Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Тракийски университет

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

По Микроикономика

 

На тема:

Услугата като вид стока

 

 

 

Специалност: Предприемачество и иновации

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Въвеждане в темата. 3

2. Що е услуга? Определения за услуга. Схващания. 4

3. Разлики между услугите и стоките. 7

4. Сравнителна характеристика на свойствата на стоки и услуги. 9

5. Класификация на услугите. 11

Библиографска справка. 16

 

 


 

……………………………………………...

 

2. Що е услуга? Определения за услуга. Схващания

Услугата като стокова разновидност се подчинява на нейни основни характеристики и в същото време притежава свои такива, съвършено специфични. Що е услуга?

За някои хора услугите означават обслужване или персонални услуги, подобни на прислуга, личен шофьор или почистване и пране. Днес такова разбиране е напълно погрешно. Съществуват такива професионални услуги като здравеопазване, право, образование, архитектура, и т. н. Съществуват високо интензивни по отношение на капитала услуги, такива като автотранспорт, болници и др. Съществуват масови услуги, такива като търговията на едро и търговията на дребно. Само една малка част от услугите (под 1%) се отнасяткъм персоналните услуги.

Досега в икономическата литература можеха да се намерят различни определения за услуга; по-долу са показани някои от най-типичните. Съпоставянето им с икономическите блага, които днес се считат за услуги, дава интересен материал за размишление.

Услугите понякога назовават действие, не създаване на самостоятелен продукт, материален обект или материална ценност. Това не е вярно в случай, че услугата се състои в шиене на дрехи или изработка на обувки от материал, предоставени от клиента.

Доста често може да се срещне определение на услугата, като полезно действие, дело, постъпка или действие като цяло. Очевидно това определение е твърде общо.

 

……………………………………

 

От тук е очевидно, че услугите оказват не само компании, специализирани в непосредствено обслужване на клиенти (клиники, банки, хотели), но и компании-призводители на стоки. За последните функциите на обслужване на потребители са интегрирани в общия процес на производство. Като пример, автомобилните компании предоставят на купувачите гаранционни услуги и ремонтни услуги на автомобилите. От тук възниква понятието „клиентско обслужване” – услуги, оказвани от различни видове компании като допълнение на ключовите стоки. Най-често функциите на клиентското обслужване включват в себе си работа с въпроси, приемане и обработка на поръчки, водене на автоматизирана отчетна система, обработка на рекламации, планиране на ремонтни работи и т.н.

 

………………………………

 

Икономическата теория и практика в сферата на услугите днес съществуват отделно една от друга. Преди всичко, това се забелязва от този, който се опитва да раздели общото в тези видове дейности, които в съответствие с различните класификации се отнасят към услугите. Например, за услуга се счита управлението на финансовите активи на клиента, шиене на индивидуални модели рокли, монтиране на перална машина и обучение. Обектите и резултатите в приведените примери съществено се различават. При все това, те с пълно право могат да се нарекат услуги в съответствие с практическото им приложение. К. Греноос описва процеса на появяването на официална статистика в сферата на услугите така: „това, което не е било включено в промишления и аграрния сектор било наречено услуги”. До днес, изчисленията за приноса на сферата на услугите в народното стопанство продължава да има подобен образ, който К. Гренроос справедливо нарича остарял. Най-разпространените класификации на услугите са посочени по-долу.

 

…………………………………

 

Продуктосъдържащата услуга, или услугата с продукт – това е икономическо благо във формата на действие или последователност от действия, съпровождащи се от доставка на материално-веществен продукт. Нейната цел е повишаване на полезността за потребителя благодарение на съчетаването на действие и материално-веществен продукт. Задачата на доставчика на продуктосъдържащи услуги е не само да предприема съответните действия, но и да продаде материално-веществен продукт. Свойствата на услугата с продукт са противоположни на свойствата на чистата услуга и по своята същност представляват свойствата на материално-веществен продукт. Така, продукта съществува до момента на доставка, той може да се съхранява, отделя се от производителя и т. н.

 

…………………………………………

 


Библиографска справка

 

1.                 Гроноос К. Мениджмерн и маркетинг на услугите. – Западен Съсекс, 2000

2.                 Лавлок К. Маркетинг на услугите – Лондон, 2001

3.                 Бел Д. Бъдещото постиндустриално общество. – М., 1999

4.                 Борисов Б. Услуги. Правен режим на реализация – М., 1997

5.                 Ворочек Х. За състоянието на „теорията на маркетинга на услугите” / Пролеми на теорията и практиката на управлението

6.                 Егорова С. Основи на счетоводния отчет и одита в сферата на услугите – М., 2000.

7.                 Котлер Ф. Маркетинг, гостоприемство, туризъм – М., 1998

8.                 Стандартизация и сертификация в сферата на услугите/ Под ред. А. Ракова – М., 2002

9.                 Статистика на пазара на стоки и услуги / Под ред. И. Беляевски – М., 1997

10.             Хаксевер К., Мердик Р. Управление и организация в сферата на услугите. Теория и практика – СП6., 2002

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици, схеми.

 

Ключови думи:

стока, продукт, потребности, услуги, потребителска полезност, икономически блага, маркетинг на услуги, производство и продажба, производство и консумация

 


Търси за: стока | продукт | потребности | потребителска полезност | икономически блага | маркетинг услуги | производство продажба | производство консумация

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker