Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


Висше училище „Земеделски колеж”

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

По Промишлени технологии

 

На тема:

Системи за контрол и управление качеството при хранително-промишлените технологии. Контролно критични точки при месодобив и млекодобив

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

Увод. 3

1. Важни компоненти в системата за качество на храните. 3

2. Принципи на системата HACCP.. 4

3. Международна организация по стандартите. 5

3.1. Обекти, оценявани от ISO стандарта. 5

3.2. Специални изисквания за контрол. 5

Използвана литература. 7

 


 

…………………………………

 

Осигуряването на качеството и контрола върху качеството при всяко едно производство би могло да се разглежда като цялостна система, съставена от множество стъпки. В хранително вкусовата индустрия най-често прилагани са системата НАССР за осигуряване на безопасност на храните и международните стандарти за качество ISO, като етапи от цялостното осигуряване и контрол върху качеството.

Налагаща се тенденция при производството на храни е изискването за безопасност при тяхната консумация. За производството на безвредни храни през 1993 г. Codex Alimentarius (Кодекс на храните – директива 93/43ЕЕС за хигиена на храните) постановява, че всички производители и търговци на храни трябва да внедрят документална система за осигуряване на качеството, препоръчвайки седемте принципа на НАССР. Регламент на ЕС въвежда задължително прилагането на НАССР системата по цялата хранителна верига за експортно ориентираните фирми от хранително-вкусовата промишленост. Закона за храните [обн. ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г.] изисква прилагането на седемте принципа на НАССР.

 

…………………………………

 

4/ Установяване на система за наблюдение (мониторинг) на ККТ. Установяване на система за наблюдение на всяка ККТ. Системата за мониторинг в ККТ се изпълнява, чрез провеждане на планирани наблюдения и тестове.

5/ Определяне на коригиращи действия. Установяване на контролни мерки. Това най-общо са действия, които се предприемат при наличие на несъответствие, т. е., когато мониторинга показва, че определена ККТ е извън контрол.

6/ Въвеждане на процедура за проверка (верификация) на НАССР системата. Установяване на процедура за проверка ефективността на системата. Тези процедури се извършват за потвърждаване, че системата НАССР работи ефективно.

7/ Документиране на НАССР системата и записи. Установяване на процедура за документация и архивиране. Този принцип изисква принципите на НАССР.

 

…………………………………………

 

Критичните точки за контрол са процеси или дейности, които, ако бъдат контролирани, ще спомогнат за елиминирането или намаляването на риска до допустимо ниво. Рисковете може да включват биологически, химически или физически свойства, които имат потенциал да причинят вреда, като например:

 

………………………………………

 

 


Използвана литература

 

 

1.                 Бъчваров В., Международни и национални изисквания към безопасността на храните и пивото., Хранително-вкусова промишленост, 5/2002.

2.                 Експертен съвет на Асоциация на месопреработвателите в България Наръчник за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР) в предприятията за добив и преработка на месо, Пловдив, 2004.

3.                 Алексиева Й., кол. (2003), Управление на качеството на храни и напитки, Университет по Хранителни технологии, 'КОТА' ООД, Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

Система за качество на храните HACCP, безопасност на храните, критични контролни точки (ККТ), Международна организация по стандартите (ISO), ISO стандарт, Анализ на опасностите и контрол на критичните точки

 


Търси за: безопасност храните | Международна организация стандартите | ISO | ISO стандарт

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker