Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

 

 

 

 

КАЗУС

 

 

По Фирмен международен бизнес

 

 

На тема:

Правно регулиране в България при възлагане на обществени поръчки, концесиониране на инфраструктурни обекти и привличане на чужди инвестиции

 

 

Спец. МИО

 

 

 

 

Варна, 2009 г.


Съдържание:

 

Увод. 3

 

1. Начини на възлагане на обществени поръчки и регламентирането им в България. 3

 

1.1. Възлагане на големи обществени поръчки. 3

 

1.2. Възлагане на малки обществени поръчки. 4

 

2. Основни инфраструктурни обекти, възложени като обществени поръчки в България. 5

 

3. Участие на чужди капитали в изпълнението на инфраструктурни обекти в България в качеството им на обществени поръчки. Отражение на финансовата и икономическа криза върху това участие  7

 

4. Участие на концесионната форма на предоставяне на обществени поръчки у нас. Ефективност на изпълнението им чрез концесиониране. 8

 

5. Направления, в които сивата икономика участва при изпълнението на обществени поръчки  10

 

6. Повишаване на конкурентоспособността на националната икономика и подобряване качеството на маркетинговата инфраструктура благодарение на привличането на чужди капитали в изпълнението на инфраструктурни обекти в България. 12

 

Заключение. 14

 

Използвана литература. 15

 

 


Увод

Обществените поръчки все повече се приемат като основен инструмент за ефективно и антикорупционно управление на държавни средства. В тази връзка, работата на служителите в сектора се променя драматично през последните години, за да могат да се справят с изискванията за прозрачност при отделните фази от процеса на обществените поръчки.

Обществените поръчки са определяни като една от дейностите на правителството, най-уязвими към корупционни практики. Като главна допирна среда между публичния и частния сектор, обществените поръчки осигуряват множество възможности за участниците от двата сектора да пренасочват публични фондове за частна печалба.

 

………………………………

 

Възлагане на обществени поръчки. Възложителите изпращат за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки или публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца. Следва внасяне на документация за участие в процедурата. Кандидатите нямат право да разкриват информация. Извършва се разглеждане, оценка и класиране на офертите – избира се тази с най-ниската цена и икономически най-изгодната. След като бъде избран изпълнителя на поръчката се сключва договор за обществена поръчка. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Не се сключват безсрочни договори.

 

……………………………

 

Открита процедура е процедурата за предоставяне на концесия, при която всяко лице може да подаде оферта. Ограничена процедура е процедурата за предоставяне на концесия, при която оферта може да подаде кандидат, който е получил покана след подбора.

Ефективност на изпълнението чрез концесиониране. Много държави отдават на концесия своите инфрастуктурни обекти. Допълнителната печалба за държавата или местната власт е под формата на предварително платената такса за концесия или споразумение за споделяне на печалбата, определено в договора за концесия. Концесиите са ефективен начин за финансиране, управление и експлоатиране на инфраструктурните обекти и минимизиране на разходите и риска на данъкоплатците. Основната причина за концесионирането е недостигът на средства и капитал. Основната ефективност се изразява в това, че държавата винаги остава собственик в тези случаи. Компаниите се избират според техния опит и наддаване при условията, които са дефинирани в договора за концесия, разработен, за да се защитят публичните интереси. Държавата проявява гъвкавост по отношение на преговорите за плащанията от концесията. Има два варианта. Единият е да се поиска аванс от концесионера, но така той се поставя в затруднение да финансира изграждането/подобрението на обекта в средносрочен план. Другият вариант е да няма аванс, а правителството да получава регулярно процент от приходи.Те носят ползи от професионалното бизнес управление, по-голяма ефективност, по-ниски оперативни разходи и за поддръжка, по-добро обслужване, по-малко влияние от страна на политиците. Друг аспект на ефективността се изразява в това, че държавата си определя минимална цена, под която сделката няма да се осъществи.

 

……………………………………

 

Държавата оказва голямо влияние в процеса на привличане на инвестиции в инфраструктурата. Максимално отваряне на процеса на предлагане и осъществяване на инфраструктурни обекти на държавните поръчки е най-сигурния начин за стимулиране на конкуренцията, а оттам и на инвестициите. За да бъдат привлечени чужди капитали, усилията трябва да са съсредоточени не само в това да се привлекат капиталите, а и да се създадат условия за задържането им и мултиплицирането им. По този начин като намерят стопанска и инвестиционна среда, отговарящата на световните изисквания и стандарти, те ще бъдат мотивирани да направят реинвестиции и по естествен път да привлекат нови инвеститори. Чуждестранните капитали се превръщат във фактор на икономически растеж и водят до повишаване на конкурентоспособността след като се определи размера на необходимите инвестиции и условията, при които необходимите чуждестранни инвестиции се превръщат във фактор на растежа.

 

…………………………………


Използвана литература

 

 1. http://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Public-procurement-Sand-2008%5B1%5D.ppt
 2. Почтеност при възлагане на обществени поръчки: Добри практики от А до Я - Доклад на ОИСР, 20.06.2008, Източник: Organization for Economic Co-operation and Development (http://www.econ.bg/news/article143265.html)
 3. „Сивата икономика преживява ренесанс", „Всяка втора обществена поръчка е незаконна", в-к Дневник, 28.05.2008 (http://news.ibox.bg/pressreview/id_1517255167)
 4. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (Обн. ДВ. бр. 28 от 6 Април 2004 г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004 г., изм. ДВ. бр. 31 от 8 Април 2005 г., изм. ДВ. бр. 34 от 19 Април 2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 18 от 28 Февруари 2006 г., изм. ДВ. бр. 33 от 21 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 37 от 5 Май 2006 г., изм. ДВ. бр. 79 от 29 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр. 59 от 20 Юли 2007 г.)
 5. ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ (Обн., ДВ, бр. 92 от 17.10.1995 г.; бр. 16 от 1996 г. - Решение № 2 по КД № 26 от 1995 г.; изм., бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 61 от 1997 г.; доп., бр. 123 от 1997 г.; изм., бр. 93 от 1998 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г бр. 23 и 56 от 1999 г. и бр. 64 от 1999 г. и бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г. изм. доп., бр. 80 от 14.09.2004 г. Обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г.)
 6. http://www.evroportal.bg/
 7. WWW.ECON.BG
 8. WWW.INVESTBG.GOVERNMENT.BG
 9. http://money.ibox.bg/
 10. http://www.capital.bg/show.php?storyid=240549
 11. http://news.expert.bg/?id=129235
 12. http://dv.parliament.bg/
 13. http://bg.wikipedia.org/wiki/Концесия
 14. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

начини за възлагане на обществени поръчки, големи обществени поръчки, малки обществени поръчки, важни обществени поръчки в България, участие на чужди капитали в обществените поръчки в България, връзка между сивата икономика и обществените поръчки

 


Търси за: големи обществени поръчки | малки обществени поръчки | важни обществени поръчки България | връзка между сивата икономика обществените поръчки

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker