Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

 

Стопански факултет

 

Катедра “Туризъм”

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

По Обща икономическа теория

 

 

На тема:

Динамика на икономическия растеж в България за периода 1997-2007 г.

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Икономически растеж.. 3

2. Фактори и източници на икономическия растеж.. 4

3. Инвестиционна обусловеност на проблемите на икономическия растеж в България. 5

4. Банкова криза. 7

5. Военни разходи и икономически растеж.. 7

6. Външна търговия и икономически растеж в България. 8

7. Икономически растеж и чуждестранни инвестиции. 14

8. Икономическият растеж и бедността. 16

Източници на информация. 18

 


1. Икономически растеж

 

За да проследим развитието на икономическия растеж, най-напред трябва да се определи какво точно представлява той. Икономически растеж е нарастването на общия обем на стоките и услугите, произвеждани от дадена икономика. Обикновено се измерва в процентно нарастване на реалния брутен вътрешен продукт, като отношение към даден базисен период.

Сегашното състояние на икономиката се обуславя от множеството фактори, най-общо определени като икономическо наследство от предходните десетилетия, динамичните и социални процеси в Европа и света, провежданото социално и икономическо преустройство у нас в процеса на преход към пазарна икономика.

Основни фактори, обуславящи икономическото развитие и растеж в България, са:

ü                 Макроикономическа стабилност, включително адекватна ценова стабилност, устойчиви държавни финанси и външни сметки. Макроикономическата стабилност има първостепенно значение за правилното функциониране на пазарното стопанство, защото осигурява предпоставките за растеж – предсказуемост на икономическата среда, по-дългосрочна перспектива за плановете на стопанските субекти, привлекателна национална среда за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и т. н.

 

……………………………………

 

Предпоставки за икономически просперитет са инвестициите в инфраструктурата, в човешкия фактор и в опазването на околната среда.

Привличането на преки чуждестранни инвестиции в българската икономика е необходимо, за да се увеличи капиталовата наличност и да се ускори процесът на структурно и технологично преустройство.

Анализът на чуждестранни инвестиции показва не съвсем благоприятна структура. Инвестира се предимно в дейности от сферата на услугите, в които доходността е висока. Страни с особено малък дял инвестиции в света имат значителен дял от инвестициите у нас /над 60% от общия размер – за периода 1992-2004 г./.

Според вида на инвестициите – за приватизация и за създаване на нови обекти плюс разширение, съотношенията не са съвсем благоприятни. През периода 1992-2000 г. въпреки ниските цени на приватизираните обекти инвестициите за приватизация са преобладавали – 63,2% от общия размер чуждестранни инвестиции. След 2000 г. съотношението се изменя, като за периода 2001-2004 г. инвестициите за нови обекти и разширение съставляват 73% от общите преки чуждестранни инвестиции.

В инвестиционната политика трябва да намери решение и проблемът за отношението към местните инвеститори. Повечето от домашните фирми са средни и малки по размер с ограничени финансови ресурси, недостатъчен опит, без утвърден престиж и място на международните пазари.

 

……………………………

 

7. Икономически растеж и чуждестранни инвестиции

 

Слаборазвитите икономики изпитват недостиг от финансови средства за инвестиране, което подчертава необходимостта от ефективно използване на разполагаемите ресурси независимо от източника на средствата. За тях привличането на чуждестранни инвеститори е съществен фактор за постигане на целите на икономическото развитие. Привличането на преки чуждестранни инвестиции в българската икономика е необходимо, за да се увеличи капиталовата наличност и да се ускори процесът на структурно и технологично преустройство. С тях ще се компенсира в определена степен допуснатото през периода на преход по различни причини, в това число и поради ниските цени на приватизираните фондове, декапитализиране.

Анализът на чуждестранните инвестиции показва не съвсем благоприятна отраслова структура. Инвестира се предимно в дейности от сферата на услугите, в които доходността е висока. От инвестициите през 1998-2004 г. над 62% са в секторите финансови услуги, търговия и ремонт, електричество, газ и вода, и телекомуникации. Само около 16% са в отраслите производство на хранителни продукти, металургия и метални произведения, текстил и облекло, дървообработване и хартия, строителство; машиностроене. Отраслите в сферата на реалното производство, които създават работни места и доходи на населението, продукция за потребление и за износ, са по-малко привлекателни за чуждестранните инвеститори.

 

………………………………………


Източници на информация:

 

1.                 Фондация “Фридрих Еберт” – “ Икономиката на България до 2001 г. и отвъд до 2010 г.”; София, юни 1999 г.

2.                 сп. Икономическа мисъл, 6 / 2005 – проф. д-р ик. н. Иван Стойков – “Инвестиции и икономически растеж върху основата на ендогенни фактори”

3.                 сп. Икономическа мисъл, 1 / 2003 – Петър Игнатиев – “Банковата криза в България през 1996-1997 г.”

4.                 сп. Икономически алтернативи, 3 / 2005, Люпчо Стойчевски – “Военните разходи и икономическия растеж”

5.                 Сборник “Българският преход”, 2003 – Васил Цанов – “Икономическият растеж и бедността в България”

6.                 http://bg.wikipedia.org/wiki

7.                 http://georgiangelov.com/?p=273

8.                 http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/fsWebIndexbul?openframeset

9.                 НСИ – Статистически годишник 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици със стойности за периода 1997-2007 г.

 

Ключови думи:

икономически растеж, банкова криза, военни разходи, външна търговия на България, чуждестранни инвестиции, връзка между икономическия растеж и бедността

 


Търси за: икономически растеж | банкова криза | военни разходи | външна търговия България | чуждестранни инвестиции | връзка между икономическия растеж бедността

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker