Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55 лв)  49.50 лв Нова цена!


С. А. Д. А. Ценов Свищов

Курсова работа

Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата

Специалност: Икономика

Предмет: Икономика

2008


Съдържание

 

Увод. 3

Част 1. Макроикономически анализ на българската икономика и  бюджетната политика на държавата. 4

1. Анализ на динамиката на БВП и неговите компоненти. 4

2. Анализ на динамиката и тенденциите в поведението на основните икономически индикатори – инфлация, безработица средна работна заплата, БВП на глава от населението. 6

3. Анализ на външната задлъжнялост на РБългария. 7

4. Анализ на показателите на паричното обръщение в страната. 7

5. Анализ на позициите на платежния баланс на страната. 9

6. Анализ на приходната част от републиканския бюджет. 9

7. Анализ на разходната част от републиканския бюджет. 12

8. Анализ на основните прогнозни показатели. 15

Част 2. Анализ на връзката между основните бюджетни параметри и икономическия растеж. 17

Част 3. Сравнителен анализ на данъчните системи на България и Япония. 21

Извод: 38

Използвана литература: 39

 


Увод

 

След като България стана член на Европейския съюз през 2007 г., българският бюджет вече има нови параметри. Най-важната цел от сега нататък е да се изпълнят в следващите години критериите за влизане в Еврозоната и да се спазват изискванията на Европейската комисия. 

В последните години прозрачността на държавния бюджет в България беше на ниско ниво. Проектобюджетите се внасяха в последния момент, често информацията не беше достъпна, освен за народните представители. Тази практика се променя. През 2007 г. за първи път бяха изготвени програмни бюджети на всички министерства, за първи път беше направен опит за отчет на изпълнението на програмните бюджети към средата на годината на девет министерства. Процесът на преминаване към програмно бюджетиране продължи и през 2008 г.

За трета поредна година ИПИ представя кратък анализ на внесения проект за държавен бюджет в момента на неговото обсъждане. Целта е да има преглед, коментар и препоръки по времето на обсъждане на проекта в парламента, за да е възможна дискусия по същество. Далеч сме от представата, че народните представители разбират от бюджетиране, нито пък се надяваме, че гласуването няма да е в голяма степен политическо решение. Въпреки това, считаме, че анализът на проектобюджета е от полза и за обществото, и ще допринесе за дебата.

………………………………….

Част 1. Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата.

1. Анализ на динамиката на БВП и неговите компоненти.

Един от основните елементи при съставянето на бюджета за всяка отделна година е макрорамката, тъй като спрямо нея би трябвало да се определят и всички стойности на приходите и разходите в него. В това отношение от особена важност е тази рамка да бъде логически издържана, компонентите й да са съвместими и очакванията да са възможно най-близо до действителните резултати.

Според макрорамката на бюджет 2009 г. се очаква брутният вътрешен продукт да достигне 68,4 млрд. лв., а реалният му растеж да бъде 6.8%. Този резултат е напълно възможен за реализиране, като не е изключено както номиналният, така и реалният растеж да бъдат по-високи от предвидените. Важна предпоставка в случая е номиналното измерение на БВП през 2008 г., тъй като то определя базата, спрямо която се изчисляват и измененията през следващата година.

………………………………

6. Анализ на приходната част от републиканския бюджет

 

Данъчните приходи се очаква да бъдат 24 025 млн. лв., неданъчните приходи – 3 340 млн. лв. и помощите – 2 883 млн. лв. При прогнозиран БВП от 68 438 млн. лв. за 2009 г. преразпределението през бюджета ще бъде 41% от БВП. Правителството, от своя страна, се опитва да изкриви тези данни, като пресмята публични разходи към БВП и привидно забравя за това, което взима от хората, но не харчи моментално (бюджетния излишък). 

……………………………….

Част 3. Сравнителен анализ на данъчните системи на България и Япония.

 

            Данъчна система на Р. България

            Според Конституцията на РБ, България е република с парламентарно управление. Цялата държавна власт произтича от народа. Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания. Териториалната цялост на Република България е неприкосновена. Официалният език в републиката е българският. Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения. Трите власти на държавното управление са законодателна, изпълнителна и съдебна. Те са разделени и същевременно се допълват и балансират взаимно. Институция на законодателната власт е Народното събрание. Към изпълнителната власт спадат Президента, Министерския съвет, кметове и областни управители. Представители на съдебната власт са съдилищата, прокуратурата и следствието. Президента, народните представители и кметовете се избират от народа.

…………………………………

            Япония е световна икономическа сила, стопанството й се нарежда сред 5-те най-развити. Като се има предвид историческите, културните и геополитическите фактори, които съпътстват развитието на страната ,наистина може да се говори за т.нар.”японско чудо” – т.е. изключително динамично и бързо икономическо развитие след векове затвореност и откъснатост на страната, след унизителната капитулация след Втората световна война, след редица съпътстващи унищожителни земетресения и природни бедствия.

Не може да се твърди, че Япония разполага с богат онаследен ресурс. Тя не е твърде добре обезпечена с природни богатства. Предимно планинския релеф (над ¾ от територията на страна),както и климатичните особености не предразполагат към приоритетно развитие на селското стопанство.

………………………………………

Използвана литература:

 

1.      www.minfin.bg

2.      Интернет страница на  посолството  на  Япония  в РБ.

3.      money.ibox.bg

4.      Атанас Сейков „ Япония в моя живот „

5.      Закон за корпоративното подоходно облагане.

6.      Закон за облагане доходите на физическите лица.

7.      Финанси  - електронен учебник.

8.      www.aeaf.minfin.bg

9.      www.nsi.bg/

10. www.bnb.bg

11. Решение № 337 на МС за одобряване на средносрочна фискална рамка и основни допускания за периода 2009 – 2011 г.

……………………………

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

макроикономически анализ, бюджетна политика на държавата, българска икономика, инфлация, безработица, средна работна заплата, БВП на глава от населението


Търси за: макроикономически анализ | бюджетна политика държавата | българска икономика | инфлация | безработица | средна работна заплата | БВП глава населението

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55 лв)  49.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker