Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (81 лв)  64.80 лв Нова цена!


Курсова работа

Теория за злато

2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод: Историческо въведение. 3

1. Какво представлява Бретън-Уудската система?. 6

2. Парични стандарти. 9

2.1. Видове парични стандарти. 9

2.2. Паричните системи в България. 16

3. Любопитни факти около златото. 17

3.1. Златото като благороден метал. 18

4. Пазар на злато. 22

4.1. Фактори, влияещи върху пазара на злато. 22

4.2. Участниците. 24

4.3. Пазарни конвенции. 26

4.4. Металните коефициенти. 27

4.5. Състояние и перспективи на световния пазар на злато. 28

5. Физическо злато – производство, търсене и потребление. 31

5.1. Търсене и потребление. 34

6. Търговия със злато – видове операции и техните особености. 36

7. Централни банки и златни резерви. 39

7.1. Защо централните банки държат златото в резервите си ?. 39

7.2. Дискусия за икономическата обоснованост на златните резерви и инвестирането в злато. 41

7.3. Най-новото в управлението на златните резерви на централните банки. 43

8. Пазарът на злато в България. 47

8.1. Златният резерв на БНБ. 48

9. Подробности, свързани със златото. 54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 58

Литература. 59

 


Увод: Историческо въведение

 

"Aura sacra fames" ("Проклета жажда за злато")

Вергилий

"Какво друго е животът освен една машина,

 която се задвижва с пари?… Златото - това е духовната същност на цялото сегашно общество."

Гобсек /философстващият лихвар на Балзак/

"Скъпоценният метал запазва стойността си, но в България почти липсва пазар за него" 

Димчо Даскалов

 

 

Още от зората на човешката история става ясно, че човечеството има неудовлетворимо желание да притежава, трупа и излага на показ златни предмети. Златото буди човешкото желание за пътешествия към неизвестното. Няма друга стока така често пресъздавана в историята, песните и поезията. От неговото откритие преди близо 3000 години, то се счита за единствения пазител на стойността, на който човек може да се довери. Според някои автори първите златни сечени монети се появяват около 700 г. пр. н. е., когато лидийските търговци започват да ги използват като парично средство и са представлявали проста сплав от 63% злато и 27% сребро, известна като “електрум”. Други пък посочват Крес, царя на Лидия, като първия човек, който започва да използва златото и среброто като парично средство, 550 г. пр. н. е., като сече монети от тях. Цяло хилядолетие по-късно сър Исак Нютон, управител на Кралския монетен двор пръв определя стойността (или цената) на една трой унция злато като равностойност на малко повече от четири лири. Тази стойност се запазва фиксирана близо 200 години. По това време започва постепенно да се формира Лондонския златен пазар – най-стария и голям пазар на злато.

…………………………………………

3. Любопитни факти около златото

 

Златото възстановява ролята си на измерител на международната стойност на паричните единици: всяка страна се задължава да подсигури със златно съдържание своята парична единица (валута) и да го поддържа. Златото също така се обявява и за основна форма на международно резервно и разплащателно средство за погасяване дефицита на платежните баланси.

Всичко това въобще не засяга вътрешните парични функции на златото. От само себе си се разбира, че обменяемостта на банкнотите срещу злато няма да играе ролята на пари. Впрочем по традиция в повечето страни и по-специално в САЩ продължават да действат закони, изискващи банкнотите и другите видове кредитни пари да бъдат покрити в определена част със злато. В САЩ тези норми се отменят едва през 60-те години.

По такъв начин се въвежда международен златен стандарт. Но на практика излиза, че това не е толкова златен, колкото златно-доларов стандарт. Подобно на римския папа, който се смята за посредник между вярващите и католическия бог, доларът заема сега положението на посредник между всички останали валути и златото.

Всъщност валутите се обвързват сега не към златото, а към долара, който се смята нещо като дубликат, пълноправен представител на благородния метал. в Устава на МВФ се казва: "Паритетната стойност на валутата на всяка страна членка ще се изразява в злато като обща мярка или в долари на САЩ с тегло и проба към 1 юли 1944 г." (ал.ІV, чл. 1).

………………………………………….

6. Търговия със злато – видове операции и техните особености

 

Съвременната трактовка за слабата конкурентност на златото спрямо останалите финансови активи подтиква златните дилъри не само да взаимстват от операциите на валутите, но и изобретяват други, напълно екзотични и приложими единствено в златната търговия. Настоящата глава има за цел да прегледа операциите на извън борсовия пазар.

Най-простите операции със злато са обикновените покупки и продажби на т.нар. спот пазар, или пазар с незабавна доставка. Това са:

S       Покупка или продажба на злато срещу валута.

S       Покупка или продажба на метален коефициент. Например при коефициента злато-сребро – определеното количество злато се продава и се купува съответно количество сребро.

………………………………………………….

8. Пазарът на злато в България

Търговията на злато в България е под юрисдикцията на Закона за търговия с валутните ценности от 1968 г. Остарелият документ не само не спомага за развитието на деловата активност в тази област, но и започва да пречи. Този закон дава монополно право (и задължение) на търговия със злато на Българска народна банка (БНБ). Тя следва да купува злато от производители и злато и платина от преработвателните предприятия и търговците, които са лицензи от Министерство на финансите и да продава на фирми и търговци, лицензи от Министерство на финансите, за производствени нужди злато, сребро и платина след регистрация на сделката и при условия, определени от Министерство на финансите.

БНБ трябва също да купува всички златни монети по държавни емисии от граждани и фирми.

БНБ не е нормативно задължена да купува благородния метал, добит в България от преработка на ишлеме на скрап и концентрати, съдържащи злато, сребро и платина. Редно е да се отбележи, че златото (и останалите благородни метали) се добива от вторичната обработка на руди от цветни метали, което го прави скъпо. Кюлчетата се произвеждат по БДС стандарт. До началото на 90-те години годишната продукция е около 2 тона. Независимо че чистотата на българското злато е много по-висока от международно приетата, кюлчетата си остават нестандартни спрямо международните изисквания, защото производителят не е приет от Лондонската асоциация на търговците със злато.

………………………………………………….

Литература

 

1.      www.gold.org

2.      Robert Pringle, Corporate Director, Public Policy & Research

World Gold Coucil

Paper prepared for Nikkei Gold Conference, Tokyo, October 18, 2001

3.      www.onlygold.com

4.      Washington Agreement on Gold, sept. 27, 1999

5.      www.forecasts.org

6.      www.cjr.org/resources/inflater.pdf

7.      в-к “Капитал”

8.      Gold 1998”, годишна публикация на частно дружество Gold Fields Mineral Services, авторски колектив под ръководството на Steward Murray

9.      The gold, издание на Euromoney Publication, авторски колектив под ръководството на Paul Sanoff

10. London Bullion Market Association - устав, технически спецификации, заключителни документи, издадени от самата асоциация

11. The Gold in the official sector”, July 1998, авторски колектив под ръководството на Ric Simes, главен икономист на фирмата, собствена разработка и издание на NM Rothschild & Sons

12. Influence in the Central Bank Market, реч на Charles von Arentschildt, ръководител на управление глобални стокови и метални пазари, пред златна конференция в Калгурли – март 1998

13. European Monetary Union”, май 1998, издание на КомерцБанк, Франкфурт

14. EMU and the EURO”, авторски колектив под ръководството на Edwoud Schuitemaker, издание на ABN Amro Bank, Амстердам

………………………………………………

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа няколко таблици като най-новите данни са за 2003 г.

 

Ключови думи:

теория за злато, Бретън-Уудска система, парични стандарти, благороден метал, пазарни конвенции, метални коефициенти, физическо злато – производство, търсене и потребление


Търси за: теория злато | парични стандарти | пазарни конвенции | физическо злато производство | търсене потребление

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (81 лв)  64.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker