Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (70 лв)  59.50 лв Нова цена!


Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов

Център за магистърско и дистанционно обучение

Катедра „Мениджмънт”

Магистърска програма „Фирмен контролинг и счетоводен мениджмънт”

ДИПЛОМНА РАБОТА

Подходи и методи за разработване на фирмена стратегия на примера на “Спектър” ООД – Пловдив

Специалност: Финанси

Предмет: Финанси

2006

Съдържание

 

ВЪВЕДЕНИЕ. 3

ПЪРВА ГЛАВА.. 8

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ   8

1. Стратегическо управление на фирмата спрямо българската икономическа действителност. 8

2. Подходи и методи за разработване на фирмена стратегия. 13

3. Възможности и заплахи за фирмата. SWOT анализ на фирмата. 23

4. Същност на стопанската диагностика като форма на фирмена стратегия. 32

5. Планово определяне на фирмената стратегия и политика. 37

ВТОРА ГЛАВА.. 42

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИРМА “СПЕКТЪР” ЕООД град ПЛОВДИВ   42

1. Обща правна характеристика на фирма „Спектър” ЕООД. 42

2. Организационна структура на управление. Планови аспекти на организационната стратегия. 45

3. SWOT анализ на фирма “Спектър” ЕООД. 50

4. Маркетингова и производствена стратегия. 54

4.1. Продукт и продуктова стратегия. 54

4.2. Конкурентни предимства. 55

4.3. Цени и клиенти на фирмата. 56

4.4. Дистрибуция и пазарна стратегия. 57

5. Други методи за разработване на фирмената стратегия. 61

6. Тенденции в развитието на предприятието. 67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.. 74

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 77

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 79

 


ВЪВЕДЕНИЕ

 

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство, както и възможностите да се изгради конкурентноспособен на западните стандарти частен сектор на производство. Самата глобализация на управление и работа става възможна благодарение на огромното развитие на информационната технология. Съвременният пазар  трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали и системи за управление на производството, на труда и диагностика на цялостната дейност, тъй като спрямо развитието на фирмата и определени ефективни звена, зависи изграждането и на добре функциониращи приоритетни дейности в отделните фирми. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Не бива да се забравят и влиянието както на вътрешните, така и на обкръжаващите (пазарни) за фирмата фактори на влияние. Досегашните условия фокусираха върху въпроса за количествения растеж на самото производство, разбиран като нарастване на обема на продукцията и на звената (конкретно за индустриалното производство) на работа. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла чрез изграждането на ефективна фирмена стратегия да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности, както и развитието и усъвършенстването на непроизводствени конкурентни на пазара дейности (конкретно за фирмено производство това са свързаните с опазване на околната среда, с иновационна и инвестиционна дейности, с развитие на продуктовия и производствен асортимент, подобряване качеството на работа и т.н.).

Поради това с все по-нарастваща сила се оформя необходимостта от нов модел на изграждане на фирмена стратегия на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната стопанска единица. Тук трябва да споменем икономическите условия на страната за развитието на подобен организационно-управленски производствен модел както и възможностите за съчетаване след приватизационните процеси в икономиката на български и западен стандарт по управление на качеството на труда и работната сила, както и в цялостното изграждане на ефективна производствена, продуктова и маркетингова стратегии.

В съвсем недалечно бъдеще този нов управленски модел и изграждане на ефективна фирмена стратегия вероятно ще стане и единствената възможна алтернатива за осъществяването на стопанска дейност. Това е модел, където печалбата във фирмата ще трябва да идва не толкова от обема на произведената и продадена продукция, колкото от понижаване  на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и новаторските и инвестиционните решения и възможности за оптимизиране на фирмените си стратегии.

Целта на дипломната работа е да определи конкретно как и по какъв начин ефективността на производствения процес и изградената организационна, маркетингова и производствена стратегия, теоретично и практически на примера на изградената организационна структура в производствена фирма в Пловдив, може да повлияе в производствен план върху цялата организация и обратно, използването на ефективни управленски и материални ресурси, до каква степен допринасят за успеха на анализираната от нас фирма, както и възможностите практически да се направи систематичен анализ по основни производствени и организационни дейности, приоритети и тенденции на развитие в конкретната фирма.

На базата на практически и теоретични постановки се разглеждат основните аспекти в управлението на производствената дейност в предприятието като стратегия на управление, фирмена политика, мотивация и цялостен процес на внедряване на определена управленческа и организационна философия, свързана със спецификите на всяка отделна фирма. Актуалността на темата за управлението на фирмената дейност в малките и средни предприятия произтича от средните тематични и практически области и проблеми в България, а именно:

-              проблем е самата специфика на управление на производството и отделните производствени детайли (възли – основни и спомагателни производства в създаването на цялостен производствен цикъл на работа). Днешният свят е свят на организациите. По своята същност организацията не е нищо друго от обединение на хора, поставили си обща цел и координиращи усилията си за нейното осъществяване. Със съжаление трябва да се каже, че у нас не е преодоляно и продължава да доминира виждането за организацията като материален феномен, т.е. сбор от машини, съоръжения, сгради и технологии. Докато нещата са точно обратните. Цялата техника и технология са само средството, като в центъра стои човешкия фактор. Но става дума за мотивирания, активния и инициативния трудов ресурс. Именно това е целта на човешките ресурси. Да мотивира сътрудника на организацията, да създаде възможности за разкриване на физическия, умствения и творческия му потенциал и т.н. Но за да постигне това е нужна съвременна стратегия на управлението, която все още не е осъзната от хората на практиката у нас;

-              актуалността на проблема с управлението на производствената дейност се свързва и с дългосрочната перспектива в това управление и организация. Стратегическото мислене и действие са ключов елемент в цялостната организация на управление на цялостния производствен процес в организацията. Без активното присъствие на стратегическата перспектива, конкретните оперативни аспекти на управление във всяка една функционална област – качество, себестойност, човешки ресурси, материали и т.н., в крайна сметка се свеждат до едно несистемно присъствие на управленската роля. Това поставя под съмнение способността на тази воля да максимизира ефективността на организационните взаимодействия. Проблемът произтича от дългия период на възприемане на организационните и управленски стратегии, като присъщи само на крупните стопански формации. При това те се свеждаха единствено да вземане на решение в план “продукт-пазар”. В този случай ролята на човешкия фактор се ограничава до тесния кръг на висшето ръководство на съответната фирма;

-              ключов проблем на управлението на трудовите ресурси в българските фирми е свързан с преодоляването на функционирането на организациите у нас, което се нарича “организация на командно-контролните функции”, като при такъв режим на работа се плаща трудово възнаграждение не за свършената работа, а за работно място, длъжност, равнище на квалификация. Развитите страни са минали през същия такъв режим на функциониране на своите организации, но постепенно са го преодолели. Наличието на такава структура в нашите организации е пряко свидетелство, че у нас фактически все още няма сформиран ефективно функциониращ пазар на труда.

-              проблеми в управлението на производствения и плановия процес във фирмата трябва да се свързват и с икономическия преход от планово към пазарно стопанство и същността и особеностите на този преход; степента на развитие на частния сектор и вида управленски структура изградена в него, специфика и особености, с оглед най-пълно обхващане на проблемите, свързани с възможността да се прилага правилна управленческа стратегия в синхрон с изискванията на Европейския съюз относно трудовото и осигурително законодателство на държавите-членки на ЕС.

В дипломната работа на базата на реален пример за управление на производствения процес се разглеждат и определят съвременните аспекти на управлението на отделните производства (основни и допълнителни; отделни производствени възли и задачи за работа) във фирмата, трудностите и предизвикателствата пред служителите, самото планиране и мотивация на трудовия персонал, както и да се разгледат отрицателните аспекти на цялостния процес на управление на отделните производствени компоненти и непроизводствени аспекти (иновационен, екологичен, инвестиционен) и по какъв начин те се вписват в ефективността на цялостния производствен процес на фирмата.

На базата на така разгледаните и анализирани практически проблеми по организацията на производство и на труд във фирмата да се търсят възможни алтернативи и решения с оглед развитие в максимална степен на ефективен производствен процес. Това става възможно чрез развитието и усъвършенстването на цялостна интегрирана, съобразена с икономическата обстановка и положение в страната, цялостна стратегическа и оперативна система за управление на производствената дейност в индустриалните предприятия с оглед превръщането им в организации от хора, в добре организирани и планирани системи от работни процеси, както и възможности за оптимизация на производствените цикли с оглед постигането на вътрешно (за България) и външна конкурентноспособност на пазара.

…………………………………

ВТОРА ГЛАВА

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИРМА “СПЕКТЪР” ЕООД град ПЛОВДИВ

 

1. Обща правна характеристика на фирма „Спектър” ЕООД.

Фирма “Спектър” е създадена през ноември 1995 година, регистрирана е като дружество с ограничена отговорност (ООД). От 20.02.2002 година формата на собственост на фирмата е променена и тя е преименувана в “Спектър” ЕООД.

Фирма “Спектър” ЕООД е специализирана в търговията с промишлена тръбопроводна арматура и помпи. Фирмата има представителни и дистрибурски права от следните производители:

·        K S B – Германия; 

·        Holter Regelarmaturen – Германия;

·        VEXVE Oy – Финландия;

·        End Armaturen – Германия;

·        ARMAK – Полша;

·        F.A.G. – Полша; 

·        Бург машинъри ООД – България;

·        Възход АД – България.

От 2002 година тя изгражда два собствени производствени участъци, при което стартира масово серийно производство на стоманени горещо валуцувани колена предимно за износ, като на българският пазар обслужва не повече от 15 големи предприятия.

Фирмата разполага със складова база с площ 3500 м2, а също и със собствен транспорт: товарен автомобил с товароподемност 5 тона – 1 брой, леко товарен автомобил с товароподемност 2 тона – 2 броя, товароподемна техника, обслужваща складовете: мотокари – 3 броя. В 70% от сделките фирмата осигурява транспортирането на стоките до клиента.

Най-големите клиенти на фирмата са: “Мини Марица Изток” АД гр. Раднево; “Пневматика Серта” АД гр. Кърджали; “Фесто България” ООД гр. София; “Елаците Мед” АД гр. Етрополе; “Столичен автотранспорт” АД гр. София; “МГ-МЕКС” ООД гр. Хасково; Държавна агенция “Гражданска защита” “Мостстрой” АД гр. София; “Хес” АД гр.Ямбол; “Варум” ООД гр. Пловдив; “Метаком СЛЗ” АД гр. Плевен; ТЕЦ “Марица - Изток”; “Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица; “Стомана” АД гр. Перник; “Вулкан” АД гр. Димитровград; Корабостроителен завод “Одесос” гр. Варна; “Бентонит” АД гр. Кърджали; “Соловей – Соди” АД - Девня, “Девня - Цимент” гр. Девня; “Текинетекник тик” – Анкара и др.

В групата промишлена тръбопроводна арматура се включват следните стоки: спирателни и шибърни кранове, спирателни, възвратни и електромагнитни вентили, стоманена сферична арматура, чугунена арматура за ниско налягане, арматура за регулиране и контрол и др. Помпите, които фирмата предлага са потопяеми, сондажни, едно и многостъпални хоризонтални и вертикални, помпи с двойновтичащо работно колело, помпи и системи с вграден или външен честотен преобразовател и др. Фирмата предлага и следните услуги: гаранционен и следгаранционен сервиз за предлаганите продукти, супервизия или техническа помощ при монтажа и пуска на доставените изделия.

……………………………………………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

 

Кризата в икономиката увеличава заинтересоваността от верен функционално-стопански и пазарен анализ на всички равнища на управление на фирмата. В условията на пазарна икономика възникват потребности от гъвкави и разбираеми методики за анализ на дейността и организация на фирмата. Като цяло, със средствата и методите на функционално-стопанския и пазарен анализ на фирмената дейност следва да се обхванат динамично всички параметри на управление на персонала, суровините, готовата продукция, инвестициите, пазарите и т.н.

Фирма “Спектър” ЕООД е една от многото фирми, които още преди да започнат да функционират добре и да реализират печалба, трябва да преминат през най-тежкия период от развитието на икономиката в България - държава, на която сега й предстои навлизането на реални пазарни отношения.

Във фирма “Спектър” ЕООД на тези етап анализ на пазарната среда и конкурентните предимства в детайли не е правен, но настъпва моментът на заинтересованост и от финансовите и управленските факти и процеси, чрез които фирмата ще е в състояние правилно и ефективно да управлява процесите и да избере в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект подходите за изграждане на фирмената стратегия. Анализиращият екип трябва да обърне внимание на способността на фирмата да посрещне текущи задължения, истинската стойност на различните активи, размера и характера на пасивите, способността за генериране на ресурси и способността за добра възвръщаемост на инвестициите, способността да издържа на възмогни спънки и препятствия от външни или от вътрешни източници, способността да събира нови средства, когато е нужно и т.н.

Изводите се правят основно върху текущия пазарен анализ от анализаторите и ръководството на предприятието и те са свързани с ефективното до момента производство и продажби във фирмата и преките възможности за неговото увеличаване (с разработването на нов производствен цех, както и с увеличаване на дистрибуционните канали на фирмата).

………………………………….

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Александров, К. – Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.

2.      Андреева, М. – Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995.

3.      Джарова, Юлия. Промяната: Стратегия на българската фирма: изследване /Юлия Джарова- Пловдив: Диограф, 1991 год./

4.      Жеглов, Любен. Курс по индустриален мениджмънт: кн.1 /Любен Жеглов- Габрово: ТУ Васил Априлов, 1992 год./ Кн.1 : Икономика на предприятието- 1992 год.

5.      Захариев, Еленко. Индустриален мениджмънт/ Еленко Захариев-В.Търново: Абагар, 2002 год./

6.      Иванов, И., Георгиев, Г. – Основи на мениджмънта, Пловдив, “Полиграф”, 1995.

7.      Илиев, Йосиф и др. Организация на индустриалното предприятие: Избрани проблеми / Йосиф Илиев, Параскева Нейкова, Юлия Маринова- Пловдив: Унив. изд. Стопанство, 1992 год./

8.      Каменов, Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране. С., 1999;

9.      Каменов, К.; Е. Захариев, Стратегически мениджмънт, изд. Д. А. Ценов, Свищов, 2005 г.

10. Каменов, К. Фирмен контролинг, Свищов, 2005 г.

11. Каменов, К. Човек и организация, Велико Търново, изд. „Абагар”, 2001 г.

12. Каменов, К.Поведение в управлението, Велико Търново, 2003 г.

13. Каменов, К. „Управленски процес”, Велико Търново, 2003 г.

14. Каменов, К. „Поведение и стратегия в управлението”; Велико Търново, изд. „Абагар”, 2004 г.

15. Каменов, К. – Мениджмънт, В. Търново, изд. „Абагар”, 1998;

16. Кънчев, Марин.Основи на управлението:ч.1- /Марин Кънчев-Пловдив: Албатрос, 1999 год./

17. Маринов, Г., и др. Икономика на предприемаческата дейност, С., 2001

18. Маринова Ю. – “Организация в индустриалните предприятия – накъде?”, УИ “Стопанство”, 1993 г.

19. Маринова Ю., Попов Г. – “Икономика и организация на индустриалната фирма”, С., Горекс Прес, 2001 г.

20. Панайотов, Димитър. Психология на управлението: Парадигма на успеха: Измерения и тенденции на модерния свят / Димитър Александров Панайотов-Пловдив: Унив. изд. Стопанство, 1999 год. /;

21. Стоянов, Д. Индустриален маркетинг, Пловдив; И.К. “Дионис” 1997 г.

22. Тодоров, К., “Стратегическо управление н в малките и средните фирми”, Пловдив, 1997 г.

23. Данни, предоставени от Маркетинговия и финансовия отдел на фирмата за периода 2000 – 2005 г.

……………………………………….

Темата е изготвена 2006 г.

Съдържа таблици като най-новите данни са за 2006 г.

Темата съдържа и приложения - финансово-икономически критерии във фирма “Спектър” ЕООД, отчет за приходите и разходите за 2005 г., баланс на фирмата към 31.12.2005 г. и към 31.12.2004 г., структура на актива, пасива, приходите и разходите по години на анализ

 

Ключови думи:

подходи и методи за разработване на фирмена стратегия, “Спектър” ООД – Пловдив, стратегическо управление, възможности и заплахи, SWOT анализ, стопанска диагностика, продукт и продуктова стратегия, цени и клиенти, тенденции в развитието на предприятието, конкурентни предимства

 


Търси за: подходи методи разработване фирмена стратегия | Спектър ООД Пловдив | стратегическо управление | възможности заплахи | SWOT анализ | стопанска диагностика | продукт продуктова стратегия | цени клиенти | тенденции развитието предприятието | конкурентни предимства

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (70 лв)  59.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker