Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Дипломна работа

Проект за стратегическо развитие на “Млечна промишленост – Пазарджик” АД

2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР. 3

І. ГЛАВА АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА “МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ - ПАЗАРДЖИК” АД.. 4

1. Характеристика на отрасъла. 4

2. Описание на дейността на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД.. 6

4. Финансово-икономическо състояние на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД. 15

4.1. Анализ на активите. 16

4.2. Анализ на пасивите. 18

4.4. Рентабилност на приходите от продажби. 20

ІІ. ГЛАВА ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА “МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ - ПАЗАРДЖИК” АД.. 21

1. Основни стратегически цели за развитие на "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД.. 21

2. Перспективи за развитие чрез междуфирмено сътрудничество. 22

3. Функционални стратегии на "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД.. 23

4. Ресурсно осигуряване. 24

4.1. Инвестиционна политика. 24

4.2. Информационно обслужване. 24

4.3. Връзки с международни организации. 24

5. Перспективи за повишаване на качеството и асортиментната структура. 26

6. Перспективи за повишаване квалификацията на персонала. 27

Изводи и препоръки. 31

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 33

ЛИТЕРАТУРА.. 48

 


ПРЕДГОВОР

 

В условията на утвърждаване на принципите и налагане на изискванията на пазарното стопанство пред стопанските единици възникват редица въпроси за решаване. Те са свързани, от една страна, с общите икономически условия за организация и развитие на националната икономика и от друга, със специфичните условия на организиране и управление на икономическата дейност на самите стопански организации.

Постигането на целите, свързани с икономическото стабилизиране и развитие на стопанските единици, налага добро познаване на икономическите условия и техните изисквания, проявяващи своето въздействие чрез пазара и пазарния механизъм. За да се постигне това, всяко стопанско звено в своята организационна, управленска и стопанска дейност трябва да разработва и използва стратегически проект за развитие. Чрез него се създават възможности да се разкрият връзките между различните стопански явления, резултатите и факторите, които ги обуславят.

Проектът за стратегическо развитие подпомага ръководството при търсене на нови възможности за развитие – вън и вътре във фирмата. Той е основно средство за периодични оценки на нейните ефективни действия в рамките на възможностите, които й предоставят ресурсите, с които разполага. Той може да даде отговор и на въпроса за инвестирането и за очакваните резултатите от него.

Целта на настоящия проект е чрез анализиране на състоянието на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД, да се запази съществуващото и да се разкрият нови възможности за конкурентно предимство и растеж на фирмата. Необходимо е да се разкрият специфичните характеристики на обкръжаващата среда, тенденциите и проблемите пред фирмата и да се направят съответните препоръки. За реализирането на поставената цел се решават следните задачи:

- изясняване на теоретико-методологическите въпроси на стратегическия анализ, като се обръща внимание на риска и доходността в отрасъла;

- провеждане на задълбочен анализ на състоянието на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД за периода 1997 – 1998 год.

- проследяване на управленската дейност на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД и възможните насоки да усъвършенстване на дейността му;

І. ГЛАВА

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА “МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ - ПАЗАРДЖИК” АД

 

1. Характеристика на отрасъла

 

Характеристиката на отрасъла е необходимо да се направи, за да може по-точно да се оценят комплексните възможности за развитие на предприятието. Млечната промишленост е отрасъл, в който се включва животновъдството, млекопроизводството, млекопреработването и търговията на млечни продукти.

През 1997 год. са регистрирани общо 3964 броя млекосъбирателни пунктове, като от тях 2658 броя отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания и имат разрешения за работа от органите на ДВСК, а 1306 броя нямат.

Действащите закони, стандарти и други нормативни документи отнасящи се към млекопреработването са задължителни за всеки участник по веригата, производство на мляко и млечни продукти, съхранение, търговия, транспорт, внос и износ.

Периодът 1995-1998 год. се характеризира с преструктуриране на държавната собственост. От функциониращите 54 дружества, 44 от тях са приватизирани над 67%, ликвидирани са 4 дружества, в несъстоятелност са обявени 4 броя. Открита е процедура за приватизация на останалите 3 дружества. /Приложение №1/.

Млечният пазар в България се влияе от следните свързани групи фактори:

Ø     предлагане на мляко и млечни продукти - състояние на животновъдството и дейностите съпътстващи добива на мляко,

Ø     процесите на изкупуване на суровото мляко, цената и качеството и др.;

Ø     потребление на млечни продукти;

Ø     състояние и капацитет на преработвателната промишленост - обем, качество и асортимент на предлаганите продукти;

Ø     наличие на конкуренция и платежоспособно търсене.

За 1997 год. общото производство на сирена и кашкавал е 39600 тона и е с 8512 тона /17,7%/ по-малко от предходната година. За първото полугодие на 1998 год. производството е 15891 тона, което е с 6835 тона по-малко от първото полугодие на 1997 год. Тенденцията, очертала се от 1995 год. към намаляване на производството на сирена и кашкавали, продължава и до сега.

Стокообменът на мляко и млечни продукти за 1996 год. възлиза на 23963,2 хил. щатски долара и нараства през 1997 год. на 24310,2 хил. щатски долара. За първото полугодие на 1998 год. се наблюдава рязко намаление на стокообмена до 7485,6 хил. щатски долара, което се дължи основно на силно намаления износ. Стокообменът на мляко и млечни продукти през 1996-1997 год. представлява около 0,255% от общия стокообмен на страната. Износът на мляко и млечни продукти представлява 0,35% и 0,37% от общия износ на страна съответно за 1996 и 1997 год. Търговското салдо е положително в размер на 9,1 млн. щатски долара за 1996 год. и нараства пред 1997 год. на 11,2 млн. щатски долара. За първото полугодие на 1998 год. се наблюдава за първи път отрицателно търговско салдо в размер на 5,6 млн. щатски долара в резултат на рязкото намаление на износа и увеличението на вноса.

Износът на мляко и млечни продукти е ориентирано основно към Ливан, Македония и други. Значителни количества се реализират в САЩ, Канада и Австралия. Вносът на мляко и млечни продукти се осъществява главно от Германия, Франция, Украйна, Холандия и Дания. Търговските потоци при внос се определят основно на база съществуващите преференции по международните споразумения.

Отрасълът е изпаднал в изключително тежко финансово-икономическо състояние, белег за което са следните индикатори:

Загуба на външни пазари. Драстичен спад при реализацията на продуктите от овче мляко;

Ограничени възможности за износ на краве сирене. Циклични кризи в реализацията на краве сирене, снижение на потребителското търсене, спад и на цените. Ниските цени ще предизвикат верижни фалити особено при малките производители. Ще се стигне до драстично намаляване на изкупните цени на суровото мляко, което ще рефлектира изключително силно и върху земеделските производители;

Задълбочаващ се процес на домашно производство и натурална размяна;

Рентабилност на нетните приходи от продажби е паднал до критично ниско равнище, което не позволява на отрасъла да ползва ефективно кредитен ресурс;

Обращаемостта на активите е на много ниско равнище и продължава да спада. Активите се натоварват все по-неефективно. В отрасъла има значителен обем активи, които на практика са неизползваеми – морално и физически остарели;

Отрасълът има изключително ниско равнище на ликвидност особено що се касае до бързата ликвидност;

Отрасълът все по-трудно реализира произведената продукция. Расте относителният дял на неплатената продукция. Нараства средният срок за събиране на вземанията. Междуфирмената задлъжнялост достига критични стойности.

 

2. Описание на дейността на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД

 

Акционерното дружество е широко разпространена и съвременна организационно-правна форма на предприятие. То представлява фирма, чиито капитал е разделен на акции.

В проекта ще разгледаме “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД. Предприятието "Млечна Промишленост - Пазарджик" е създадено през 1976 год. с решение на Министерски съвет. През 1997 год. е преобразувано в Акционерно дружество и е извършена приватизация - 7% държавно участие и 93% от касова приватизация. Основният капитал по съдебно решение на дружеството е 79 хил. лв. След процесът на приватизация “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД емитира обикновени поименни акции. Номиналът на една акция е 1,00 лв. Броят на заетите към 01.05.1999 год. е 198 души. В приложение №2 и №3 са показани баланса и отчета за приходи и разходи на предприятието за първото шестмесечие на 1999 год.

Дружеството се занимава с преработване на мляко и млечни продукти. През периода 1997-1999-полугодие развитието на дружеството е било подложено на въздействието на следните по-важни фактори:

- ръст в производството на мляко;

- увеличаване на относителния дял на изкупеното мляко за преработка;

- намаляване вътрешното пазарно потребление.


SWOT анализ

Профил на "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД

Дейност на предприятието - производство и преработка на мляко и млечни дълготрайни продукти.

Географска област - гр. Пазарджик.

Конкурентна ситуация в отрасъла - общо 3964 броя млекосъбирателни пунктове, като от тях 2658 броя отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания и имат разрешения за работа от органите на ДВСК. От функциониращите 54 дружества, 44 от тях са приватизирани над 67%, ликвидирани са 4 дружества, в несъстоятелност са обявени 4 броя. Открита е процедура за приватизация на останалите 3 дружества.

Насоки на фирменото ръководство - запазване и разширяване на пазарните позиции, повишаване на качеството и асортимента на предлаганите продукти.

Идентификация и оценка на стратегически влияещите фактори

Икономически фактори - направен е анализ базиран на официална информация предоствана от НСИ за следния финансов-счетоводен период 1997-1999-полугодие.

Социална политика - характеризира се с преминаване на цялото производство на сурово мляко и млечни продукти в частния сектор. Предвиденият ръст в бройките на млекодайните животни, производството на млечни продукти, разкриване на допълнителна магазинна мрежа, лаборатории за окачествяване на млякото, са гаранция за запазване на работните места. "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД, както и приватизираните по касов път дружества са запазили числеността на персонала и са с тенденции за увеличаване. Това ще се постигне на база следприватизационен контрол по спазване договорните взаимоотношения.

Географски и демографски фактори - Направени са характеристика на географските и демографските фактори, които оказват влияние върху потребителните на млечни продукти. Потребителският пазар на млечни продукти се състои предимно от купувачи, които в своите домакинства имат потребности от тях. Но при днешните покупателни възможности на потребителите, те трябва да притежават и необходимата покупателна сила.

В зависимост от географските характеристики, потребителите на млечни храни основно се разделят на живущи в градове и живущи в села. Характерното за потребителите в градовете е, че имат по-голяма възможност за избор на различни видове млечни продукти. Потенциалните потребители в града са много повече на брой отколкото в селата.

На база на демографските характеристики, като възраст, пол, раса, етничност, не влияят върху взимането на решение за покупка на млечни продукти, защото те са най-пълноценната храна за човека и имат голямо значение като масова храна за населението. От основно значение за покупка на млечни продукти са: доходите на населението в района. В настоящия момент има голяма разлика в цените на предлаганите на пазара млечни продукти, което предполага, че потребителите ще се спрат на този вид, който може да си позволи със своите доходи. Характерно е правилото, че високата цена предполага високо качество, но по отношение на млечните продукти съществуват строго определени изисквания и стандартизация, което доказва, че не цената определя качеството при този вид продукт. Така, че доходите на потребителите на млечни продукти им позволяват да проявят своя избор спрямо марката.

Фирмите представляват един сравнително голям сегмент от купувачите на млечни продукти. При своето участие на пазара, те се ръководят основно от мотива: извличане на печалба - млечните храни са продукт, който със сигурност ще бъде пласиран; има постоянни потребители, които са сигурни клиенти на фирмата.

Производство, асортимент и качество на продуктите

"Млечна Промишленост - Пазарджик" АД произвежда две основни групи продукти – пресни продукти и дълготрайни продукти.

Пресни продукти

Прясно мляко, с масленост 3% и 2% без добавки. Освен това се произвеждат малки количества плодови пресни млека.

Киселите млека са натурални и с добавки. Натуралните кисели млека са главно с 2% и 3,6% масленост. Има и с 1% и 3%, но са много малки количества, които се произвеждат главно от "Данон Сердика" и Ел Би Булгарикум, като техния пазарен дял като количество е около 1% от пресните продукти.

Дълготрайни продукти

В тази група са бялото сирене и кашкавала, маслото, сладоледа. Бялото сирене, кашкавалът и маслото са масовите продукти, които "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД произвежда. Сладоледът е специфичен продукт, с изразен сезонен характер, които не се произвежда от предприятието.

В хил. лв.

Произвеждани основни изделия

1997 год.

1998 год.

1999-полугодие

ОбщоИзносОбщоИзносОбщоИзнос1. Прясно мляко

105 хил.л.

-

655 хил.л.

-

280 хил.л.

-

 

2. Кисело мляко

9 т.

-

36 т.

-

14 т.

-

3. Масло

86 т.

-

95 т.

-

50 т.

-

4. Кашкавал

985 т.

-

1050 т.

-

530 т.

-

5. Сирене

1193 т.

218 т.

1272 т.

39 т.

851 т.

24 т.

Финансов резултат

97 000 лв.

267 000 лв.

131 000 лв.

 

 

В националната икономика съществува процес на постоянно разчленяване на фазите на производството на продукцията в млечната промишленост. Тези производства се характеризират с особената си материална база, технологии и квалификация на кадрите.

Млякото е една от най-пълноценните храни за човека. То е единственият хранителен продукт, който съдържа всички необходими за храненето на човека вещества. "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД произвежда краве мляко, което е за продажба на населението в прясно състояние в търговската мрежа.

Добитото в предприятието прясно мляко щателно се филтрира, подлага се на нормализиране, т.е. достигане до стандартната масленост. След това се пастьоризира, охлажда се до 10*С и автоматично се пълни в съответните опаковки.

"Млечна Промишленост - Пазарджик" АД произвежда бяло саламурено сирене, което се получава чрез подсирване на млякото с последваща обработка на образувалата се сирена. То е един от най-разпространените у нас видове сирена. За производството му предприятието използва главно овче и краве мляко или смес от тях в съотношение 1:1. Процесът на производството включва главно следните основни фази: пастьоризиране, подсирване, пресуване на сирената, нарязване, солене, опаковане и зреене на сиренето. Млякото се пастьоризира при 75*С, охлажда се до 28-31*С и към него се прибавя сирищна мая за подсирване.

Кашакавалът е втория по значимост продукт в производството на "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД. За получаване на кашкавала се използва пълномаслено овче и краве мляко, но най-качествен кашкавал се получава от прясното овче мляко. Процесът на производството на кашкавал е твърде сложен и включва следните основни фази: подсирване на млякото, първична обработка и пресуване на сирената, чедеризация /втасване/ на сирената, парене, формиране на питите, солене, зреене и парафиниране. Подсирването на млякото става като при бялото саламурено сирене. Получената сирене се раздробява и се загрява до 38-39*С, за да се уплътни.

Показатели

1997 г.

1998 г.

1999-полугодие

Общо мляко

105 000

655 000

280 000

Краве мляко

62 460

501 567

203 120

Биволско мляко

120

210

110

Овче мляко

41 030

150 650

75 120

Козе мляко

1 390

2 573

1 650

 

В района има 16 млекопреработвателни предприятия и 142 отговарящи на ветеринарно-санитарните изисквания млекосъбирателни пунктове.

“Млечна Промишленост - Пазарджик” АД има сключени договори за изкупуване на сурово мляко с 67 пункта. Транспортирането на суровото мляко се извършва с авто цистерни. Те не влияят на качеството на млякото, лесно се почистват, измиват и дезинфекцират.

До 1996 год. основният процент от млекодайните животни премина от т.нар. обществени стопанства във фермите на частните стопани. В района 85% от кравите се отглеждат от 1 до 5 в дворовете, смесено с други видове животни. През последните години се наблюдава положителна тенденция за създаване на по-крупни ферми. Така 3,8% от кравите са стада между 20-70 крави, и 6,72% - между 5-20 крави.

В овцевъдството тази структура е следната - 60% от стопаните имат между 3-10 овце, 35% са в стопани от 10-50 броя овце и 5% са с повече от 50 броя овце.

Увеличения брой животни, нормализирането на храненето чрез осигуряване на необходимите по видове фуражи и други дадоха възможност за постепенно увеличаване на производството на мляко. През 1999 год. се очаква нарастване с 3,7%. 

Потребителски пазари на млечни продукти

Наблюдаваната стабилизация на основните микроикономически показатели от средата на 1997 год. е оказало положително въздействие върху производството на мляко и млечни продукти. Увеличението на доходите от средата на 1997 год. стимулира потреблението и е предпоставка за по нататъшното му нарастване.

Пазарът на мляко и млечни продукти в България се характеризира със сезонност на цените и консумираните количества.

Потреблението на прясно мляко се характеризира със сезонност. Най-голямо е потреблението през летните месеци, докато през есента и зимата се наблюдава тенденция към намаляване на потреблението. Обратно на него купените от домакинствата количество прясно мляко са най-ниски пред пролетта и лятото и нарастват през есента и зимата.

Реалните цени на прясното мляко също проявяват сезонен характер, като лятото се най-ниски и нарастват есента и зимата. През последната година се наблюдава тенденция към стабилирилане на реалните цени и сезонността.

Търсенето на прясно мляко се влияе в голяма степен от промените в цената и по-слабо от промените в дохода и работната заплата.

Потреблението на кисело мляко на човек от домакинство има ясно изразена сезонност, като най-високо е през лятото и намалява през есента и зимата. По данни на НСИ през 1997 год. средномесечното потребление на кисело мляко е 1,58 кг., което представлява намаление от 0,6 кг. /27,5%/ спрямо предходния период.

Покупките на кисело мляко от страна на домакинствата проявяват по-слабо изразена сезонност. За първото полугодие на 1999 год. е регистрирано нарастване на покупките на кисело мляко от страна на домакинствата с 26,1%.

Сезонност се наблюдава при изменението на реалните цени на киселото мляко, които намаляват през пролетта и лятото и достигат съответно най-ниското си равнище в края на юли.

Схема на SWOT анализа:

 

Външни фактори

 

Възможности

Заплахи

Навлизане на нови пазари – чрез наемане на фирмен магазин в кв. Младост и щанд в централния гастроном;

Промяна в опаковката – пакетиране на по-малки разфасовки във връзка с намалялата покупателна способност на потребителите и заместване на полиетиленовите пликове с картонени при млякото

Предвижване към по-добра стратегическа група – създаване на междуфирмено сътрудничество с “Млечен път – Стара Загора” АД

Увеличаване на износа - сключване на допълнителни договори за износ на бяло саламурено сирене за Македония

Увеличаване делът на вносните сирена;

Заплаха от загуба на позиции на външния пазар

- тенекиените опаковките при сирената, са с изключително ниско качество и не отговарят на международните стандарти, което е неприемливо за пазарите на които изнасяме;

Неблагоприятна правителствена политика

Навлизане на нови конкуренти – гръцки прекупвачи, които пречат на сключването на директни договори за износ;

Нарастващи конкурентни въздействия – в района    има няколко  фирми, които разполагат с необходимо оборудване за пакетиране на по-малки разфасовки и работят по-поръчки на местни частни фирми;

 

 

Вътрешни фактори

 

Силни страни

Слаби страни

Добър имидж сред купувачите

Адекватни финансови ресурси

Добри конкурентни умения

Собствени технологично оборудване

Възможност за продуктова иновация

Остарели дълготрайни материални активи

Липса на квалифицирани кадри

Изостаналост в научно-изследователската дейност

Липса на звено за проучване на пазара.

Избор на стратегия

Въз основа на направения SWOT анализ избрахме следния вид стратегия "макси-мини", която взима под внимание преобладаващите силни страни на "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД и доминацията на заплахите над възможностите във външната среда.

Матрица на взаимодействието

Силни страни

Заплахи

  а        б        в        г        д

1.

2.

3.

4.

5.

  +        0       +       0        +

  0        0       +       0         0

  +        0       0       0         0

  +        +      +        +         +

  +        +      +        +         +

 

3. Организационно-структурно и ресурсно осигуряване на предприятието

            В момента структурата на бранша е изградена изцяло на доброволен принцип, чрез обединяване на млекопреработвателите в сдружения и асоциации. Във всички региони на страната действат местни сдружения, които основно се занимават с обсъждане на ценовата политика при изкупуване на млякото. Част от тези сдружения са много добре организирани и имат значителен опит.

            В началото на 1998 г. двете организации, които действаха в национален мащаб - Съюза на млекарите и Националната асоциация на частните млекопреработватели се обединиха в Асоциация на млекопреработвателите в България, в която членуват и регионалните съюзи.

Националната млечна асоциация поддържа информационна връзка със заинтересованите ведомства, изразява готовност за диалог и предпочитания за защита интересите на своите членове.

Възрастта и урегулираният производствен процес предопределят и тромавата организационна структура, която затормозява вземането на бързи и оптимални за системата решения.

            Организационната структура на "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД е функционална. При прилагането на тази структура се извеждат две основни функции - пласмент и производство, които се извършват от две обособени структурни звена, които действат на всички равнища в предприятието. Останалите функции - финанси, персонал и други се осъществяват от централното звено на "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД.

            Функционалната структура способства за активното включване на висшето ръководство в управлението на дейността. Тя създава подходящи условия за контрол върху маркетинговата дейност, ефективността на производството и качеството на продукцията, което допринася за повишаване конкурентоспособността на предприятието.

Прилагането на функционалната структура в "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД е свързано с висока степен на централизация и значителен персонал в централата на предприятието. Централизацията ограничава гъвкавостта на маркетинговите и производствените звена на съществуващите и особено при навлизане на нови пазари.

            Системата за възнаграждение и контрол е формализирана. Прилага се повременна система на заплащане.

Квалификационното равнище на работещите в “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД е представена в три образователни степени: висше, средно и основно. Професионалната подготовка на мениджърите и работниците е недостатъчна, голям е относителния дял на мениджъри от средно равнище със средно не специално образование - 20%, а относителния дял на работниците със средно не специално е над 51%. Значителен е делът на работниците с основно образование - 15%.

 

Професионална подготовка на мениджърите и работниците в "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД

 

М Е Н И Д Ж Ъ Р И

 

Висше образование

Средно образование

Основно

 

Специално

Близко до специал.

Друго

Специално

Близко до специал.

Друго

 

11%

28%

26%

6%

9%

20%

-

 

 

Р А Б О Т Н И Ц И

 

Висше Образование

Средно образование

Основно

 

Специално

Близко до специал.

Друго

Специално

Близко до специал.

Друго

 

7%

5%

8%

8%

6%

51%

15%

 

4. Финансово-икономическо състояние на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД.

 

Необходимо е да се направи анализ на финансовото състояние на акционерното дружество с цел по-пълното и точно оценяване на състоянието и перспективите за развитие на предприятието. 

Анализът е базиран на официална информация, предоставена от Министерство на промишлеността за следните периоди: 1997 г., 1998 г., 1999-полугодие. Ползвани са консолидирани за дружеството отчет за приходи и разходи и баланс. /Приложения №2 и №3/.

 

4.1. Анализ на активите

След 1992 год. до края на 1997 год. ДМА в дружеството не са актуализирани при над 30-кратно увеличение на цените на стоките за крайното потребление. На тази база след 1992 год. са начислявани амортизации под 2%, което е довело до процес на декапитализация на активите. Поради минималните амортизации дружеството не успя да акумулира свободни пари за възстановяване на оборудването и реализират нови инвестиции. Особено силно липсата на инвестиции се е отразила и на разходите за научни изследвания и разработката на нови продукти и технологии.

След провеждането на касовата приватизацията през 1997 год. и пускането в обръщение на акции, дружеството преминава в частна собственост. Новите акционери са вложили парични средства в обръщение и това е довело до подобряване на материалната база на предприятието.

 

Структура на актива

 

 

1997 год.

1998 год.

1999-полугодие

Дълготрайни активи

73,60%

65,20%

63,24%

Краткотрайни активи

26,40%

34,80%

36,76%

ОБЩО

100,00%

100,00%

100,00%

 

За анализирания период структурното съотношение дълготрайни/краткотрайни активи бележи значително изменение. Причината за тази тенденция е от една страна липса на достатъчна по обем ревалоризация за дълготрайните активи, а от друга – значителна инфлация и ръст в номинално изражение на основните компоненти на краткотрайните активи.

В структурата на дълготрайните активи основно място заемат дълготрайните материални активи – над 99% от общите дълготрайни активи. “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД притежава в символичен размер дълготрайни финансови нематериални активи. Въпреки че произвежда уникален продукт, дружеството не разполага със съответни патенти за технология и производство, които да намерят отражение като нематериален актив.

Дълготрайните материални активи са основна част от дълготрайните активи. В структурата на ДМА основно значение има: сгради, земи, машини и съоръжения. Основният дял на другите ДМА и разходите за тяхното придобиване е незначителен.

Краткотрайни активи

За анализирания период относителният дял на краткотрайните активи в рамките на общите активи непрекъснато нараства. Това нарастване е свързано с инфлационните процеси и завишение на стойността на материалните запаси и вземанията.

В структурно отношение в рамките на краткотрайните активи най-висок е относителният дял на материалните запаси, следван от вземанията и финансовите средства.

Структура на краткотрайните активи

 

 

1997 год.

1998 год.

1999-полугодие

Материални запаси

67,80%

73,30%

75,90%

Вземания

24,70%

19,70%

21,70%

Финансови стредства

7,40%

6,7%

1,90%

Разх. за бъдещи периоди

0,10%

0,30%

0,50%

ОБЩО

100,00%

100,00%

100,00%

 

В абсолютно изражение краткотрайните активи растат, но това нарастване е свързано с инфлационните процеси. В сравнение с края на 1998 год. към средата на 1999 год. в абсолютно изражение краткотрайните активи са нараснали. Това се дължи основно на растежа на материалните запаси и на вземанията. Структурата на материалите запаси в “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД се определя от спецификата на конкретното производство. Основна част от материалните запаси представлява готовата продукция – млечни продукти.

Структура на материалните запаси

 

 

1997 год.

1998 год.

1999-полугодие

Материали

9,70%

9,80%

9,10%

Незавършено производство

0%

0%

0%

Продукция

82,40%

83,20%

88,60%

Млади животни

6,80%

5,80%

0,95%

Стоки и амбалаж

1,10%

1,20%

1,35%

Изплатени стоки

0%

0%

0%

ОБЩО

100,00%

100,00%

100,00%

 

В абсолютно изражение в сравнение с края на 1998 год. към полугодието на 1999 год. материалните запаси са нараствали. Това нарастване се дължи изключително на завишението в абсолютно изражение на готовата продукция. Влошаването на търговските условия по отношения на продажбите намира най-директна илюстрация във връзка с показателя за среден срок в дни за събиране на вземанията.

 

4.2. Анализ на пасивите

Измененията в абсолютния размер на пасивите за анализирания период са в посока на неколкократно увеличение. В края на 1998 год. спрямо края на 1997 год. сумата на пасива нараства. Динамиката на това нарастване се определя основно от нарастване на привлечения капитал и по специално на задълженията, като и на преоценъчните резерви в резултат на револоризацията на ДМА.

 

Структура на капитала

 

1997 год.

1998 год.

1999-полугодие

Собствен капитал

47,54%

50,80%

53,67%

Привлечен капитал

52,46%

49,20%

46,33%

Приходи за бъдещи периоди

0%

0%

0%

ОБЩО

100,00%

100,00%

100,00%

 

Структурата на пасивите за анализирания период търпи значителни изменения. Особено значими са структурните различия за 1997 год. Като относителен дял привлеченият капитал превишава собствения капитал през 1997 год.

4.3. Анализ на приходите и разходите

За анализирания период общите приходи на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД бележи тенденция на непрекъснато нарастване. Особено значимо е това нарастване през 1998 год., когато общите приходи са нараснали спрямо 1997 год близо 3 пъти. Това се дължи значително на инфлационните процеси в предходните години. В структурно отношение над 90% от приходите се формират от дейността и по-специално от приходите от продажби.

Структура на приходите

ПРИХОДИ

1997 год.

1998 год.

1999-полугодие

Приходи от дейността

90,54%

90,43%

95,85%

Финонсови приходи

8,00%

6,71%

3,75%

Извънредни приходи

1,46%

2,86%

0,40%

ОБЩО

100,00%

100,00%

100,00%

 

Резкият скок на изкупните цени на млякото през анализирания период се дължи на нестабилната икономическа обстановка, наличието на дефицит на суровина, както и поради нарастването на цените на средствата за производство, необходими за отглеждането на животни.

В структурата на разходите основно място заемат разходите за суровини и материали над 80% от общите разходи. На второ място се нареждат разходите за пероснал – труд и социални осигуровки. Тези разходи варират в рамките на 10% от общите разходи. На следващо място са разходите за амортизации в рамките на 3% от общите разходи. Останалите видове разходи – извънредни и други, заемат незначителен дял в общите разходи.

 

4.4. Рентабилност на приходите от продажби

Коефициентите за рентабилност на приходите от продажби съпоставят отделните видове финансов резултат с нетните приходи от продажби.

 


ІІ. ГЛАВА

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА “МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ - ПАЗАРДЖИК” АД

 

1. Основни стратегически цели за развитие на "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД

 

Целта на проекта за стратегическо развитие е да се постигне ръст в млекопроизводството, млекопреработването и търговията с млечни продукти. С изпълнението й ще се постигне възстановяване на позициите на българските млечни продукти, разширяване на номенклатурата, повишаване, качеството и количеството на традиционните продукти чрез:

- повишаване качеството и количеството на суровото мляко;

- подобряване материално техническата база на производството;

- усъвършенстване на технологиите за традиционните производства  и въвеждане на нови технологии за ефективното оползотворяване на суровината;

- обезпечаване на производството с научно-информационно обслужване.

Стратегическа цел на Млечна Промишленост - Пазарджик” АД, желае да се наложи на нови пазари, като същевременно поддържа традиционните си потребители и продукти.

Решенията за усъвършенстване и пътищата за ефективност на конкурентната дейност се вземат в условия на несигурност и изменчивост на средата, поради което трудно се предвиждат. GOTOBUTTON  Затова усъвършенстването дава следните възможности:

- Да се разработят множество варианти на развитие;

- Да се избере предпочитаният вариант;

- Да се реагира рационално за неговото осъществяване, включително в условията на неопределеност и неочакваност.

Насоките за усъвършенстване не трябва да бъдат твърди и закостеняли, те трябва да бъдат гъвкави, да се адаптират и да се приспособяват към изменящите се условия.

 

2. Перспективи за развитие чрез междуфирмено сътрудничество

 

Един от възможните начини за постигане стратегическата цел на дружеството е създаване на междуфирмено сътрудничество между "Млечна Промишленост - Пазарджик” АД и “Млечен път – Стара Загора” АД.

Междуфирменото сътрудничество се налага, тъй като необходимите  ресурси за производство могат да имат решаващо значение за разходите при производствената дейност. Участниците в сътрудничеството са в състояние да понижат  себестойността и да повишат качеството на предлаганите изделия и услуги. Същевременното съществуване на междуфирменото сътрудничество за производството и реализацията на продукция е свързано с определени предимства за участващите фирми. Първото от тях е безпрепятственият достъп, понякога и на преференциална основа до суровини, материали и др. На второ място е тяхната положителна роля за ефективното използване на доставените суровини. Същевременно фирмите получават бърз достъп до информацията за прилаганата технология и имат възможността да влияят върху иновационната дейност.

Снабдяването с продукти от доставчиците трябва да получи същото равнище на планиране и контрол, както и другите вътрешни дейности на междуфирменото сътрудничество. Друга важна страна е извършването на входящ контрол върху качеството, количеството и комплексността на доставяните продукти. При избора на доставчици фирмите трябва да извършат оценка на мястото и преценка на намиращите се в продажба продукти.

В борбата за завоюване на по-голям пазарен дял постигането на по-високо равнище по определен ключов критерии може да помогне на фирменото сътрудничество да преориентира потребителите към своите продукти /обратното – по-ниското равнище ще отблъсне потребителите/.

Ключов момент на дейността на междуфирмено сътрудничество е процесът, съответно дейностите по неговото създаване и утвърждаване като стопанско сдружение.

Подобно на всяка фирма сътрудничеството има свой жизнен цикъл. Той има три основни фази:

- фаза на подготовка и създаване;

- фаза на функциониране;

- фаза на преструктуриране, съответно ликвидиране на фирмата.

Всяка фаза се декомпозира на етапи, конкретизиращи нейните действия, съответно на нейните учредители, собственици, ръководители и изпълнители.

Определящи за първата фаза са следните етапи:

- възникване на потребност от създаване на междуфирмено сътрудничество;

- предварителен анализ и оценка на потребността от бъдещите партньори;

- комплексни проучвания за целесъобразността от създаването на междуфирмено - сътрудничество от партньорите или от трета страна;

- етап на вземане на решение за създаване на междуфирмено сътрудничество, включително съгласуване в границите и извън тях на фирмените учредители.

 

3. Функционални стратегии на "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД

 

Функционалната цел на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД е провеждането на политика, създаваща предпоставки за развитие на съвременен тип млечно животновъдство, което чрез икономическата си ефективност да позволява технологично ниво на отглеждане, гарантиращо производството на биологично пълноценна продукция.

Най-важната предпоставка за провеждането на такава политика от фирмите производители на мляко е реформата в животновъдството да се извършва в условията на свободни ценови и пазарни взаимоотношения.

Като се има предвид, че потреблението на млечни продукти на националния пазар силно зависи от доходите на населението, усилията на управителите на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД следва да се насочат към намаляване на себестойността на продукцията. Това предполага разработването на програми за окрупняване на производството, но и паралелно разработване на програми за дейностите, съпътстващи млекопроизводството – фуражопроизводството, животновъдството и други.

Основният елемент на маркетинговата стратегия на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД трябва да бъдат насочени към проучването на пазара със специфичните териториални условия, внедряване на нови форми на взаимоотношения с другите търговски организации, конкретна ценова политика с други.

4. Ресурсно осигуряване

4.1. Инвестиционна политика

Инвестициите трябва да бъдат насочени основно по изпълнение на предписанията на директива 92/46 на Европейския съюз и решаване на екологичните проблеми. За тази цел Националната млечна асоциация трябва да изготви цялостна програма, в която да бъдат заложени необходимите средства за млекосъбирателните пунктове, транспортните средства, хладилно оборудване, машини, съоръжения и др.

Източници за финансиране могат да бъдат:

- чуждестранни инвестиции;

- фонд "Земеделие", "Министрество на замеделието, горите и аграрната реформа";

- "Министрество на околната среда и водите".

Отпускането на кредитите трябва да се извършва след лицензиране на всички съществуващи фирми и по определени критерии.

 

4.2. Информационно обслужване

За съжаление в "Млечна Промишленост - Пазарджик" АД не е внедрена информационна система за обработка на доставките и продажбите. Тъй като информацията все по-често заема водещо място в дейността на предприятието, то е основен и важен ресурс. Следователно при формулирането и реализацията на стратегията на предприятието информационното осигуряване играе решаваща роля.

 

4.3. Връзки с международни организации

От 1992 год. американската корпорация Ленд О`Лейкс, Инк. Изпълнява програми, подкрепящи млечната индустрия в България. Те са финансирани от Американската агенция за международно развитие. Програмите са:

Инфраструктура и интеграция в млечната индустрия /Dairy Links/ 1997-2000 год. Целта на програмата е изграждане на пълно интегрирана и рентабилна млечна индустрия в България чрез стимулиране на връзките между отделните звена в сектора. Проектът трябва да премине през следните етапи:

- подпомагане изграждането на жизнени и самоиздържащи се кооперативи и асоциации в млечната индустрия;

- подобряване на взаимоотношенията между млекопреработватели и млекопроизводители;

- изграждане на Национална млечна асоциация за постигане интегриране интересите на всички фирми и организации, имащи отношение към производство, преработване и търговия с млечни продукти.

                 Регионална програма за развитие на кооперативи и асоциации /CDP/ 1997-2002 год. Целта на програмата е да се подпомогне организирането на нови и укрепят съществуващите коперативи, асоциации и съюзи в сферата на млекопроизводството и млекопреработването на регионална основа чрез усъвършенстване услугите за членовете им, финансовото им състояние и управленските им умения на базата на регионален обмен на опит, технологии и търговски взаимоотношения. В програмата са включени страните - Център България за Румъния, Македония, Албания; Център Уганда за Кения, Танзания, Етиопия; Център Филипините за Индонезия, Виетнам, Камбоджа. Етапите на проекта са:

- създаване на "моделни" кооперативи и асоциации, които да имат капацитета да предоставят услуги и да предават опита си на други асоциации;

укрепване на нови кооперативи в сферата на агробизнеса на база създадените "моделни" асоциации;

- изграждане на регионална комуникативна система между изградените кооперативи и асоциации и обхващане на страните от региона с цел: обмяна на опит, решаване на общи проблеми, обмен на технологии, стимулиране на взаимноизгодни търговски решения.

 


5. Перспективи за повишаване на качеството и асортиментната структура

 

Основната характеристика на качеството на произвежданите продукти е непостоянството. Ниската покупателна способност на населението принуждава производителите да се стремят към намаляване на цената на продукта и за сметка на неговото качество. Липсата на ефективен контрол върху качеството на продуктите позволява да се предлагат в магазините и некачествени продукти. Причината за ниското качество са в лошите млека, хигиенните условия, както и в неспазването изискванията на технологичните инструкции при производството им.

При прясното мляко основният проблем е липсата на качествено сурово мляко, с нисък брой микроорганизми и ниска киселинност, добър вкус, без миризми и висока плътност.

При киселото мляко проблемът с качеството е аналогичен, като се добавят и проблеми в производството - ниска квалификация на работниците, използване на неподходящи закваски, невъзможност за спазване на температурни режими и др.

У нас се произвеждат млечни продукти, одобрени с техническа спецификация /ТС/, и технологична инструкция /ТИ/. Към 01.11.1998 г. има одобрени общо 343 броя ТС и ТИ. Одобряването им става от Експертен съвет към Главно управление на Националната ветеринарномедицинска служба, като се съгласуват и с Министерството на здравеопазването.

Разнообразието на асортимента, подобряването на опаковките и повишаването на санитаро-хигиенните условия на производство са задължителни условия за повишаване на конкурентноспособността на предлаганите млечни продукти.

По отношение на опаковката на прясното мляко се запазва преобладаващият дял на полиетиленов плик, като в картонена опаковка се предлагат три вида прясна мляко. Тенденцията е да се налага картонената опаковка, като по-удобна за потребителя.

Организацията по изкупуването, окачествяването, съхранението и транспорта на суровото мляко се осъществява съгласно изискванията на Наредба № 3/08. 01. 1998 г. Това става като кметствата съвместно с производителите и изкупвателните организации определят местата на млекосъбирателните пунктове на тяхната територия в съответствие с ветеринарно-санитарните нормативни актове.

Всеки млекосъбирателен пункт трябва да отговаря на ветеринарно-санитарните изисквания и да е оборудван със съоръжения за измерване количеството на суровото мляко, правилното му охлаждане и съхранение, и възможност за първичен анализ.

Важен фактор за увеличаване на продажбите е и рекламата. За правилното и въздействие е необходимо точно да се определят каналите за въздействие. Това би могло да се постигне чрез проучване на пазара и потребителските навици. Рекламните проучвания на пазара трябва да са насочени към установяване на интересите и търсенето на предлаганата стока от конкуренти и с какви рекламни методи и средства си служат те.

“Млечна Промишленост - Пазарджик” АД се нуждае от сериозни средства за непрекъснато инвестиране в областта на технологичното и техническото оборудване, контрол на процесите и качеството, екологични норми и стандарти.

Социалната политика в бъдеще следва да отговаря за нарастване на доходите на работниците. Развитието на технологиите ще изисква по-високо квалифициран труд. За тази цел “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД трябва да има собствена програма за квалификация, преквалификация и вътрешна конкуренция. Осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд са едни от основните елементи на социалната политика на предприятието.

6. Перспективи за повишаване квалификацията на персонала

 

Въпреки стабилното финансово състояние на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД, ако дружеството следва политиката на развитие, нейните акции ще продължават да се покачват. А това от своя страна ще доведе до нови парични средства, които ще могат да се приложат в обръщение.

Важен етап в перспективите за развитие на научно-техническото обслужване е повишаване квалификацията на работещите в “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД, разширяване на взаимоотношенията с научните звена и изграждане на информационно обслужване.

Във връзка с хармонизирането на българското законодателство в областта на млякото с това на ЕС, предстои задълбочена работа от една страна, свеждаща се до запознаване с отделните документи и от друга до прецизното им внедряване като национални нормативни актове. Това е една отговорна система, която всеки миг може да бъде допълнена с някакъв нов документ от ЕС, касаещ интересите на нашия пазар и налагането ни на прецизния пазар на страните-членки на ЕС.

Съгласно законодателната програма на Министерския съвет за периода 1.09.1998 г. – 31.06.1999 г., КСМ следва да внесе през ноември проект на Закон за стандартизацията. След влизането му в сила всички стандарти стават доброволни. В рамките на една година всяко ведомство ще извърши актуализация на действащите нормативни документи. Голяма част от тях ще бъдат преработени съгласно предписанията на ЕС и утвърдената програма на правителството и интегрирането ни в ЕС до 2001 година.

За повишаване на производителността и ефективността на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД са важни следните показатели:

- навлизане на външни пазари;

- покачване на износа на краве и овче мляко;

- повишаване на рентабилността на нетните приходи от продажби;

- тъй като отрасълът не осигурява необходимата рентабилност на вложените капитали, което определя в дългосрочна перспектива отлив на капитали, е необходимо да се намерят начини за привличане на дългосрочни кредити;

- повишаване на обръщаемостта на активите;

- покачване на равнището на ликвидност.

Изградените промишлени мощности в системата на бившите държавни структури станаха излишни в изградените обеми при новите пазарни условия. При тази ситуация е очевидна необходимостта от радикално преструктуриране на промишлените мощности в страната. Новите собственици в “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД трябва бързо да се освободят от старото оборудване, чрез търг като същевременно инвестират в нова техника и технология. В следващите години акционерите в “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД следва да приложат политика на скоростна разпродажба на ненужното оборудване, както и за пълно реинвестиране на реализираните чисти печалби.

Основния въпрос, който стои пред ръководството на дружеството по отношение на социалната си политика е да осигури нарастване на доходите на работниците. Редовното начисляване и внасяне на социалните осигуровки, като основа на стабилитета на работната сила, трябва да бъде в съответствие с законовите разпоредби. Няма да има сериозни предпоставки за разкриване на нови работни места, по-скоро ще се проявява трайна тенденция към създаване на ефективно работещ щатен персонал с добро трудово възнаграждение.  

Развитието на технологиите ще изисква по-високо квалифициран труд. За тази цел трябва да се разработи собствена програма за квалификация, преквалификация и вътрешна конкуренция.

На съвременния етап в развитието на управлението все по-голямо значение придобиват професионалните качества на кадрите, тъй като те във все по-голяма степен определят общия стопански резултат от функционирането на млекопреработвателните предприятия.

“Млечна Промишленост - Пазарджик” АД е разработило процес на наемане на работници, който е проектиран по такъв начин, че да не се допуска кандидатстването за работа на неквалифицирани работници. За тази цел в обявите за търсене на работници фирмата трябва да се подчертаят привлекателните и непривлекателните страни на работните места и да наблегне върху изискванията към персонала.

Подборът включва оценка и избор на онези кандидати, които най-пълно удовлетворяват изискванията. За да се сдобие с необходимата информация за оценяване на всеки перспективен бъдещ работник, фирмата трябва да използва комбинации от следните средства и процедури за подбор:

            - стандартни формуляри - задават се въпроси относно физическото състояние на кандидата, семейното положение, образование, бизнес опита и др. Тази информация се взема предвид, за да се оцени дали кандидатът отговаря на изискванията за длъжността по показателите възраст, образование и опит от една страна, и от друга - формулярите помагат на ръководителя да подготви индивидуални интервюта с кандидатите за работа.

- индивидуални интервюта - дават възможност за опознаване комуникативните способности на кандидата, интелигентността, общителността, амбицията му и други качества, свързани с необходимата квалификация за работното място

- психологически тестове - най-често те се разделят на три групи: 1/тестове за интелигентност - измерват основните интелектуални качества на кандидата, като дълбочина на мисълта, бързина на запомняне и др; 2/ тестове за способности - определят дали кандидатът притежава възможност за изпълнението на някои специфични дейности и 3/ персонални тестове - те оценяват личността по голям брой лични качества.

            За да може системата за оценка и контрол да работи ефективно, е важно работниците предварително да бъдат информирани за критериите на ръководството и да са разбрали целта й.

Мотивацията има огромно значение в процеса на управление на персонала. То се обяснява с факта, че човекът, дори и когато не представлява част от работен персонал, винаги търси подтик, мотив или оправдание за действията си. Т.е. всеки човек на работното си място трябва да намира смисъл в своя труд и в предоставяне на резултатите от този труд в името на общата цел на фирмата. Най - често израз на този смисъл са парите, социалните облаги, осигуряване на висок социален статус и т.н, които работодателят е длъжен да осигури ако желае висока резултативност от своя персонал. Следователно мотивиран персонал е налице тогава, когато са решени неговите потребности.


Изводи и препоръки

 

От направеното изследване на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД могат да се направят следните оценки, изводи и препоръки:

Като цяло финансовото състояние на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД би могло да се определи като добро. Имайки предвид тежкото положение на икономиката като цяло, предприятието е намалило своята ефективност. Собствениците не са удовлетворени от дейността на предприятието и за в бъдеще ще подобрят своята организация на управление. За цялостното състояние на предприятието би могло да се съди и по редица други показатели – качество, имидж, акуратно водена на дейността.

През разглежданият период “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД е функционирало успешно. То е покрило всичките си разходи и е реализирала печалба, която в сравнение с базисния период се е намалила незначително. Намалението на печалбата се дължи най-вече на намалението на приходите от дейността, което е свързано с намаление на продажбите. Намалението на печалбата е доказателство за нерационалното управление на предприятието.

Управителите на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД трябва да се стремят да поддържат непрекъснато състояние на баланс между своите високоликвидни активи и тези притежаващи по-ниска степен на ликвидност, за да разполага предприятието по всяко време с достатъчно средства за покриване на възникнали нужди, ако пазарните условия се променят и предприятието не може в известен период от време да реализира продукцията си да получава доходи.

Еднозначен отговор на въпроса за бъдещата стабилност на предприятието не може да се даде, тъй като стопанската дейност е твърде динамична и разнообразна, а смущаващите фактори от външната среда активни и непредвидими.

От направения анализ за 1998 г. се наблюдава:

¨ Понижение на приходите от дейността и увеличение на запасите от готова продукция.

Този фактор оказва влияние върху намалената рентабилност на активите, това предполага извършването на разходи по производството й, които впоследствие остават непокрити с приходи от продажби.

На базата на тези изводи може да се направи препоръка на ръководството на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД да насочи усилията си към минимизиране на складовите запаси от готова продукция и пласирането й на пазара колкото се може по-бързо, дори и със занижена норма на печалба за всеки отделен вид изделие. Следователно подобряване на продуктовата листа чрез изчисляване на индивидуалната рентабилност на отделните видове изделия и отделяне на рентабилността от нерентабилността.

На база на направения анализ на организационната структура в дружеството и типа на формулираната фирмена стратегия, като се вземат предвид и характеристиките на външната среда, на “Млечна Промишленост - Пазарджик” АД се препоръчва органична структура която ще даде възможност за бързи реакции и чрез планиране и анализ за откриване на нови възможности за постигане стратегическата цел на фирмата.

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение №1

Приватизационен статус на бившите

държавни структури /сеп. 1998 год./

 

Дружество

Седалище

Приватизационен статус

“Агриани” ЕООД

Радомир

100% ДУ

несъстоятелност

“Биохран” ЕООД

Раковски

100% ДУ

несъстоятелност

“Булгарикум” АД

Бургас

70% МП

30% ДУ

“Булгарикум” АД

Хасково

100% КП

“Виталакт” АД

Варна

98,3% КП

1,7% ДУ

“Гордан 91” АД

Годеч

100% ДУ

“Кабиле ЛБ” АД

Ямбол

70% МП

30% ДУ

“Лактис” АД

Карнобат

100% КП

“Лактовита” АД

Свиленград

70% МП

30% ДУ

“Лактис-Бяла” АД

Бяла

70% МП

30% ДУ

“Лактис-Монтана” АД

Монтана

100% КП

“Лактима” АД

Велико Търново

61,35% КП

38,65% ДУ

“Лактис” ЕООД

Нова Загора

Ликвидация, заличено в регистъра

Дружество

Седалище

Приватизационен статус

“Млечна промишленост” АД

Пловдив

70% МП

30% ДУ

“Млечна промишленост” АД

Враца

70% МП

30% ДУ

“Млечна промишленост” АД

Благоевград

70% МП

30% ДУ

“Млекозавод” АД

Елин Пелин

100% КП

“Мляко-Лом” АД

Лом

100% КП

“Млекозавод” АД

Свищов

75% КП

25% ДУ

“Млечна промишленост” АД

Пазарджик

93% КП

7% ДУ

“Млечна промишленост” АД

Разград

90% КП

10% ДУ

“Милски” /”Балканмилк”/ АД

Силистра

84,31 КП

15,69 ДУ

“Млечна промишленост-Младост” АД

Търговище

80% КП

20% ДУ

“Млечна промишленост” ЕАД

Бяла Слатина

100% ДУ

“Млечна промишленост” ЕООД

Попово

100% ДУ

“Млечна промишленост” ЕООД

Петрич

100% ДУ

“Млекимекс” ЕООД

Елена

Ликвидация, заличено в регистъра

 

Дружество

Седалище

Приватизационен статус

“Млечна промишленост” ЕООД

Видин

100% ДУ

ликвидация

“Павликени-Ловико преработване” АД

Павликени

70% МП

30% ДУ

“Прима-лакта” АД

Ловеч

75% КП

25% ДУ

“Млекопреработване” АД

Белоградчик

89,5% КП

10,5% ДУ

“Рила” АД

Самоков

100% КП

“Сирма Приста” АД

Русе

70% МП

30% ДУ

“Сердика-Сливен” АД

Сливен

70% МП

30% ДУ

“Сердика-Смолян” АД

Смолян

70% МП

30% ДУ

“Симко” АД

София

70% МП

30% ДУ

“Сердика-Стара Загора” АД

Стара Загора

70% МП

30% ДУ

“Сердика-Троян” АД

Троян

100% КП

“Сердика-Кула” АД

Кула

70% МП

30% ДУ

“Сердика-Кърджали” АД

Кърджали

70% МП

30% ДУ

“Сердика-Кюстендил” АД

Кюстендил

70% МП

30% ДУ

“Сердика-Чирпан” АД

Чирпан

70% МП

30% ДУ

Дружество

Седалище

Приватизационен статус

“Сердика-Шумен” АД

Шумен

70% МП

30% ДУ

“Сердика-Добрич” АД

Добрич

25% МП

57% КП

18% ДУ

“Сердика” /”Маркели”/ АД

Казанлък

100% КП

“Сирма-Плевен” АД

Плевен

75% КП

25% ДУ

“Сердика” АД

Севлиево

80% КП

20% ДУ

“Сердика-1” ЕАД

София

100% ДУ

“Сердика” ЕООД

Дупница

100% ДУ

ликвидация

“Сердика-Харманли” ЕООД

Харманли

100% частно

несъстоятелност

“Сирком” ЕООД

Тополовград

100% ДУ

несъстоятелност

“Топалица” АД

Карлово

85% КП

15% ДУ

“Шипка” АД

Габрово

80% КП

20% ДУ

 

Приложение №2

БАЛАНС

на  “Млечна промишленост - Пазарджик“ АД кьм 31.06.1999 г.

AКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума  (хил. лв)

 

 

Предходна година

Текуща година

 

 

 

Отчетна

Стойност

Коректив

Балансова стойност

 

1

2

3

4

А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

 

 

 

 

I. МАТЕРИАЛНИ

 

 

 

0

1. Сгради, земи, гори и трайни насаждения.

77518

80587

12220

63367

2. Машини, съоръжения и оборудване.

23486

93895

82946

10949

3. Други.

5080

932

674

258

4. Разходи за придобиване на материални дълготрайни

34

34

0

34

Общо по група I :

106118

170448

95840

74608

II. НЕМАТЕРИАЛНИ

 

 

 

0

1. Разходи за учредяване и разширяване.

 

0

0

0

2. Продукти от научна и развойна дейност

 

0

0

0

3. Патентим, лицензии, концесии, ноу-хау, фирмени марки, тьрговски фонд и програмни продукти.

20

28

3

25

Общо по група II :

20

28

3

25

III. ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

 

 

 

0

1. Контролно участие.

 

0

0

0

2. Значително участие.

 

0

0

0

3. Малцинство участие.

 

0

0

0

4. Инвестиционни имоти.

 

0

0

0

5. Други.

 

0

0

0

Общо по група ІІІ:

0

0

0

0

ІV. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЕ

 

 

 

0

1. Вземания от свързани…

 

0

0

0

2. Вземания от представени…

 

0

0

0

3. Други дългосрочни вземания

 

0

0

0

Общо по група ІV:

0

0

0

0

Общо по разрдел  А:

( I+II+IIIV)

106138

170476

95843

74633

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ No 2

 

1

2

3

4

Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

 

 

 

0

I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

 

 

 

0

1. Материали…

4553

4150

 

4150

2. Продукция

3848

2451

 

2451

3. Стоки и амбалаж.

5118

3651

 

3651

4. Млади животни и животни за угояване

2680

654

 

654

5. Незавършено производство

 

0

 

0

6. Други КМА

 

0

 

0

Общо по група I :

16199

10906

0

10906

II. ВЗЕМАНИЯ

 

 

 

0

1. Вземания по продажби.

81192

14466

1198

13268

2. Предоставени аванси

4

4

 

4

3. Данъци за въстановяване

 

 

 

0

4. Сьдебни и присьдени вземания

 

 

 

0

5. Други вземания

46

52

 

52

Общо по група  II :

81242

14518

1198

13320

III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

 

 

 

0

1. Парични средства в брой

1135

277

 

277

2. Парични средства в банкови сметки

64929

3925

 

3925

3. Блокирани парични средства

 

0

 

0

Общо по група III :

66064

4202

0

4202

ІV. КРАТКОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

 

 

 

0

1. В свързани предприятия

 

0

 

0

2. Други краткосрочни инвестиции

25

25

 

25

Общо по гупа ІV:

25

25

0

25

V. РАЗХОДИ ЗА БЬДЕЩИ ПЕРИОДИ

523

225

 

225

Общо по раздел Б :

( I+II+III+IV+V)

164053

29876

1198

28678

В. ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАПИСАНИ ДЯЛОВИ ВНОСКИ

 

 

 

 

Г. ЗАГУБА

 

 

 

 

СУМА НА АКТИВА

(раздели А+Б+В+Г) :

270191

200352

97041

103311

Д. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ

 

11590

 

11590

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ  No 2

БАЛАНС

на “Млечна Промишленост - Пазарджик” - АД  кьм 31.06.1999 г.

                                                                                                                                                ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (хил. лв)

 

 

Предходна година

Текуща година

 

1

2

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

 

 

I. КАПИТАЛ

 

 

1. Основен капитал.

79355

79355

2. Допьлнителен (запасен) капитал.

0

0

Общо по група I :

79355

79355

II. РЕЗЕРВИ

19667

7935

III. ПЕЧАЛБА

 

 

1. Неразпределена печалба от минали години.

0

0

2. Печалба от текущата година.

77132

30975

Общо по група III :

77132

30975

Oбщо по раздел А :

(I+II+III)

176154

118265

Б. ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ

 

 

I. ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

 

 

1. Краткосрочни заеми.

0

0

2. Дьлгосрочни заеми

0

0

3. Облигационни заеми

0

0

Общо по група I :

0

0

II. ЗАДЬЛЖЕНИЯ

 

 

1. Задьлжения кьм доставчици.

45841

45254

2. Задьлжения, свьрзани с участия

0

0

3. Задьлжения кьм персонала.

20480

14206

4. Задьлжения кьм бюджета.

4370

2025

5. Задьлжения по социално осигуряване

5934

4990

6. Други задьлжения.

0

0

Общо по група II :

76625

66475

III. ФИНАНСИРАНИЯ

 

 

1. За инвестиции.

12474

18071

2. Други финансирания.

4938

500

Общо по група III :

17412

18571

Oбщо по раздел Б :

(I+II+III)

94037

85046

В. ПРИХОДИ ЗА БЬДЕЩИ ПЕРИОДИ

0

0

СУМА НА ПАСИВА :

(Раздели А+Б+В)

270191

103311

Г. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ

11590

10959

 

 

 

 

Приложение №3

OТЧЕТ

за приходите и разходите

на “Млечна Промишленост - Пазарджик” - АД кьм 31.06.1999 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Сума (хил.лв.)

 

 

Предходна година

Текуща година

 

1

2

I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

 

 

1. Намаление на запасите от продукция, незавьршено производство и разходи за бьдещи периоди

 

 

2. Разходи за материали.

19888

13021

3. Разходи за вьншни услуги.

993

124

4. Разходи за заплати и други вьзнаграждения.

9380

1022

5. Разходи за социални осигуровки.

3227

6432

6. Амортизация на дьлготрайни материални и нематериални активи.

1119

980

7. Други разходи в т. ч. намаление на стойността на материалните запаси

102

192

8. Отчетна стойност на продадените стоки.

8822

1588

Общо I :

43531

23359

II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

 

 

9. Лихви по кредити.

2388

604

10. Отрицателни разлики от ценни книжа;

 

0

а. от продажби

 

0

б. от обезценка

 

0

11. Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове

1149

718

Общо II :

3537

1322

III. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

 

 

12. За операции по управлението

5513

44584

13. Други извьнредни разходи.

 

 

Общо III :

5513

44584

IV. ДАНЬЦИ

 

 

14. Даньк вьрху печалбата.

 

0

 

15. Други даньци

565

0

Общо IV :

565

0

ОБЩО РАЗХОДИ

( I+II+III+IV) :

2434275

1914870

РЕЗУЛТАТ ОТ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (ПЕЧАЛБА)

77132

30973

ВСИЧКО (I+II+III+IV)

2511407

1945843

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Сума (хил .лв)

 

 

Предходна година

Текуща година

 

1

2

I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

 

 

1. Нетен размер на приходите от продажби

1874366

1560640

2. Производствени субсидии.

5569

982

3. Дотации от бюджета.

 

0

4. Разходи за придобиване на дьлготрайни материални активи

 

0

5. Увеличение на запасите от продукция, незавьршено производство и разходи за бьдещи периоди

469796

307606

6. Други приходи.

5577

12523

Общо I :

2355308

1881751

II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

 

0

7. Приходи от лихви

400

700

8. Приходи от сьучастия в т. ч. от дивиденти

 

0

9. Положителни разлики от продажба на ценни книжа

5040

6660

10. Положителни разлики от промяна вьв валутните курсове

 

0

Общо II :

5440

7360

III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ

 

 

11. От операции по управлението

12910

20100

12. Други извьнредни приходи

 

 

Общо  III :

12910

20100

ОБЩО ПРИХОДИ

(I+II+III) :

2373658

1909211

IV. РЕЗУЛТАТ ОТ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

(ЗАГУБА)

 

 

ВСИЧКО

(I+II+III+IV)

2373658

1909211

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 


ЛИТЕРАТУРА

1.      Тодоров, Кирил, "Стратегическо управление в малките и средни фирми", Некст, София, 1997 г.

2.      Цакова, В., “Приватизацията”, Университетско издаделство, София, 1994 г.

3.      Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, Нова Звезда, 1999 г.

4.      Данни от Министерство на промишлеността – Главно управление “Хранително-вкусова промишленост”, София, 1999 г.

5.      Боева, Б., "Фирмен външнотърговски бизнес", София, 1995 г.

6.      Котлър, Филип, "Управление на маркетинга", София, 1996 г.

7.      Ваклиев Г., Чуков К., Тимчев М. – “Основи на стопанския анализ на предприятието”, ИК Люрен, София 1992 г.

8.      Белев Д., “Икономически анализ”, ЛИА, София 1998 г.

 


Търси за: стратегическо развитие | aнализ активи пасиви | рентабилност | инвестиционна политика | информационно обслужване

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker