Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

на тема:

 

приватизация НА “Албена стил” ЕАД, Добрич

 

 

 

2004

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

 

ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.. 6

1. Нормативна база и обекти на приватизацията. 6

2. Основни методи на приватизация. 10

2.1. Приватизация чрез търг. 10

2.2. Приватизация чрез конкурс. 12

2.3. Приватизация чрез изкупуване. 13

2.5. Приватизация чрез инвестиционни бонове. 15

3. Форми на приватизация. 16

3.1. Форма на масовата приватизация. 16

3.2. Форма на мениджърския екип. 17

3.3. Форма на работническото участие. 18

4. Изграждане на институционална инфраструктура на приватизацията. 21

5. Периодизация на приватизацията. 24

 

ГЛАВА ВТОРА

РАБОТНИЧЕСКО - МЕНИДЖЪРСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ.. 31

1. Съвместяване на процеса на масова приватизация с работническо - мениджърската приватизация. 31

2. Възможности и ограничения на работническо - мениджърската приватизация  38

3. Предизвикателства на след приватизационния период пред работническо - мениджърските дружества. 41

4. Приток на инвестиции от работническо - мениджърски дружества. 44

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

Анализ и проблеми при приватизацията НА “Албена стил” ЕАД, Добрич  46

1. Анализ на приватизационната процедура на “АЛБЕНА СТИЛ” ЕАД, Добрич  46

2. Правен анализ “Албена стил” ЕАД, Добрич. 48

3. Оферта за участие в преговори с потенциален купувач за закупуване на “Албена стил” ЕАД, Добрич. 56

4. Проблеми в технологията на приватизационния процес. 63

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 64

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 66

 

 

 

 

 

 

УВОД

 

Частната собственост и свободната инициатива са фактори, които придават облика на пазарната икономика, само че както се вижда, у нас често пъти икономическата свобода прераства в стопански хаос. Това е естествено, като се има предвид, че в обществото се проявяват икономически интереси, които дълги години са били потискани. Независимо от това трябва да си дадем сметка откъде тръгва системата за приватизация и къде трябва да стигне.

Извършващите се в бившите социалистически страни приватизационни процеси нямат никакви аналози по света. От една страна, изходните условия, а от друга - необходимостта от преминаването в частни ръце на една значителна част от общественото богатство за относително кратък, обозрим исторически период, придават на приватизацията в Източна Европа уникални черти. Продажбата на акциите на малък брой предприятия на фондовите борси не е нищо особено, а това, че продаваните акции са били на държавни предприятия, не променя много нещата.

От изключително значение е правилният избор на методите за приватизация, както и качеството на тяхното изпълнение. Законодателството трябва да създава възможности за прилагане на максимално широк кръг от методи, за да даде възможност на правоприлагащите органи гъвкаво и адекватно да реагират при всеки един приватизационен казус.

Необходимо е да се обърне внимание на обстоятелството, че за успеха на приватизацията трябва да се осигури политическата й поддръжка чрез създаване на реални условия за преференциално участие в приватизацията на максимално широки слоеве от населението.

Колкото и да са важни принципите, на които ще се изгражда дадена стопанска политика, много по-голяма важност от тях в практически план имат т.нар. “дребни детайли”, средствата и хора, които осъществяват дадената политика. С това се обясняват и голяма част от несполуките досега на българската приватизация.

В дипломна работа ще бъдат разгледани формите, методите и процедурите за приватизация и факторите, които влияят на приватизацията и по-конкретно работническо - мениджърската приватизация.

Целта на дипломната работа е да представи работническо - мениджърската приватизация, нейните възможности и ограничения. И тъй като сделките за РМД в новия закон за приватизация (Закон за приватизация и следприватизационен контрол, обнародван в ДВ бр. 28/2002 г., доп. ДВ бр. 78/2002 г.), са премахнати, затова на места е изходено от отменения Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Обект на разработката е “Албена стил” ЕАД, Добрич, приватизирана през 1995г.

…………………………………………………

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

Анализ и проблеми при приватизацията НА “Албена стил” ЕАД, Добрич

 

 

1. Анализ на приватизационната процедура на “АЛБЕНА СТИЛ” ЕАД, Добрич

 

Решение за започване на приватизационна процедура на “АЛБЕНА СТИЛ” ЕАД, Добрич.

Решението за започване на приватизационна процедура и утвърждаване на приватизацията на отделните обекти се извършва от Управителния съвет.

В обекта за приватизация “АЛБЕНА СТИЛ” ЕАД, Добрич се изпращат оценители. Оценката на имуществото се извършва по три метода:

§         Метода на коригираната чиста стойност на активите;

§         Метода на капитализиране на дохода чрез дисконтиране на бъдещите чисти приходи;

§         Метода на ликвидационната стойност.

Въз основа на тях се прави осреднена оценка, която важи 6 месеца и ако обекта до този период не се приватизира се прави нова оценка.

Когато оценката на “АЛБЕНА СТИЛ” ЕАД, Добрич е готова, обектът е възложен на Агенцията по приватизация. След което се определя метода на приватизация /търг, конкурс или преговори/. След привършване на тези процедури се обявява меморандум с условията.

…………………………………………………

 

Особено негативни са последиците от забавянето на “малката” приватизация. Забавянето на малката приватизация означава и забавяне на първоначалното натрупване на капитали у нас. Като правило нейните обекти са с бърза възвращаемост и определено може да се твърди, че една част от финансовите средства за участие в приватизацията на големите предприятия могат да бъдат осигурени именно от сферата на търговията на дребно, туризма и услугите.

Забавянето на приватизацията доведе до прекалено силна ориентация на частния бизнес към т.нар. “нови икономически пространства”, т.е. към развитие на частна стопанска дейност.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В условията на утвърждаване на принципите и налагане на изискванията на пазарното стопанство пред стопанските единици възникват редица въпроси за решаване. Те са свързани, от една страна, с общите икономически условия за организация и развитие на националната икономика и от друга, със специфичните условия на организиране и управление на икономическата дейност на самите стопански организации.

Постигането на целите, свързани с икономическото стабилизиране и развитие на стопанските единици, налага добро познаване на икономическите условия и техните изисквания, проявяващи своето въздействие чрез пазара и пазарния механизъм.

Приватизацията е сложен процес на прехвърляне на държавна и общинска собственост на частни физически и юридически лица. С разширяването на социалната база на приватизацията все повече се засилва потребността от разработки, информация и анализи в тази област. Ето защо са необходими познания не само за преките участници в приватизационните сделки, но и на всеки който следи процеса и се явява потенциален купувач.

…………………………………………………

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Аначкова, В., Чанкова, Л., Грозева, В., “Технология на приватизацията, в-к “Икономически живот”, бр. 43, 44 и 45, 1992 год.

2.      Генешки, М., Георгиев, Л., “Регионална икономика”, издателство ЛИА, София, 1995 год.

3.      Закон за преобразуване и приватизация на държавната и общинска собственост

4.      Илиев, Й., “Как ще спечеля в масовата приватизация”, Издателство “График амат”, София, 1995г.

5.      Илиев, Й., “Преструктуриране на собствеността”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999 год.

6.      Илиев, Й., “Приватизацията – модел, резултати, последици”, София, 1999г.

7.      Национално сдружение на общините в Република България, “Наръчник за новоизбрани кметове и общински съветници”, януари, 2000 год.

8.      Попов, Т., “Приватизацията от закона към практиката”, ИК “Труд и право”, София, 1993 год.

9.      Правилник за приложение на закона за общинската собственост

10.  Таджер, В., Делчев, А., Джигански, Ц., Христов, Н., Хорозов, Г., Славков, Б., Банова, Е., “Производство по несъстоятелност и работническо - мениджърска приватизация”, ИК “Труд и право”, София, 1997 год.

11.  Цакова, В., “Приватизацията”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1994 год.

12.  Цанков, В., “Местното управление на Република България. Организационно - правен аспект”, Издателство “М-8-М”, София, 1999 год.

13.  Янкова, Л., Стоев, П., “Приватизацията – анализи, решения, техники, оценки”, Варна, 1993 год.

 

 

Темата е разработена 2004 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2004 г.

 

Ключови думи:

приватизация на предприятие, методи на приватизация, работническо – мениджърска приватизация, местно управление, общинска и частна собственост, масова приватизация


Търси за: приватизация предприятие | методи приватизация | работническо мениджърска приватизация | местно управление | общинска частна собственост | масова приватизация

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker