражение резултатите от цялостната икономическа политика на една държава. Разгледана в най-общ смисъл конкурентноспособността характеризира способността на нацията да постига по-висока производителност, която се основава на иновативен подход към човешките ресурси, капитала и физическите активи.

Проблемите свързани с повишаване на конкурентноспособността на българската икономика са особено актуални сега когато пълноправното членство на България в ЕС е вече факт. Също така повишаването на конкурентноспособността е основна цел и приоритет на страните от Европейския съюз.

Настоящата разработка се занимава с проблемите на частния сектор в България, малкия и средния бизнес и търговията. Тя проследява теоретически и практически развитието на бизнес средата, отношенията между държавата и частния сектор, ролята на частния сектор и търговията в икономиката на страната.

Актуалността на темата се поражда от факта, че българските предприятия са поставени в неравностойно положение, от една страна, да се конкурират с несравнимо по-големите по обем и активи западни компании и, от друга, поради липсата на инвестиции, за да съхранят капацитета си, са принудени да работят при неизгодни условия.

Целта на дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия, да синтезира причините за ниската им конкурентноспособност и грешките в системата за стимулиране. На базата на този анализ трябва да се изведат важни изводи относно по-нататъшното развитие на частния ни сектор и да се формулират съответните препоръки.

Целите на разработката са да определи състоянието на частния сектор и търговията в България, да начертае тенденции за развитието му и да се направи опит за извеждане на препоръки и изводи от направения анализ. Анализът е концентриран предимно върху икономиката на страната; от тази гледна точка препоръките ще бъдат едностранчиви, защото мерките за регулиране на разглежданите отношения често са законови, административни или дори социални; ще се опитаме в общи линии да обхванем и да дадем основна насока за развитие и на тези проблеми.

Задачите, които трябва да се решат за постигане на целта са няколко. На първо място, важно да се извлекат последиците на дългия икономически преход върху развитието на частния сектор. Нужно е да се направи анализ на общата икономическа обстановка в страната в момента, като среда за развитие на малките и средни предприятия. На базата на разглеждания период трябва да се формулират основните проблеми в развитието на разглеждания обект. В резултат на анализа на източниците на финансиране и основните проблеми трябва да се изведат перспективите за развитие на малките и средни предприятия у нас.

................................................................

Глава трета. Практическа част.

Стратегическо управление на фирма “Спектър” ООД

1.     Управленска структура на фирма “Спектър” гр. София.

 

 

Фирма “Спектър” ООД е създадена през ноември 1998 година, регистрирана е като дружество с ограничена отговорност. "Спектър" ООД е българска фирма, специализирана в производство на изделия от масивна дървесина, а именно:

·        дървени интериорни детайли;

·        мебели, аксесоари и други изделия от дърво за бита;

·        интериорни и екстериорни решения от масивна дървесина;

·       парапети за класически и вити стълби;

·       парапети за веранди, беседки, огради;

·       стенни парапети;

·       аксесоари за парапети - начални колони, ръкохватки, охлюви;

·       стъпала, контрастъпала и чела и др.;

СпектърООД е средно по големина предприятие, специализирано в производството на мебели за бита и за нуждите на туристическия сектор (барове, хотели, заведения и т.н.), както и работи по индивидуални дизайнерски поръчки на частни лица и фирми. Персоналът на фирмата наброява 175 човека, от които 11 са висши ръководители, 18 са средни ръководители, а останалите са технически персонал и персонал на основно и средно изпълнителско равнище. В краткосрочен план, целите на фирмата се свеждат до постигане на печалба. В дългосрочен план, целите са свързани с растеж на фирмата (поне 5.5% годишно), увеличение на пазарния дял и навлизане в нови пазари. Основните средства, които предприятието използва за постигане на печалба са: повишаване ефективността на производството, намаляване на себестойността на продукта, стимулиране на продажбите, развитие на дистрибуционните канали, въвеждане на иновационни технологии. Основните отдели в управлението на СпектърООД са: финансово-счетоводен, производствен, транспортно-снабдителен, маркетинг и продажби. Решенията се вземат от управителя след консултация със съответния отдел както следва:

- за качеството и дизайна на продукта – с производствения отдел;

- за цената на продукцията – с финансово-счетоводния отдел;

- за каналите за разпределение, комуникационната и рекламната политика – с транспортно-снабдителния и с отдела по маркетинг и продажби.

 Фирма "Спектър" ООД има възможност да поддържа широк асортимент на своето производство като се налага бързо на българския пазар и започва да изнася своята продукция и за държави от западна Европа.

Днес "Спектър" ООД е позната както на крайните клиенти, така и на строителните предприемачи и корпоративните клиенти, които изграждат и обогатяват интериора на своите офиси, търговски обекти или обществени заведения с мебели, облицовки и елементи от масивна дървесина.

Предимствата на затворения цикъл на производство й позволяват задоволяването на различни изисквания за използван материал: букова, дъбова и иглолистна дървесина за продукти в серийно производство или дървесина от орех, череша и ясен за уникални поръчки.

Нормалното си функциониране фирма “Спектър” постига чрез взаимната съгласуваност между входа и изхода на логистичната си система. Връзката между снабдяването, производството и пласмента е двупосочна. Информацията по движението на материалните потоци е в посока от входа към изхода, т.е. има доставка, производство и реализация, а движението на управленската информация е от изхода към входа т.е. събира се информация от клиентите за техните потребности. /най-често посредством поръчки/.

Именно по този начин фирмата точно определя по количество, качество и асортимент, материалните ресурси, които трябва да бъдат доставени навреме. Т.е. произвежда се това което е поръчано, и се доставя това което е необходимо за да се произведе поръчаното.

Контактите със своите доставчици и клиенти “Спектър” осъществява посредством търговски връзки, плод на трайно дългогодишно партньорство изтъкано от коректност и взаимни отстъпки. Това разбира се поставя фирмата крачка напред пред конкурентите и, тъй като осигурява ритмичност на доставките, и свежда до минимум рисковите ситуации от закъснели или липсващи суровини, отсъствието на които би довело до нарушаване на нормалните условия за функциониране на системата. Фирмата осъществява както преки така и косвени търговски връзки, тъй като закупува дървен материал както от български производители така и от вносители от Чехия, Гърция и Германия. Художественото оформяне на изделията изисква използването на спомагателни материали, които се набавят от различни търговци, най-често на едро. Това помага за съсредоточаването на усилията изцяло върху производствения процес. Разнообразния характер на връзките има своите предимства, като например по-големи възможности за изменение характеристиките на производствената продукция

..........................................................................

Заключение

 

Българската икономика е постигнала висока степен на макроикономическа стабилност, благодарение на една добра “комбинация от политики” в резултат на режима на валутен борд, строга фискална позиция и модернизация в сферата на заплащане. Икономическата стабилност и добрият напредък в структурните реформи позволяват пазарните механизми да осигуряват по-ефективно разпределение на средствата, което при отсъствието на номинален обменен курс като средство за корекции, представлява основата за един процес на устойчиво развитие. Това в особена степен важи за нарастващата роля на частния сектор чрез приватизация, намаляването на държавните помощи, положителното развитие на банковия сектор и някои подобрения в регулаторната среда.

Основни фактори, обуславящи икономическото развитие и растеж в България в годините на преход от планова към пазарна икономика, са[2]:

1. Макроикономическа стабилност, включително адекватна ценова стабилност, устойчиви държавни финанси и външни сметки. Макроикономическата стабилност има първостепенно значение за правилното функциониране на пазарното стопанство, защото осигурява предпоставките за растеж – предсказуемост на икономическата среда, по-дългосрочна перспектива за плановете на стопанските субекти, привлекателна национална среда за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и т.н. Освен това тя служи като основа на политическата стабилност, която също е фактор за функционирането на икономиката.

2. Либерализация на цените и търговията. В едно добре функциониращо пазарно стопанство, с водещ частен сектор, има висока степен на либерализация, главно защото тя създава условия за силна конкуренция, която насърчава преструктурирането, намалява разходите по сделките, улеснява търговската дейност и изкоренява рентиерското поведение и корупцията.

3. Икономически потенциал (наличие на достатъчен човешки и физически капитал). Този елемент има жизнено значение за растежа, обновяването и конкурентноспособността на частните стопанства вътре в страната и по отношение критериите на ЕС.

4. Способност да се привлича външен капитал (ПЧИ). Ролята на ПЧИ е първостепенна поради добре известни причини: осигуряване на допълнителни средства за инвестиране, ноу-хау, управленски умения и нови технологии.

5. Преструктуриране на собствеността и предприятията (приватизация и структурна реформа). Големият относителен дял на частния сектор, преразпределението на ресурсите, според пазарните принципи и премахването на губещите публични предприятия, са основни характеристики на функциониращото пазарно стопанство.

6. Липса на съществени пречки за навлизането на пазара (създаване на нови частни фирми) и излизането от него (несъстоятелност на публичните). Този елемент е свързан също така с осигуряването на равни възможности за всички стопански субекти, насърчаването на ПЧИ, развитието на малките и средните предприятия (МСП) и укрепването на макроикономическата стабилност (чрез премахване на основните причини за бюджетния дефицит като фирмената задлъжнялост и насърчаване на притока на капитали).

Основната цел на икономическата програма на Българското правителство е ускоряването на структурните реформи в реалния сектор и бюджетната сфера. Постигнатите макроикономически резултати са изключително обещаващи. Съвременната българска икономика се характеризира с ниска инфлация, стабилна национална валута, устойчив икономически растеж и намаляващи нива на безработица. Очакванията за ръста на БВП са за около 5% годишно в средносрочен план.

.........................................................

Използвана литература

 

1.      Аврамова, С., Консултант и Агенция за пазарни проучвания, април-май 2003 г., Аналитичен доклад за степента на готовност на сектор храни и напитки за прилагане на европейските стандарти

2.      Вайденфелд, В., Веселс, В., Европа от А до Я, справочник по европейска интеграция, 2004 г.

3.      Дайнов, Евгений - Преходът 1989-1999. Вместо история; Агенция за икономически анализи и прогнози - Република България. Предприсъединителна икономическа програма (2003 - 2006 г.). София, 2003;

4.      Дзобелова, С. В-к “Български новини”, Атина 05/01/2005, “България - бъдещ член на европейското семейство. Права и ограничения

5.      Димитров, Любомир Козаржевски, Пьотр Панкув, Юлиан - Следприватизационно развитие на предприятията в България. София, 1999;

6.      Динков, Д., България в европейската интеграция, С., 2002 г.

7.      Йончев, Ц.; Терезова, С. Планиране и анализ на стопанската дейност на търговските фирми. С., 1998 г. 271-273 стр.

8.      Манов, В., “Уроците на българския преход”, София, 2001.

9.      Маринов, Г. Качество на продукцията и конкурентноспособност на предприятието. Алма матер, 1998;

10. Минчев, Д., “Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”. София, 2003.

11. Недялкова, Анна  Глобализация на икономиката и развитието- Варна; Унив. изд. Черноризец Храбър, 2004;

12. Несторов, Л., Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България, катедра “Обща теория на икономиката”, СА “Д. А. Ценов”, Свищов

13. Пешов, С. “Тенденции и възможности за участие на българските строителни фирми в инвестиционния процес в България”, Доклад на инж.– председател на Българска строителна камара

14. Стоянов, Д. Стратегически маркетинг. С., УИ “Стопанство”, 1999;

15. Данни  за компанията от Маркетинговия и Търговския отдел на фирмата за 2005 и 2006  година

16. Доклад на центъра за икономическо развитие на икономиката на България – юли 2006;

17. Сборник четвърти национален симпозиум “Качество, конкурентноспособност, устойчиво развитие” – Междууниверситетски център по мениджмънт на качеството, София, 1999г.

18. Качество на продукцията и конкурентноспособността на предприятието – Г. Маринов, В. Иванов;

19. Бюлетин “Европа по отблизо”, Фондация отворено общество

20. Програмата за икономическа реформа от Лисабон, С., 2003 г.

21. www.dnevnik.bg

22. www.econ.bg

23. www.evropa.bg

24. www.evroportal.bg

25. www.government.bg

.................................................................

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са за 2006 г.

 

Ключови думи:

частна търговия – възникване, характеристика и развитие; приватизация; малък бизнес и предприемачество; частен сектор – държавен сектор, банково финансиране и методи за повишаване конкурентноспособността; платежоспособност и ликвидност

 [1] Членството в ЕС на практика представлява сблъсък на интереси, и най-вече на добре премерени сметки. Влизането в Евросъюза за всяка държава, и особено за страна като България означава приспособяване към определени икономически и политически критерии, наложени за всички страни-членки. След първоначалния шок естествено за страната ще настъпят по-добри перспективи: по-висок икономически ръст, по-добри възможности за износа, отпадане на валутните рискове, намаляване на ценовите нива.

 

[2] Балабанов, Ил., Контекст и подход за разкриване и използване на перспективните пазарни ниши на българската икономика, Икономическа мисъл, 2001, кн. 1

 


Търси за: частна търговия възникване | характеристика развитие | приватизация | малък бизнес предприемачество | частен сектор държавен сектор | платежоспособност ликвидност

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker