Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Казус

Обосновка на решения за оптимизиране размера на производствено – стопанската дейност на предприятието

“Икономика за мениджъри”

2008 г.
Съдържание

 

1. Представяне на бизнес организацията. 3

2. Предлагани промишлени продукти – крайни и междинни. 5

3. Пазар за реализация на готовата продукция. 6

4. Конкуренти на фирмата. 8

5. Анализ на производствената програма и типа на производство на производственото звено. 8

6. Анализ на производствения процес и производствената структура. 11

7. Предложения за усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на организацията  13

7.1. Мениджърски решения. 13

7.2. Инженерингови решения. 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 20


1. Представяне на бизнес организацията

 

Дружеството е създадено през 1991 г. Регистрирано е по Търговския  закон със седалище гр. Пловдив. Дейността, с която се занимава от 1996 година е производство на сервизни апарати и тръбопроводна арматура. В групата промишлена тръбопроводна арматура се включват следните стоки: спирателни и шибърни кранове, спирателни, възвратни и електромагнитни вентили, стоманена сферична арматура, чугунена арматура за ниско налягане, арматура за регулиране и контрол, стоманени горещо валуцувани колена и др. Помпите, които фирмата предлага са потопяеми, сондажни, едно и многостъпални хоризонтални и вертикални, помпи с двойновтичащо работно колело, помпи и системи с вграден или външен честотен преобразовател и др. Фирмата предлага и следните услуги: гаранционен и следгаранционен сервиз за предлаганите продукти, супервизия или техническа помощ при монтажа и пуска на доставените изделия.

Правната форма на предприятието е „Металстрой” АД. То е регистрирано с Решение на Пловдивския окръжен съд № 2886/26.11.1991 год. по ф. д. №1978/91 г., т. 1, р. 1, стр. 186.

Код по БУЛСТАТ:    828750529 – Ю

Данъчен номер:                    1131000956880

Отрасъл:                                 Металургическа и преработваща промишленост

....................................................

5. Анализ на производствената програма и типа на производство на производственото звено

 

Фирмата е типично предприятие в сферата на тежката индустрия и металургия. Основно произвежда детайли за последваща металургична обработка и само малка чест е за крайно потребление. В групата промишлена тръбопроводна арматура се включват следните стоки: спирателни и шибърни кранове, спирателни, възвратни и електромагнитни вентили, стоманена сферична арматура, чугунена арматура за ниско налягане, арматура за регулиране и контрол, стоманени горещо валуцувани колена и др. Помпите, които фирмата предлага са потопяеми, сондажни, едно и многостъпални хоризонтални и вертикални, помпи с двойновтичащо работно колело, помпи и системи с вграден или външен честотен преобразовател и др. Фирмата предлага и следните услуги: гаранционен и следгаранционен сервиз за предлаганите продукти, супервизия или техническа помощ при монтажа и пуска на доставените изделия.

Дружеството има изградена производствена инфраструктура, гарантираща нормална работа, състояща се от:

-    собствени водоизточници;

-    двойно електрическо захранване;

-    собствен ж.п. коловоз;

-    собствена парова централа;

-    локална пречиствателна станция с напорен тръбопровод до градската пречиствателна станция;

.................................................

7. Предложения за усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на организацията

 

7.1. Мениджърски решения

 

Предложенията за усъвършенстване на мениджмънта се заключават в няколко общи постановки:

1. Сключване на дългосрочни договори с поне 5 фирми, които да осъществяват регулярно попълване на складовите запаси на предприятието. Планираните по този начин доставки ще спомогнат за намаляване на разходите по складиране и обслужване на запасите. „Дирекция управление на покупки и продажби” да проучи пазара за малки и микро фирми, които търсят да се наложат в пазарната ниша за производство на материали в металургията и имат готовност да реагират с необходимите количества, когато „Металстрой” АД направи заявка. Освен това тези микро фирми могат да предложат по-ниски доставни цени, което от своя страна ще намали част от логистичните разходи в снабдяването. Нужни са поне 2-3 такива дружества, които да бъдат в близост до складовата база на предприятието, или до някои от основните му клиенти като по този начин може да се използва транспорта на „Металстрой” АД (общо 8 на брой товарни автомобили) едновременно за доставка на готова продукция и снабдяване на складовете със суровини. Транспортирането от складовата база до цеха за заготовки ще става много по-бързо с използването на свободните два мотокара, които притежава дружеството. По този начин ще се постигне едно пълно и ефективно използване на мощностите на четирите матрици и на работниците в ЦЕХ 3. Основно място в състава на логистичните разходи заемат разходите по поддържане на запасите и по- конкретно капиталовите разходи. Капиталът инвестиран в запаси може да бъде заемен или собствен. За да се осъществява регулярно попълване на запасите от фирмите доставчици е необходимо „Металстрой” АД да е коректен платец.

................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Ангелов, А., Основи на мениджмънта, „График Амат”; С.; 1995;

2.      Ганчев, П.; Основи на мениджмънта, лекционен материал; ТУ; С.; 2005;

3.      Георгиев, И. Основи на инвестирането, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999;

4.      Геров, А. „Фирмено планиране”,  ANG, София , 1999;

5.      Даков, Ив.; Производстевн инженеринт, С.; 2003; първо издание;

6.      Димков, Св., Стратегически мениджмънт; С.; ТУ; 2000;

7.      Дончев, Д., Анализ на стопанската дейност; „Софтрейд”; С.; 2005;

8.      Данни, предоставени от фирмата

.....................................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

производствено – стопанската дейност, бизнес организация, промишлени продукти – крайни и междинни, конкуренти, производствената програма, звено и процес, мениджърски решения, инженерингови решения


Търси за: производствено стопанската дейност | бизнес организация | конкуренти | производствената програма | звено процес | мениджърски решения

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker