Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Нов Български университет София

Курсова работа

Кои са основните принципи на икономическото мислене и как икономистите се опитват да се предпазят от някои грешки при изучаването и решаването на икономическите проблеми?

Специалност: Бизнесикономика

Предмет: Бизнесикономика

2009


Съдържание:

 

1. Глобализация. 3

2. Икономическа теория. 5

3. .Принципи на икономическото мислене. 8

4. Икономиката и пазарът. 9

Използвана литература: 14

 


„Икономическата теория не е набор от готови препоръки, приложими непосредствено в стопанската политика.

Тя е по-скоро метод, отколкото доктрина, интелектуален инструмент, техника за мислене, помагайки на този, който я владее, да стигне до правилни заключения”.

Джон Мейнард Кейнс

 

1. Глобализация

Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб. Може да се разгледа и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки и стандартизирани със стопанствата на останалите страни. Тя е интегриране на икономическия живот в отделните страни към най-напредналото в света, изграждане на тази основа на единно, взаимосвързано, на високо равнище на производствените сили и техническия прогрес световно стопанство[1].

Съвременната глобализация поставя началото на окончателното отмиране на капитализма, изчезването му като обществено икономическа система. Тя е процес на излизане от локалното, местното; на създаване на нови връзки и комуникации с външния свят и превръщането му в свой свят; на преодоляване на националното, на разстоянията; на нарастване на обобществяването на труда, производството и културата, на размяната и на икономиката; на създаване и спазване на общи правила на търговия, на поведение и т.н.

………………………………………..

2. Икономическа теория

Независимо от глобализацията на световната икономика и наличието на нови характеристики в нея, теоретичната рамка на гръбнака на икономическото мислене не се измени съществено. По този повод Milton Friedman заяви през 1986г.: “Това, което прави икономическата наука толкова привлекателна, е, че нейните фундаментални принципи са толкова прости и ясни, че те могат да бъдат написани на една страница, така че всеки да може да ги разбере, и въпреки това много малко да го могат действително”

В действителност принципите на икономическата наука са толкова ясни, че те могат да се изброят: Предлагане и търсене. Разходи на възможностите. Конкурентно предимство. Загуба и печалба. Конкуренция. Разделение на труда. Ценово равновесие. Дисперсия на знание и т.н.

В своята теоретична концепция и обхват икономическата теория се състои от микроикономическа и макроикономическа теория. Микроикономическата теория разглежда икономическото мислене от гледна точка на индивидите и фирмите и на тази основа изгражда анализа на цялата икономика. Тя изследва поведението на индивидуалните икономически агенти: индивид, домакинство, потребителска група, фирма, а също така търсенето и предлагането на различните производствени фактори и блага за крайно потребление, като се търси равновесието на всеки един от тях.

………………………………………….

3. .Принципи на икономическото мислене

Доказано е, че без познаването на икономическите закономерности и принципи не е възможно да се управлява както икономиката като цяло , така и отделните й звена по начин, който ще съдейства за икономическото развитие на България. Приемането на несъобразени с действителността икономически решения в ежедневната практика неизбежно води до ниска ефективност и загуби в масов размер. Доброто познаване и осмисляне на икономическите закономерности и категории е условие за провеждане на стопански начинания, които ще способстват за по- висок икономически растеж.

Принципите на икономическото мислене и рационално икономическо поведение са взаимосвързани. Обединяващо в принципите, върху които се изгражда икономическото мислене, е:

- оскъдност на благата – този принцип е основен. От него произтичат всички останали принципи. Следователно оскъдността на стоките се дължи на оскъдността на ресурсите.

……………………………………………….

4. Икономиката и пазарът

Работата на икономиста по отношение постоянните промени на пазара и като цяло на икономиката и икономическото съдържание на благата и начина на тяхното преразпределение, е да идентифицира пазарните процеси даже когато или специално когато съответните пазарни сили или фактори нямат преки или незабавни ефекти върху даден макроикономически агрегат. Пазарите се нуждаят от сериозна поддръжка. Свободният пазар следва да бъде грижливо и прецизно допълван от правителството, което може да коригира някои пазарни грешки. Намирането на баланс между пазарните сили и социалната кохезия е в основата на всяка икономическа политика. Но когато се стигне до детайлите, решенията не са лесни. Както виждаме от практиката на успешните икономики, ако трябва да избираме между социално-пазарната европейска политика и американския модел на разрязване на социалната баница - намирането на добрите отговори не е светкавично. От друга страна в подобни глобални промени и общи икономически проблеми като глада, нерационално преразпределение на благата, икономически войни и т.н. икономистите чрез основните принципи трябва да решат:

- Да акцентират върху значението на интердисциплинарния подход при разкриване и решаване на проблемите, свързани с глобалните промени;

………………………………….

Използвана литература:

 

 

1. Микроикономика, отг. ред. Ст. Лисев, Р. Русинова, ГорексПрес, С. 2003

2. Макроикономика, отг. ред Ст. Савов, ИК Люрен, С. 1996

3. Пирян А.,Обща икономическа теория, Сиела, С. 2001

4. П. Хейн, Икономическият начин на мислене

5. Кейнс Дж. Мейнард, Обща теория на заетостта, лихвата и парите

6. Мил Дж. Стюарт, Принципи на политическата икономия

7. Коландър, Микроикономика, Макроикономика

………………………………………

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

принципи на икономическото мислене, грешки при изучаването и решаването на икономическите проблеми, глобализация, икономическа теория, пазарна икономическа философия[1] За глобализацията се приема определението на Jim O'Neill and Roopa Purushothaman от Голдман Сакс: “глобализацията се дефинира като отваряне на границите за идеи, инвестиции и капиталови потоци и движение на хора и производствени процеси по целия свят.” (Jim O'Neill and Roopa Purushothaman, The Challenge of the Century: Getting Globalization Right, Goldman Sachs Global Report 89, 24th January 2003)”.


Търси за: принципи икономическото мислене | грешки при изучаването решаването икономическите проблеми | глобализация | икономическа теория | пазарна икономическа философия

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker