Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Нов български университет

 

Център за дистанционно обучение

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Техника и управление на външнотърговската дейност ВАЕВ 504 D

 

 

 

На тема:

Анализ на условията за осъществяване на външнотърговски сделки в България след присъединяването й към ЕС

 

 

 

Специалност: Икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2009 г.


Съдържание:

1. Сравнителен анализ на използваните в България икономически и административни (тарифни и нетарифни) регулатори в периода преди (2006 г.) и след пълноправното членство (1.01.2007 г.), свързани с осъществяването на износ на млечни продукти от България (фирма „Фама”) за Турция. 4

 

2. Определяне на видовете плащания и необходимите за тях документи. 8

 

3. Предимства и проблеми пред международния бизнес на българските фирми в резултат на пълноправното членство на България в ЕС.. 13

 

Използвани източници: 18

 

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 19

 

 


Настоящата разработка разглежда пример на износ за Турция на произведена в българското предприятие „Фама” продукция, съдържаща млечни продукти.

Турция е една от страните в Балканския регион, която в последните години полага значителни усилия за цялостното си развитие. Страната се стреми към членство в Европейския съюз и в този аспект провежда разностранни инициативи относно изпълнението на критериите от Копенхаген, които са главен качествен показател за напредничаво развитие на страните в европейския регион, тъй като са основни за започване на преговори за присъединяване.

Република България има сключено споразумение за свободна търговия с Република Турция, което прави последната желан външноикономически партньор. Промените в последните години с особено бързи темпове в положителна насока допринасят за развитието на експорта от България в тази дестинация.

 

.....................................

 

С български държавни стандарти бяха въведени изискванията към показателите за качество на суровото мляко, предназначено за преработка в млечни продукти (външен вид, цвят, вкус, мирис, консистенция, плътност, масленост, белтък, сух безмаслен остатък, киселинност, чистота, брой микроорганизми, брой соматични клетки, температура на замръзване и на охлаждане).

Износителите на млека и млечни продукти бяха освободени от данък върху добавена стойност. Вносителите заплащаха мита, съобразно митническата тарифа на страната.

При въвеждане на правилата на ЕС, основни насоки при търговията с мляко и млечни продукти са свързани с контрола върху качеството и икономическите регулатори, въведени от Общата селско стопанска политика на ЕС.

Млечните продукти се произвеждат съобразно изискванията на действащите стандарти и одобрени от компетентни органи технически спецификации.

Българското кисело мляко е български интелектуален продукт. Производството му се осъществява по БДС 12-82 „Мляко кисело българско. Общи изисквания", който стандарт не допуска употребата на сухо мляко.

 

.........................................

 

До края на 2006 г. в сила за България са двустранните споразумения за свободна търговия, каквото споразумение България има сключено и с Турция.

В дългогодишната си практика на износ на млечни изделия за Турция фирма „Фама” първоначално и до 2006 г. включително прилага задължителните разпоредби на Комбинираната номенклатура, въвеждаща Интегрираната митническа тарифа на РБългария. Съгласно тази нормативна база изнасяните от фирмата продукти попадат в глава 4 от Митническата тарифа на Р България, където се посочват конкретните мита за внос и износ.

 

.............................................

 

2.3. Международната фактура (от англ. INVOICE) е основен документ в международната търговия и като такъв играе основна роля в търговската сделка. Тя е източник на информация за различни цели. Това е документ, по силата на който се съгласуват между продавача и купувача условията по една сделка, относно количество, качество, цена, обща стойност и други данни, касаещи разчетните отношения между търговците.

Фактурата се попълва с печатни букви на пишеща машина или на ръка. Тя е част от цялата документация по една сделка. При митническото оформяне на документите тя се представя от вносителя, упълномощено от него лице или от превозвача. Митническият служител прави съпоставка между съдържанието на фактурата и други, съпътстващи стоката документи (товарителница, опаковъчен лист, EUR.1, договор за покупко-продажба и др.), между документите и износната декларация, попълнена в страната на износа. Важни съпоставки се правят по отношение на вида на стоката, брой пакети, тегло, мярка, цена и т.н.

 

............................................

 

Причина, възпрепятстваща износа на значително по-големи количества сирене и кашкавал е качеството на продукта. Недостига на суровина често е причина при преработката да се влага сухо, вместо сурово мляко, което променя вкусовите качества на продукта и го прави по-нетраен. Също така, големият брой доставчици на суровина с различно качество води до изготвяне на нееднородни партиди за износ и става причина контрагентите да се оттеглят от сделката. Липсата на достатъчен брой лицензирани млекосъбирателни пунктове и предприятия, отговарящи на изискванията на Наредба 30 от 2001 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания при добив на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производство и търговия с топлинно обработени мляко и млечни продукти, и неспазването на технологичната документация при производството им допълнително ограничават износа.

 


Използвани източници:

 

1.                  Митническа тарифа на Р България, глава 4, в: info.mitnica.com

2.                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 на МС от 20.12.2001 г., за приемане на Комбинираната номенклатура и въвеждане на Интегрираната митническа тарифа на Република България, (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 84 и 117 от 2002 г., бр. 55 и 109 от 2003 г., бр. 46, 104 и бр. 109 от 2004 г., попр., бр. 115 от 2004 г., изм. и доп., бр. 101 от 16.12.2005 г.)

3.                  Баран, Ф., „Оживление в турската икономика”, в: Southeast European Times, Истанбул, 11.08.2003 г.;

4.                  Глобалната конкурентоспособност 2005-2006, Доклад на Световния икономически форум, 28 септември 2005 г.;

5.                  Ненов Т., Фирмена диагностика и управление на риска, Варна, ТедИна, 1996 г.;

6.                  Попов Н., Световното стопанство се прекроява, С., Лик, 1999 г.

7.                  Узунов Ст., Конюнктура, пазари, цени, С., Сиела, 1999 г.;

8.                  Узунова, Ю., Б. Василева, Международен маркетинг, Университетско издателство Икономически университет, Варна, 2003 г.;

9.                  Узунова, Ю., Б. Василева, Г. Петрова, Международен маркетинг, Ръководство за семинарни упражнения, Варна, Икономически университет, 1998г.;

10.              Sam Walton’s Esternal Hunt for More, M Inc., December 1990;

11.              home.digesta.com/F/dv/2003/74/74-81.htm - 16k;

12.              www.customs.bg/index.php?lang=bg&op=goto;section@sitemap - 89k

13.              http://www.evroportal.bg.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици, графики.

 

Ключови думи:

износ на млечни продукти, фирма “Фама” – България, икономически и административни (тарифни и нетарифни) регулатори, видове плащания във външнотърговски отношения, документи при външната търговия, международен бизнес на българските фирми


Търси за: износ млечни продукти | икономически административни | тарифни нетарифни регулатори | видове плащания във външнотърговски отношения | документи при външната търговия | международен бизнес българските фирми

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker