Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


 

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

на тема:

 

 

Приватизация на общинската собственост

 

 

2006

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

 

ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. 6

1. Нормативна база и обекти на приватизацията. 6

2. Основни форми на приватизация. 9

2.1. Приватизация чрез търг. 9

2.2. Приватизация чрез конкурс. 11

2.3. Преговори с потенциални купувачи. 12

2.4. Приватизация чрез изкупуване. 13

2.5. Приватизация чрез инвестиционни бонове. 14

3. Методи на приватизация. 15

3.1. Метод на масовата приватизация. 16

3.2. Метод на мениджърския екип. 16

3.3. Метод на работническото участие. 18

 

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. 21

1. Столична общинска агенция за приватизация. 22

2. Съвет за управление на специализирания Общински приватизационен фонд  28

3. Приватизационни програми. 31

4. Изграждане на институционална инфраструктура на приватизацията. 34

 

ГЛАВА ТРЕТА

Анализ и проблеми при приватизацията НА ОБЩИНСКА ФИРМА “ЛЕБЕД”  39

1. Анализ на приватизационната процедура на ОФ “Лебед”. 39

2. Правен анализ на “Шевро” ЕАД.. 43

3. Оферта за участие в преговори с потенциален купувач за закупуване на ОФ “Лебед”  52

4. Проблеми в технологията на приватизационния процес. 59

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 60

Използвана литература. 61

 

 

УВОД

 

Частната собственост и свободната инициатива са фактори, които придават облика на пазарната икономика, само че както се вижда, у нас често пъти икономическата свобода прераства в стопански хаос. Независимо от това трябва да си дадем сметка откъде тръгва системата за приватизация и къде трябва да стигне.

Извършващите се в бившите социалистически страни приватизационни процеси нямат никакви аналози по света. От една страна, изходните условия, а от друга - необходимостта от преминаването в частни ръце на една значителна част от общественото богатство за относително кратък, обозрим исторически период, придават на приватизацията в Източна Европа уникални черти. Продажбата на акциите на малък брой предприятия на фондовите борси не е нищо особено, а това, че продаваните акции са били на държавни предприятия, не променя много нещата.

От изключително значение е правилният избор на методите за приватизация, както и качеството на тяхното изпълнение. Законодателството трябва да създава възможности за прилагане на максимално широк кръг от методи, за да даде възможност на правоприлагащите органи гъвкаво и адекватно да реагират при всеки един приватизационен казус.

Необходимо е да се обърне внимание на обстоятелството, че за успеха на приватизацията трябва да се осигури политическата й поддръжка чрез създаване на реални условия за преференциално участие в приватизацията на максимално широки слоеве от населението.

Колкото и да са важни принципите, на които ще се изгражда дадена стопанска политика, много по-голяма важност от тях в практически план имат т.нар. “дребни детайли”, средствата и хора, които осъществяват дадената политика. С това се обясняват и голяма част от несполуките досега на българската приватизация.

Целта на дипломна работа е да се разкрият формите, методите и процедурите за приватизация и факторите, които влияят за приватизацията на Общинска фирма “Лебед” от фирма “ШЕВРО” ЕАД.

Основните задачи, които ще се разгледат в първата глава на дипломната работа ще бъдат:

Ø          същността и технологията на приватизацията;

Ø          нормативната база;

Ø          основните форми и методи на за приватизация.

Във втората глава ще бъде обърнато особено внимание на главните органи за приватизация на общинската собственост – Столична общинска агенция по приватизация и Общинският приватизационен фонд.

………………………………………………

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

Анализ и проблеми при приватизацията НА ОБЩИНСКА ФИРМА “ЛЕБЕД”

 

 

1. Анализ на приватизационната процедура на ОФ “Лебед”

 

Организационна характеристика на Община София

Столичната община е единственото юридическо лице в областта на местното самоуправление. Управлението на града се извършва от Столичния общински съвет. Той е колективен, сесийно действащ орган, с обща компетентност. Неговите членове се избират пряко от населението и осъществяват пълнотата на местната власт по смисъла на действащото законодателство.

Изпълнителната власт се упражнява от кмета на Столична община. Част от правомощията на кмета са делегирани на кметовете на райони и кметовете на населени места /села/. Територията на Столична община е разделена на 24 района, в които се включени 35 населени места.

Характерен е принципа на централизация на властта, докато децентрализацията е слабо приложена.

В Закона за местното самоуправление е посочено какво се възлага на кмета, да:

ü                  Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

ü                  Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

ü                  Назначава и освобождава от длъжност началниците и служителите на общинската администрация, без тези в кметствата и районите

ü                  Организира изпълнение на общинския бюджет, на дългосрочните програми и др.

Всички изброени правомощия характеризират кмета като орган на местната изпълнителна власт. От друга страна, той действа и в качеството на представител на държавната власт в общината. Като държавен административен орган, той организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет.

Имуществото на Столична община се дели на два вида:

¨                  Публична общинска собственост;

¨                  Частна общинска собственост.

…………………………………………………

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В условията на утвърждаване на принципите и налагане на изискванията на пазарното стопанство пред стопанските единици възникват редица въпроси за решаване. Те са свързани, от една страна, с общите икономически условия за организация и развитие на националната икономика и от друга, със специфичните условия на организиране и управление на икономическата дейност на самите стопански организации.

Постигането на целите, свързани с икономическото стабилизиране и развитие на стопанските единици, налага добро познаване на икономическите условия и техните изисквания, проявяващи своето въздействие чрез пазара и пазарния механизъм.

Приватизацията е сложен процес на прехвърляне на държавна и общинска собственост на частни физически и юридически лица. С разширяването на социалната база на приватизацията все повече се засилва потребността от разработки, информация и анализи в тази област. Ето защо са необходими познания не само за преките участници в приватизационните сделки, но и на всеки който следи процеса и се явява потенциален купувач.

В настоящата дипломна работа сме разгледали теоретични и дискусионни аспекти на приватизацията. Тя има за цел да представи основните елементи на приватизационния процес на общинска фирма “Лебед”.

…………………………………………….

 

Използвана литература

 

1.        Аначкова, В., Чанкова, Л., Грозева, В., “Технология на приватизацията, в - к “Икономически живот”, бр. 43, 44 и 45, 1992 год.

2.        Генешки, М., Георгиев, Л., “Регионална икономика”, издателство ЛИА, София, 1995 год.

3.        Илиев, Й., “Преструктуриране на собствеността”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999 год.

4.        Попов, Т., “Приватизацията от закона към практиката”, ИК “Труд и право”, София, 1993 год.

5.        Таджер, В., Делчев, А., Джигански, Ц., Христов, Н., Хорозов, Г., Славков, Б., Банова, Е., “Производство по несъстоятелност и работническо - мениджърска приватизация”, ИК “Труд и право”, София, 1997 год.

6.        Цакова, В., “Приватизацията”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1994 год.

7.        Цанков, В., “Местното управление на Република България. Организационно - правен аспект”, Издателство “М-8-М”, София, 1999 год.

8.        Янкова, Л., Стоев, П., “Приватизацията – анализи, решения, техники, оценки”, Варна, 1993 год.

9.        Национално сдружение на общините в Република България, “Наръчник за новоизбрани кметове и общински съветници”, януари, 2000 год.

10.   Столичен общински съвет, Мандат 1995 – 1999, Издателство “Прима”, София, 1999 год.

11.   Закон за преобразуване и приватизация на държавната и общинска собственост

12.   Правилник за приложение на закона за общинската собственост

 

 

Темата е разработена 2006 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2004 г.

 

Ключови думи:

приватизация, общинска собственост, масова приватизация, мениджърски екип, правен анализ, акции на фондова борса, местно управление, развитие на стопанските единици


Търси за: приватизация | общинска собственост | масова приватизация | мениджърски екип | правен анализ | акции фондова борса | местно управление | развитие стопанските единици

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker