Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО “ИКОНОМИКА”

 

 

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

 

 

ТЕМА: ВРЪЗКАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА –

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В КОНТЕКСТА НА

БЪЛГАРСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ТЕНДЕНЦИИ, НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕФОРМИ НА БЪЛГАРСКАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛОСЪК ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

С О Ф И Я

2008 г.

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 3

1. Източници и налична информация по темата. 5

2. Основни икономически аспекти на връзката „данъчна политика – икономически растеж”. 8

2.1. Същност, цели и функции на данъчната политика - теоретична постановка  9

2.2. Икономическа обосновка на връзката “данъчни приходи – данъчни ставки”  11

2.3. Влияние на данъците върху производството, заетостта и стимулите за спестяване и инвестиции. 15

2.4. Разпределение на данъчното бреме. 24

3. Същност и предимства на плоския данък. 29

4. Състояние на данъчната система в България към момента. Основни тенденции в данъчната политика на страната. 35

4.1. Облагането на труда в България – основни характеристики и движение на данъчните ставки върху дохода за периода 1997-2007г. 35

4.2. Структура на данъчните приходи. 38

5. Проследяване на ефекта от въвеждане на плосък данък в избрани страни. Анализ на основни показатели – ръст на БВП, влияние върху приходите в бюджета, събираемост на данъците. 55

5.1. Общи параметри на реформите в трите избрани страни. 56

5. 2. Характеристика на ефекта от реформата. 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 76

БИБЛИОГРАФИЯ.. 79

СПИСЪК НА ГРАФИКИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ.. 81

ПРИЛОЖЕНИЕ.. 83

 

 

 

 

УВОД       

 

Данъчната политика е един от основните инструменти, с които държавата може да оказва въздействие върху развитието на дадена икономика и върху темповете на изменение на основни макроикономически показатели, стоящи в основата на растежа на националния доход. Много често в икономическата литература се изтъква фактът, че степента на намеса на държавните структури в механизмите на преразпределение на ресурси между икономическите субекти играе решаваща роля в процеса на вземане на икономически решения относно предлагането на труд, нивата на спестявания и инвестиции и поемането на риск при осъществяване на различни стопански дейности.

Данъците са принудителен трансфер на средства към държавата, с които тя финансира разходите си във връзка с предоставянето на публични блага и услуги. При определянето на размера на данъчната тежест и на степента на изземване на финансови ресурси от стопанските субекти трябва да се постигне баланс между нуждата от финансиране на правителствените разходи и необходимостта от стимулиране на икономическия растеж. Това е едно от най-големите предизвикателства пред съвременните данъчни системи, които се стремят към прозрачност, справедливост и създаване на конкурентни предимства с оглед постигането на благоприятни условия за икономическо развитие.

Целта на настоящата разработка е да изследва евентуалните последици за българската икономика от  извършването на данъчна реформа в посока редукция на данъчните ставки върху доходите и осигурителното бреме. Анализът ще започне с изводи дали сега действащата данъчна система се нуждае от реформи и има ли благоприятни условия за извършването на такива промени у нас. За целта проблемите ще бъдат разгледани както във времеви, така и в пространствен аспект. Тенденциите в данъчната политика ще бъдат изведени на фона на времеви анализ, обхващащ периода 1998-2005г., за да се проследят в динамика измененията на важни показатели, свързани с провежданата данъчна политика и оказващи въздействие върху икономическия растеж на страната.

Практическото изследване ще се съсредоточи главно върху разглеждането на два варианта, които представляват своеобразна алтернатива на вече одобрения държавен бюджет за 2007г. Тъй като намаляването на ставката на данък печалба до 10% вече е факт, разработката ще се концентрира върху ефекта от намалението на данъка върху доходите на физическите лица и социалните осигуровки. Първият вариант ще обхване изследване на резултатите от въвеждането само на 10%-ен плосък подоходен данък върху държавния бюджет на България. Вторият вариант ще прибави към тази данъчна реформа и намаление на осигурителното бреме. По този начин на база на извършена статична прогноза ще се изчисли оптималната обща загуба за бюджета в резултат на намаление на данъчно - осигурителната тежест.

……………………………………………..

            4. Състояние на данъчната система в България към момента. Основни тенденции в данъчната политика на страната

           

4.1. Облагането на труда в България – основни характеристики и движение на данъчните ставки върху дохода за периода 1997-2007г.

 

Механизмът на облагане на трудовите доходи в България е сравнително сложен, като основните елементи в тази схема касаят както наетите лица, така и работодателите. Към момента данъкът върху доходите е прогресивен, което означава, че колкото по-висок доход получава дадено лице, с толкова по-висок данък бива облагано то (става въпрос за пределната данъчна ставка върху дохода, която е растяща величина с нарастването на получавания от работещото лице доход). По отношение на осигурителното бреме обаче са налице регресивни елементи, тъй като съществува таван на осигурителния доход (през 2006г. таванът за осигурителния доход е 1400лв.). Това означава, че лицето не дължи осигуровки за частта от дохода, която превишава тази фиксирана граница. Следователно облагането с осигуровки е регресивно, тъй като то е по-ниско при по-високи доходи, като лицата, попадащи в тази категория, не дължат осигуровки за дохода, надвишаващ законово установения таван. Като цяло, общото облагане с данъци и осигуровки е прогресивно до една точка и регресивно след това.

……………………………………………….

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Целта на настоящата разработка беше да разгледа основните тенденции на данъчната политика на България и да очертае възможностите за реформи с оглед насърчаването на икономически растеж. В теоретичната част бяха представени основните аспекти на връзката данъчна политика - икономически растеж, свързани с влиянието на редукцията на данъчните ставки върху бюджетните приходи (Крива на Лафер), с избора на оптималните на нива на данъчно облагане с оглед благосъстоянието на обществото като цяло, разпределението на данъчната тежест и реалното й понасяне от засегнатите икономически субекти. Подробно е разгледано влиянието на данъците върху предлагането на труд, като са обхванати не само количествените аспекти (свързани с изменението на отработените часове при промяна в размера на ставките върху доходите и осигуровките), а и качествени показатели като инвестиране в образование и квалификации, ефективност и усилия на работното място и др. Също така е изследвано в теоретичен аспект въздействието на прякото данъчно облагане върху потреблението, спестяванията и инвестиционната активност на фирмите и домакинствата.

В практическата част акцентът е поставен върху предимствата и недостатъците на действащата в България прогресивна схема на облагане на доходите, както и върху цялостната ефективност на данъчната политика на страната.  От направените изводи относно динамиката на  определени бюджетни показатели стана ясно, че съществуват редица положителни аспекти на предприетите от правителството мерки в сферата на данъчното законодателство, но е налице необходимост от по-радикални промени по отношение на облагането на личните доходи.

На първо място, бяха описани реформите по отношение на прякото облагане в посока на опростяването на прилаганите скали, редукцията на броя на ставките и увеличаването на необлагаемия минимум.

……………………………………………..

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

1.      проф. Стоянов, Велчо, “Основи на финансите”, том Първи, Шесто издание, с. 252

2.      C.V. Brown&P.M. Jackson, “Икономика на публичния сектор”, четвърто издание, София,1998

3.      Закон за облагане на доходите на физическите лица, Обн. ДВ. брой 95 от 24 Ноември 2006г.,  сила от 01.01.2007 г., http://www.nap.bg/taxes/laws.htm

4.      Официална Интернет страница на Институт за пазарна икономика: www.ime.bg

5.      Официална Интернет страница на Министерство на финансите на България www.minfin.government.bg

6.      Официална Интернет страница на Бюлетин за плосък данък: http://www.ime.bg/flat/

7.      Ганев, Георги, “Данъци, стопанска ефикасност и справедливост”,  www.ime.bg/flat/files/flat_tax6-7.doc

8.      Greccu, Andrei, “Flat Tax – The British case, Adam Smith Institute, London, 2004, http://www.adamsmith.org/pdf/flattax.pdf

9.      Laffer, Arthur B.,  Executive Summary Backgrounder: “Laffer curvePast, Present, and Future”, No 1765, June 1, 2004, http://www.heritage.org/Research/Taxes/bg1765.cfm

10.  Lindsey, Lawrence B., “Revenue maximizing taxation is not optimal”,  http://www.house.gov/jec/fiscal/tx-grwth/lindsey/lindsey.htm

11.  Congressional Budget Office, Economic and budget issue brief: “Analyzing the economic and budgetary effect of a 10 percent cut in income tax rates”, December 1, 2005      http://www.cbo.gov/ftpdocs/69xx/doc6908/12-01-10PercentTaxCut.pdf

12.  Feldstein, Martin, The Effect of Taxes on Efficiency and Growth, National Bureau of Economic Research, Working Paper No 12 201, 2006, http://papers.nber.org/papers/w12201.pdf

13.  Robson, Alex, The Costs of Taxation, Perspectives on tax Reform, Center for independent studies, 2005, http://www.cis.org.au/Publications/policymonographs/pm68.pdf

14.  Hall, Robert;  Rabushka, Alvin, The Flat Tax, Second Edition (1995), Stanford, CA: Hoover Institution Press

15.  Официална Интернет страница на Министерство на финансите на Русия,  http://www1.minfin.ru/

16.  Ivanova, Anna; Keen, Michael; Klemn, Alexander,  IMF Working Paper, The Russian Flat Tax Reform, WP/05/16, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp0516.pdf

17.  International Monetary Fund, “IMF Executive Board Concludes 2005 Article IV Consultation with the Slovak Republic”, PIN No. 06/32, March 22, 2006; http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2006/pn0632.htm.

18.  Forbes, Steve, “Investor’s paradise”, Forbes, August 11, 2003, http://www.forbes.com/forbes/2003/0811/021.html

19.  Официална Интернет страница на Министерство на финансите на Словакия http://www.finance.gov.sk/

20.  Chreen, Martin, “The Slovakian Tax System: Key Features and Lessons for Policy Makers”, http://www.freedomandprosperity.org/Papers/slovakia/slovakia.shtml

21.  Signe, Ratso, “Miracle of Estonia: Entrepreneurship and Competitiveness Policy in Estonia”, Trade, Industry and Enterprise Development Week, UNECE, 24-25 May, http://www.unece.org/ie/wp8/documents/mayfor/Signe%20Ratso.pdf

22.  Официална Интернет страница на Банка на Естония http://www.eestipank.info

23.  Keen, Michael; Kim, Yitae; Varsano, Ricardo, The Flat Tax(es): Principles and evidence, IMF Working Paper, WP/06/218, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06218.pdf

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

данъчна политика, икономически растеж, реформи в Българската данъчна система, плосък данък върху доходите, функции на данъчната политика, ръст на БВП, икономически показатели, събираемост на данъците


Търси за: данъчна политика | икономически растеж | реформи Българската данъчна система | плосък данък върху доходите | функции данъчната политика | ръст БВП | икономически показатели | събираемост данъците

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker