Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

УНСС София

Курсова работа

Същност, подходи и организация на планирането

Специалност: Икономика

Предмет: Икономика

2009


Съдържание

 

I. Същност и предмет на бизнес – плана, цели и задачи. 3

II. Методически подход за разработване на бизнес – планове. 8

1. Обем и съдържание на бизнес - плана. 8

2. Съставни части на бизнес - плана. 11

2.1. Встъпителна информация. 11

2.2. Основна част на бизнес – плана. 12

2.3. Приложения и съпътстваща информация. 21

Използвана литература. 22

 


I. Същност и предмет на бизнес – плана, цели и задачи

В условията на динамично променящата се световна икономика от фирмите и предприятията се изисква голяма гъвкавост и постоянна готовност за бързо пренастройване на дейността им в съответствие с обективно действащите фактори. Този проблем е още по-характерен за предприятията в страните, в които се извършва преход от планова към пазарна икономика, каквато се явява и Република България.

Същността на управленския процес се изгражда от основните цели, задачи и функции, във връзка с изграждането на ефективно функциониращи маркетингова, продуктова, пласментна, организационна стратегии за развитие на конкретната фирма. При самото изграждане на подобни стратегии на управление се анализират основни индикатори, характеризиращи влиянието на околната за фирмата среда, предимствата и недостатъците във вече функциониращите стратегии. На базата на операционните планове и програми в текущата фирмена дейност се планират управленските решения за дългосрочно фирмено развитие.

Равнищата на управление в подобна фирма могат да се обособят в няколко направления на анализ и планиране на дейността, а именно: (стратегическо планиране и прогнозиране); корпоративно; бизнесравнище (дивизионно); функционално; оперативно (департаментно) и стратегическо планиране.

От своя страна стратегическия планов процес във фирмата включва следните етапи на работа:

2.        определяне на мисията;

3.        поставяне на целите;

4.        ситуационен анализ;

5.        формулиране на стратегията;

6.        осъществяване на стратегията чрез определяне на тактиката;

7.        изпълнението на стратегията и тактиката;

8.        оценка и контрол.

Стратегията служи за постигане на набелязаните цели. Тя е ориентирана към бъдещето и посочва общото направление, в което трябва да се търсят пътищата за успех. Стратегията спомага да се откроява организацията, да се направлява нейното развитие, да се стабилизират позициите в бизнеса, да се фокусират усилията на персонала, да се устоява на външните промени, да се повишава ефективността на работата, да се намалява степента на неопределеност и др. Сложната стратегия представлява комбинация от по-прости стратегии.

Всяка стратегия води до някакви резултати, които се проявяват в бъдещето. Тези резултати се формират под въздействието на редица контролирани и неконтролирани фактори, които влияят върху поведението на мениджърите. Активното поведение е свързано с предвиждане на бъдещите промени и приспособяване към целите на фирмата. Пасивното поведение представлява реакция на компанията на станалите промени в обкръжаващата среда. Получените резултати позволяват да се оцени полезността на прилаганата стратегия.

Стратегическият процес изисква постоянно наблюдаване на събитията и условията във външната и вътрешната среда и своевременно извършване на необходимите промени. При взаимодействието между компанията и нейната среда са възможни четири ситуационни стратегии. Интерактивната стратегия се използува, когато компанията и средата се променят едновременно в една и съща посока. Така се хармонизират действията на фирмата и очакванията на обществото. Реактивната стратегия се прилага, когато средата първа се изменя, а компанията реагира на ставащите промени. Измененията във фирмата настъпват в резултат на оказан външен натиск. Тази стратегия се използува, когато средата се променя, но компанията не реагира на това, фирмата следва предначертания курс на действие, без да се съобразява с външните обстоятелства. Проактивната стратегия се прилага, когато компанията първа инициира промените и впоследствие средата се изменя. Така фирмата се опитва да създаде изгодни за нея условия в обществото. При посочените ситуационни стратегии особено внимание се обръща на действията на конкурентите, поведението на клиентите, дейността на доставчиците, отношенията с дистрибуторите и др. Това е свързано сьс събиране и обработване на разнообразна ретроспективна, текуща и прогнозна информация.

На един етап на неопределеност във фирмената дейност, прогнозите не са достатъчни за постигането на стабилно икономическо развитие. Поради тази причина е необходимо да се извършва по-конкретно обвързване на поставените цели с набелязаните пътища за тяхното реализиране, както и изготвяне на такива разчети и баланси на ограничените ресурси, каквито да могат във всеки един момент да удовлетворят потребностите на дадена производствена единица.

Всичко казано дотук може да бъде постигнато на основата на познаването на микро- и макросредата, в която функционира дадено предприятие, на тенденциите в неговото развитие, на анализа на резултатите от неговата досегашна дейност и не на последно място на неговите възможности за бъдещо развитие и преструктуриране.

От своя страна, това позволява да бъдат разработени алтернативни варианти на действие, които биха гарантирали постигането на поставените цели в диапазона на максимален ефект (печалба), при благоприятен бизнес - климат и минимални загуби при неблагоприятна вътрешна и външна среда.

Тези разработки са известни като „бизнес – планове”. Те, от своя страна, са еднакво полезни, както при започването на нов бизнес и свързаното с това набиране на стартови инвестиции, така и при осъществяването на регулярната стопанска дейност на предприятието.

В условията на пазарно стопанство държавата не задължава субектите, които правят бизнес да правят планове, а още по-малко да изпълняват такива. Бизнес - планът служи като чертеж за построяването на една фирма. Той е средство за описание на целите на конкретен бизнес и показва как тези цели ще бъдат достигнати през следващите няколко години.

Бизнес - планът е средство за:

-            определяне на индивидуалните отговорности в една фирма;

-            запознаване на персонала с това, което се очаква от него;

-            подобряване на работата на фирмата като цяло;

-            подпомагане на мениджърите във вземането на решения;

-            планиране разработването на нови продукти;

-            получаване на капитал за развитието на даден бизнес.

Всяко планиране включва известно предположение относно бъдещото развитие, но условията може да се променят. Ето защо планът трябва да бъде гъвкав и актуален във всеки момент от фирменото развитие.

Полезността на бизнес - плана не се свежда само до обосноваване необходимостта от кредит пред банките, тъй като той е и мярка за работа, критерий, спрямо които може да се измери развитието на дейността.

Следователно бизнес - планът е профил на бъдещето, който играе съществена роля главно поради следните три причини:

1.) Бизнес - планът подпомага планирането и представлява аналитичен начин за разглеждане на дейността, при което се разработват всички възможни алтернативни варианти.

2.) Бизнес - планът помага да се ръководи фирмата по-добре, като е необходимо да се сравняват непрекъснато проектите с действителните резултати. По този начин ръководството на фирмата се ориентира за състоянието и в момента и за това накъде върви фирменото развитие.

3.) Бизнес - планът помага да се осигурят необходимите кредити.

Бизнес - планът има няколко функции в зависимост от своето предназначение и целите, за които се изготвя. В резултат той може да има различен обхват и съдържание и в съответствие с това да бъде разработен в различни варианти:

v               Бизнес - планът, като делова програма на фирмата

Този вариант служи като основен инструмент за развитието на фирмата. В него се дефинират сроковете и конкретните резултати. Тук в детайли се представят основните цели и задачи, както и условията и средствата за постигането им.

v               Бизнес - планът, като ориентир на управленския екип за целите, задачите и сроковете, които трябва да се спазват

Този бизнес - план трябва да съдържа качествени характеристики и точни задачи за всеки един от служителите, за неговите права и задължения, отговорностите и мястото му в структурата на фирмата. Разглежданият вариант е подходящ за стартираща фирма.

v               Бизнес – планът, като основен финансов и търговски документ

Той се изисква от кредитора и е предназначен да докаже ефективността и полезността на съществуващата фирма или на новата идея, която се предлага за финансиране.

Основната му цел е свързана с осигуряване на необходимите финансови средства. По своята форма, съдържание и обхват той трябва да отговаря главно на изискванията на финансовите институции. Необходимо е да бъдат спазвани следните правила:

-                     Яснота, която е свързана с начина, по който се изразява съставящият бизнес - плана. Това означава да бъде ползван прост език, да се избягва излагането на много идеи в едно изречение, да не се прекалява с прилагателните имена, и където е възможно, да се използват таблици.

-          Краткост - т. е. бизнес - планът трябва да съдържа най - важното, което читателят трябва да научи.

-          Логика - това означава, че фактите и идеите, които се представят трябва да са в логическа последователност, за да бъдат по-лесни за възприемане.

-          Истинност - това правило има за цел нещата да бъдат представяни честно, без да се пресилват.

-          Стойност - т. е. фактите трябва да бъдат подкрепени с цифри, ако това е възможно.

v                Бизнес – планът, като лице на фирмата

В този вариант се описват предметът на дейност, целите и задачите, постигнатите до този момент резултати, както и други данни, които биха представлявали интерес за различните делови партньори. В бизнес - планът- лице на фирмата ясно и точно се формулира мисията на фирмата.

v            Бизнес - план с инвестиционна насоченост

Този вариант се съставя в случаите, когато е необходимо разширяване на вече съществуващия бизнес или навлизане в нова дейност. Чрез него трябва да бъде обоснована целесъобразността на инвестицията, да се докаже, че проектът е обезпечен във всичките му аспекти- пазарен, суровинен и технологичен.

Този тип бизнес - план е един от основните документи, от който се интересуват банките и другите финансови институции, акционерите и управителните съвети при вземане на решение за финансиране на нов инвестиционен проект.

В него се посочват източниците за осигуряване на необходимите финансови средства, реда на тяхното постъпване, начините им на използване, както и сроковете им за възвръщане.

v            Бизнес - планът, като съставна част от бизнес - оценките

Обикновено бизнес - оценки се извършват по повод на сделки с фирми; при покупко-продажби; сливания; разделяния; приемане на нови или напускане на стари съдружници; при емитиране на ценни книжа или по друг повод.

Когато се съставя един бизнес - план трябва да се има в предвид, че тази дейност обикновено се ръководи от мениджъра на фирмата и изисква време и познания.

Бизнес - планът е индивидуален и служи за ръководство само на конкретната фирма, за която е съставен. За неговото съставяне са необходими различен брой специалисти с висока квалификация – плановици, финансисти, юристи, маркетолози и други.

Мениджърът на фирмата е този, който поема основната отговорност за взетите решения, за изпълнението на набелязаните цели и за определянето на пътищата за тяхното достигане.

След като по-горе бе изяснена същността на бизнес - плана и бе обоснована необходимостта от неговото изготвяне, то следва да бъдат посочени и основните методически стъпки за неговото разработване.

II. Методически подход за разработване на бизнес – планове

1. Обем и съдържание на бизнес - плана

В зависимост от целите, за които се използва бизнес - планът може да има различен обем и съдържание[1]. Като общо между всички тези възможни варианта съдържанието се определя по следния начин:

А. Уводна част

1. Титулна страница

2. Съдържание

3. Резюме-анотация.

4. Фактически данни.

Б. Описателна част

1. Фирмена дейност и мисия; индустрия и пазар.

1. 1. Фирма и индустрия

1. 2. Продукти и свързани с тях услуги

1. 3. Технологии

1. 4. Анализ на пазара

1. 5. Анализ на конкуренцията

1. 6. Маркетингова стратегия

2. План за дейността; структура на управлението.

2. 1. Производство, технологии, операции

2. 2. Управление, ръководство, собственост

2. 3. Администрация, организация, персонал

3. Перспективно планиране и финансови данни

3. 1. Основни ориентири

3. 2. План - график

3. 3. Стратегическо планиране

3. 4. Критични рискове и проблеми

3. 5. Финансови данни и прогнози

В. Приложения и съпътстваща документация

1. Суровини и материали за продуктите или услугите. Материален и енергиен баланс. Доставчици.

2. Правни документи

2. 1. Договори с доставчици и клиенти

2. 2. Условия за доставка и пласмент

3. Проучване на пазара. Основни клиенти и конкуренти.

4. Документация за управленската структура. Персонал: квалификация, стаж, пол, възраст.

5. Финансово - счетоводни документи. Данни за състоянието на фирмата. Анализ на ликвидността и други финансови показатели.

6. Копия от съдебната, данъчната и статистическата регистрация

7. Копия от други документи, представляващи интерес за потребителите на бизнес - плана


Схема 1. Структура на бизнес-план според Българо - американския инвестиционен фонд (БАИФ)

 

В случай, че бизнес - планът се представя пред банка или друга финансова институция като основен финансов документ, приложение намира показаната Схема 1, предложена от Българо-американския инвестиционен фонд. Според нея бизнес - планът се превръща в кратко резюме - анотация, съдържащо показаните на схемата елементи.

Независимо от обекта на бизнес - програмата, съставящият бизнес - плана трябва да цели той да отговаря на множество въпроси, свързани с дейността на фирмата и нейното развитие във времето. Ето защо в него трябва да се съдържат трите основни елемента:

1). Пълен, точен и обективен анализ на фирмата и околната среда, в която тя съществува (икономическа, социална, екологична и т. н.). Това е изходното състояние за реализиране на дадена идея.

2). Целите, които трябва да се постигнат и тяхното разпределение във времето. Те са дефинирани с конкретни величини и срокове. Целите могат да бъдат различни като предмет и да бъдат поднесени в натурални изражение или като финансов резултат (да бъде завладян определен пазарен дял, да се извърши диверсификация в други пазарни ниши и т. н.), но всички те трябва да са свързани с бъдещото развитие на фирмата.

3). Набелязват се средствата и мероприятията за достигане на крайната цел.

2. Съставни части на бизнес - плана

Бизнес - планът има три основни части: встъпителна информация, основна част и трети раздел, включващ всички приложения към плана.

2.1. Встъпителна информация

Обикновено бизнес - плана започва с титулна страница, съдържание, списък на приложенията и резюме.

Титулната страница трябва да съдържа основните данни за фирмата: мото на фирмата, име и адрес, телефонен номер, дата на регистрация на фирмата, дата на представяне на бизнес - плана и уверение, че данните няма да бъдат разкрити пред друг.

Съдържанието, което съпровожда тази първа част, отразява къде какво се намира. Тук трябва да са включени заглавията и номерата на всички главни раздели и подраздели на бизнес – плана, като чрез тях бързо и лесно може да бъде намерена всяка конкретна информация или раздел, интересуващи инвеститора.

Списъкът на приложенията, подобно на съдържанието, трябва да включва заглавията и номерата на страниците на финансовите отчети и другите добавки.

Трябва да се отбележи, че резюмето е най - важната част от бизнес - плана, тъй като от него се определя дали останалите страници ще бъдат прочетени [2]. В повечето случаи резюмето е единствената част от плана, която се чете и обхваща от 2 до 3 страници. Тук трябва да е обобщена и анализирана основната финансова информация - количеството на необходимите средства, начините на тяхното набавяне, както и структурата на капитала, като съотношение на собствения и привлечения капитал. Допълнителна информация трябва да обхваща статута на фирмата, къде и кога е регистрирана, какъв е основният предмет на дейност и какви са постигнатите до момента резултати.

2.2. Основна част на бизнес – плана

2. 2. 1. История и цели на фирмата

Тук се прави преглед на историята на фирмата, описва се сегашното състояние, както и заложените цели за следващите няколко години.

v            История на фирмата

Тук се посочва къде и кога е създадена фирмата, кои са нейните учредители, каква е юридическата форма и собствеността. Ако са направени промени в правния и статут, то те се очертават - кога и защо са извършени. Ако фирмата има регистрирана търговска марка, патент, ноу-хау или някаква друга индустриална или интелектуална собственост, се посочва и времето, когато е придобита. Включват се и етапите на развитие и фазите на растеж на фирмата по описания по - горе критерий.

v            Настоящи условия

Тук се обхваща състоянието на националната икономика на етапа, в който тя се намира - спад или оживление. Тази информация е важна и е пряко свързана с формулирането на мисията на фирмата и нейния предмет на дейност.

Известно е от практиката, че в етап на стагнация по - голяма вероятност за оцеляване имат търговски фирми, които извършват чисто разпределителна дейност. Това се обуславя от факта, че при този вид фирми разходите са минимални, а разликата между цена на производителя и цена на търговеца на дребно може да бъде значителна, което води до реализиране на големи печалби. Точно обратно е положението при оживление на стопанството. По - големи шансове за успех имат фирми с производствена дейност. Пазарът се насища с повече и разнообразни стоки от един и същи тип, при сравнително малки разлики в цените. Разликата между цена на производителя и цена на потребителя намалява, а оттук и възможността за печалба от продажбата на единица продукт. В такъв случай фирмата трябва да разчита на увеличен оборот, а това означава увеличени разходи за въздействие върху пазара - реклама, маркетинг и т. н.

v            Общи цели

Дава се ясна формулировка на стратегическите цели и развитието на фирмата през следващите три до пет години, тъй като инвеститорите са склонни да разглеждат своите инвестиции в перспектива за такъв интервал от време.

v            Специфични цели

Специфичните (и по възможност количествени) цели за следващите 2 до 5 години се разпределят в следните области:

-               приходи (продажби); рентабилност;

-               пазарен дял (позиция);

-               качество на продукта (услугата);

-               иновации;

-               ефективност (производителност);

-               морал на служителите;

-               развитие на мениджмънта;

-               социална отговорност (въздействие върху обществото).

v            Мисия на фирмата

Мисията е дългосрочно виждане за това какво трябва да постигне фирмата. Целта на тази част от разработката е да се убеди инвеститорът или кредиторът в ефективността на предприемаческата идея. Тук трябва да се даде отговор на въпроса защо дейността е насочена именно към тази сфера, как е генерирана идеята и колко време отделя този процес. По убедителен начин се описва мисията, нейната неповторимост и шансовете за успех. Разработва се темата с какво фирмата и нейната дейност превъзхожда другите, от какво е предопределена тази мисия и какви ще бъдат резултатите за потребителя.

2. 2. 2. Анализ на пазара

Определя се специфичния пазарен сегмент, на който се предлагат продуктите или услугите и се разглеждат конкурентните сили, които могат да окажат влияние върху дългосрочното развитие на фирмата. С други думи, инвеститорът трябва да знае кой ще купува продукта (услугата), защо ще бъде купуван и какво количество от продукта (услугата) ще се купува.

v            Пазарно проучване

Тук се включва типа пазарно и отраслово проучване, което е проведено и възможностите за следващи проучвания. От съществено значение е да се покаже на инвеститорите, че фирмата получава от потенциалните си клиенти обратна връзка относно своя продукт (услуга).

v            Цялостен пазар

Дава се описание на настоящия и прогнозирания пазар, като се определят местоположението, продажбите, печалбите, темпа на растеж, тенденциите, водещите фирми в отрасъла и финансовите им успехи. Трябва да се знае, че инвеститорите предпочитат да финансират във фирми, които вече имат известна практика в съответната дейност и се намират на пазари, които нарастват с 25% и повече на година. Може да се приеме и по - нисък темп на растеж, ако фирмата е пазарен лидер.

v            Специфичен пазарен сегмент

Анализира се специфичния целеви пазар или пазарен сегмент - неговото състояние в момента и в перспектива, водещите фирми и техните финансови резултати, очакваните продажби на отрасъла в този пазарен сегмент и бъдещия пазарен дял на фирмата за всяка от следващите пет години.

v            Конкурентни фактори

Целта на тази част е да покаже основните конкуренти на пазара, да се анализират техните силни и слаби страни и да се сравняват със съответните страни на изследваната фирма. Включват се следните теми:

-               Характеристика на конкурентите: анализират се конкурентните фирми по големина, имидж, местоположение, начин на действие и управление, обем на продажбите, фаза на развитие, възраст и т. н.

-               Стоки и услуги, представени на пазара от основните конкуренти. Отразяват се основните прилики и разлики между собствената фирма и конкурентите по отношение на качество, цена, реклама и други показатели. Анализират се състоянието и обема на продажбите.

-               Сравнение и анализ на силните и слабите страни на всяка една от конкурентните на пазара фирми.

v            Други пазарни влияния

Отчита се влиянието на всеки един от различните фактори върху настоящите и бъдещите продажби и ключовите пазарни индикатори за всеки един от тези фактори, които могат да окажат съществено влияние върху продажбите. Такива фактори са икономическите (инфлация, рецесия и т. н.), социалните (възраст, доходи и т. н.), сезонните влияния, редките непредвидими случаи (война, енергийни кризи, политическа нестабилност и т. н.).

2. 2. 3. Разработване и производство

Този раздел разкрива различни проблеми, свързани с научноизследователската, развойната дейност и производството на основния продукт във фирмата.

v            Изследователска и развойна дейност

В повечето случаи тази част трябва да бъде кратка, тъй като инвеститорите считат, че фирмата вече е приключила основната си изследователска дейност. Тук се включват конкурентните технологии и патентите на фирмата, както и новата изследователска дейност, която тя провежда, съпоставена с тази на конкурентите.

v            Производствени изисквания (условия)

Описват се основните насоки в научноизследователската и развойната дейност на фирмата, производствения процес и контролa върху качеството. Описват се следните черти на производството, както и очакваните разходи за закупуването или наемането им: материали, труд, заводски съоръжения и оборудване.

v            Производствен процес

Посочват се основните етапи (стъпки) от процеса на разработване и производство (под формата на списък или производствена карта), които фирмата използва, заедно с кратко описание на всеки етап. Посочва се също времето и средствата, като абсолютна сума или в процент, които се изискват за всеки един етап от производството. Идентифицират се трудностите и рисковете, свързани с различните етапи.

v            Следене и контрол на качеството

Описва се системата за следене на качеството, инспектиране, производствен контрол и контрол на складовите наличности, както и контрола върху разходите и работната сила и необходимите контролни механизми. Важно е да се отбележи, че дори една изключително ефективна маркетингова кампания не би могла да реализира нискокачествената продукция.

2. 2. 4. Маркетинг

Описва се как фирмата продава своите продукти или услуги на пазарните сегменти, които се използват, като се определят и обосновават разходите необходими за маркетинга.

v            Маркетингова ориентация

Маркетингът е нов начин на мислене и управление, при които акцентът пада върху пазара, продажбите и най-вече върху клиента. За да се реализира маркетингът на практика е необходимо да се осъществят и някои действия от страна на фирмата, които са задължителна част от фирменото планиране:

-                                 Анализ състоянието на пазара - какъв е пазарът, какви пазарни дялове са обхванати от конкуренцията, кой е водещ на пазара, по какво неговият продукт превъзхожда съществуващите

Необходимо е да се проучи кои са основните клиенти, т. е. да се формулира целевия пазар. Трябва да се отбележи кой извършва основната част от оборота - отделни лица, фирми, държавни организации и други. Тук трябва да се направи и сегментация на целевия пазар, анализ на ценовата политика на фирмата, както и да се анализира динамиката на цените на пазара. Посочват се суровинната обезпеченост, начините на доставка, доставчици, начин на заплащане, вида на договорната обвързаност (каква част е договорена за реализация, системи за пласмент и поръчки).

Следователно в тази част трябва да се даде отговор и на следните въпроси:

·        Какви са законовите разпоредби, стандарти и изисквания за безопасна експлоатация, норматив за съдържание на основния компоненти;

·        Съществува ли изграден гаранционен сервиз;

·        Кой и как носи отговорността за продукта - каква е неговата безопасност, ергономичност, експлоатационна годност, съответства ли на потребителските и държавни стандарти.

-                                 Набелязване на стратегия

Маркетингова стратегия е тази, която осъществява връзката между потребностите на пазара и възможностите на фирмата да ги задоволи.

-                                 Маркетингови средства за достигане на поставените цели и осъществяване стратегията на фирмата.

2. 2. 5. Перспективно планиране и финансови данни

В този раздел се очертават главните цели на фирмата и се обяснява как и кога се предвижда да бъдат постигнати. Целта на всички действия трябва да е насочена към укрепването на фирмата и утвърждаването й на пазара.

v            Основни ориентири

Тук се обобщават постигнатите до момента резултати и изводи. Маркират се с конкретни цифри сроковете и отговорниците, целите, които трябва да бъдат постигнати, както и тяхното разпределение във времето. Посочва се размерът на необходимия капитал, както и необходимите начини и видове финансирания.

v            План - график

На базата на поставените конкретни цели се съставя точен план - график, в който по графичен или табличен вид се отразява тяхното разпределение във времето, отговорните и конкретните изпълнители.

v            Стратегическо планиране

Стратегическото планиране заема важна част в бизнес - програмата. За да бъде успешна дейността, фирмата трябва да има определена насоченост към бъдещето и стратегически цели, които обуславят необходимостта от нейното съществуване.

Факторите, оказващи влияние на стратегическото планиране са непрекъснато променяща се среда, организационният потенциал и начинът на ръководство.

v            Критични рискове и проблеми

Основният проблем тук се обобщава в коректната оценка на силните и слабите страни на фирмата.

Реалният поглед е от решаващо значение за формулирането на ефективна стратегия и избягването на начинания с вътрешни рискове и проблеми, които са неминуеми в процеса на реализация на идеята. Добре е да бъдат формулирани очакваните трудности и рискове, вероятното време на тяхното възникване и предварително да се предприемат мерки за тяхното преодоляване или свеждане до минимум на тяхното въздействие. Трябва да се разработи сценарий за излизане от критичните моменти, като се прецени как те биха могли да се превърнат в благоприятни възможности.

В тази част на бизнес - плана се представя прогнозата и начина на противодействие при песимистичния вариант, т. е. при най - лошия случай на развитие на деловата идея.

v            Финансови данни и прогнози

Основна част на бизнес - програмата е изготвянето на финансови разчети и прогнози. Това дава възможност да бъдат определени и разходите за стартиране - респективно разходите за развитие на бизнеса, месечните и годишните експлоатационни разходи, очакваните приходи (загуби) от реализация и обема на печалбата на базата на прогнозите, заложени в разработката.

Един от най - успешните начини за първоначална оценка е изготвянето на прогноза за приключване на първата година без загуба чрез сравнение на приходи и разходи.

Финансовите прогнози на паричния оборот на фирмата са базисен елемент в един план. Това е опит да се предвиди дали ще бъдат достигнати или не заложените финансови цели на фирмата, чрез движението на парите в рамките на годината по отделни времеви периоди (месец, тримесечие, полугодие).

Финансовите прогнози не могат да бъдат абсолютно точни. Известна точност може да се постигне в предвиждането на разходите като: наем, лихви, главници по кредити, заплати на работници, други режийни разходи и т. н. По-трудно е да се определи точният обем на продажбите.

При наличие на финансови прогнози за паричния оборот на фирмата, може да се наблюдава отклонението на реалните продажби спрямо прогнозите.

За стартирането на фирмата се съставя инвестиционен план, а функциониращите фирми съставят своите финансови прогнози за бъдещо развитие въз основа на текущото финансово състояние. Те изготвят финансов план (Таблица 1).

Финансовите прогнози се изготвят за период от една до три години, като първата година може да бъде разделена на отделни месеци и тримесечия.

Основно се използват финансови съотношения, като се анализира отчетната информация на фирмата, определя се нейната платежоспособност, рентабилност, ликвидност, равнището на задлъжнялост, анализира се нейната търговска активност и т. н. На тази основа се изчисляват и новите финансови прогнози по дейности и показатели, като получените данни се нанасят в приложените форми.

 

Таблица 1. Финансов план

 

За годината

За един месец

1Финансиране със собствен капитал

-  Спестявания

-  Собствен автомобил (остатъчна стойност)

-  Ипотеки

-  Фамилни кредити

-  Други

 

 

А. Общо собствен капитал

 

 

Финансиране със заемен капитал

-  Дългосрочни кредити

-  Ипотека на фирмена собственост

-  Дългосрочен банков кредит

-  Кредити от други източници

-  Лизинг (коли, машини, компютри)

 

 

Б. Общо дългосрочни кредити

 

 

Краткосрочни кредити

-  Краткосрочен банков кредит

-  Доставчици

-  Неплатени разходи

-  Задължения към бюджета

-  Други

 

 

В. Общо краткосрочни кредити

 

 

Общо собствен и заемен капитал (А + Б + В)

 

 

 

Основен критерий при изготвянето на финансовите прогнози е печалбата. Важно е да се отбележи, че „печалба” не означава „налични пари”[3]. Фирмата може да отчита печалба, но това не означава, че тя ще има достатъчно налични пари, за да си плаща разходите.

Амортизацията е особен вид разход, който държавата позволява на фирмите да приспадат от своите данъци като компенсация за износването на машините и сградите и тяхното обезценяване с течение на времето. Тези фактори могат да увеличат печалбата, но няма да донесат налични пари. По тази причина много важна е прогнозата за движението на паричните потоци. Тя показва в кой момент може да се очаква недостиг на наличните пари (независимо от доброто производство и продажби на стоки и услуги) и къде в бизнеса могат да се използват средствата по - ефективно.

В практиката на бизнеса се използват редица стандартни финансови коефициенти (Таблица 2).

 

Таблица 2. Стандартни стойности на финансовите коефициенти

Финансови коефициенти на фирми

Ниски показатели

Средни показатели

Високи показатели

1. Отношение на краткосрочните активи към краткосрочните задължения

2.07

2.76

5.09

2. Чиста печалба / чисти продажби (%)

0.59

1.68

3.09

3. Чиста печалба / чиста стойност на ДА (%)

2.17

6.32

10.54

4. Чиста печалба / чиста стойност на КА (%)

2.3

6.97

13.4

5. Чисти продажби / чиста стойност на ДА

2.81

3.65

4.74

6. Чисти продажби / чиста стойност на КА

3.09

4.53

5.7

 

Например от отчета за приходите и разходите банките извличат необходимата информация за разходите на фирмата по отношение на чистия доход от реализацията и т. н., докато за други показатели се използва информацията както от отчета , така и от баланса.

Финансовите коефициенти се използват за сравнително оценяване на ефективността на бъдещата дейност на фирмата спрямо съответните показатели за отраслите.

Финансовите прогнози са четири типа проектни форми:

-  Отчет за приходи и разходи

-  Счетоводен баланс

-  Касов бюджет

-  Погасителен план на дългосрочните задължения към банките

Прогнозирането на паричните потоци дава възможност да се оценява равнището на доходност (печалба) на бизнеса, както и възможностите на неговото утвърждаване и развитие.

2. 2.6. Организация и управление

v            Ключов персонал

В този раздел на бизнес - плана трябва да намери място организационната структура на фирмата. Добре е тя да бъде представена в графичен вид. От нея ясно трябва да се виждат правата, отговорностите и подчинеността на всяка една от структурите и от кого се заема в момента дадена длъжност.

Управленският екип трябва да бъде балансиран от гледна точка на специалистите. Тук е мястото да се характеризира и поста на всеки един ръководител, както и определеното за него възнаграждение.

При структурирането на управителния съвет се посочват членовете на директорския съвет, кого представляват, каква е специалността им, участват ли в други фирми, какво е възнаграждението им, режимът на заседания. Посочва се с какво те са полезни за дейността на фирмата и какво се очаква от тях.

v            Друг персонал

В тази част е необходимо да се направи разчет за необходимия персонал и неговата квалификация, да се определи критерия, по който ще бъдат наемани и обучавани работниците, техните права, задължения, отговорности и възнаграждения.

В бизнес - плана трябва да се анализира текучеството на работна ръка, причините, които са го предизвикали и начините за неговото преодоляване. Тук се отразяват производствените норми, трудовото възнаграждение и надбавките за служителите.

v            Други въпроси

Описва се степента на застрахователно покритие на фирмата и на нейния персонал, изброяват се и видовете застрахователна политика, които действат понастоящем.

2. 2. 7. Форма на собственост

v            Структура на собствеността във фирмата

Разглежда финансовото споразумение предлагано от фирмата. Описва се юридическият статус на фирмата (еднолична собственост, дружество с ограничена или неограничена отговорност). Описват се и всички действащи споразумения, свързани с франчайзинг, лицензиране и коопериране, както и споразуменията, планирани за следващите няколко години.

v            Финансиране и дялова собственост

Изготвя се списък на всички собственици (физически лица и фирми), броят на притежаваните от тях акции и акциите, които могат да се получат чрез конвертиране. Включват се следните характеристики на акциите на фирмата:

-         Брой на емитираните акции и максимален брой на акциите, които могат да бъдат емитирани (не е необходимо максималния брой да бъде достигнат);

-         Цена на една акция;

-         Средна цена, платена за една акция от служителите и ръководителите;

-         Право на гласуване, плащане на дивиденти, конвертируемост на акциите.

2.3. Приложения и съпътстваща информация

Тук са всички необходими материали, свързани с различните раздели от разработката и предоставящи необходимата информация и данни за взетите решения, включително финансово - счетоводни документи и анализи.


Използвана литература

 

1.      Геров, А.; “Фирмено планиране”; ANG; С.; 1999

2.      Славова, И.; “Бизнесплан”, С.; “Тилиа”; 2001

3.      Ангелов, А.; „Ръководство за разработване на Бизнес – план”; С.; Сиела; 1999

4.      Блекуел, Ед.; „Как да подготвим бизнес – план”; 1993

5.      Петров, С.; Ив. Петкова и А. Михайлов; „Бизнес - план от идеята до реализацията”; 1996

 [1] В развитите индустриални страни са възприети различни схеми за структуриране на бизнес - плана. От американската практика за най - удачна и най - подходяща за българските икономически условия се счита схемата предложена от професор Виктория Микелонис в методиката „Бизнес - план и предложение за финансиране на малък и среден бизнес”.

 

[2] Обикновено инвеститорите отделят само 5 - 10 минути за преглеждането на един бизнес - план, преди да решат дали да го четат в цялост или да преминат към друго предложение.

[3] Печалбата е счетоводен термин, който отчита лошите дългове на клиентите към фирмата, стойността на евентуалните краткосрочни активи и амортизацията.

 


Търси за: бизнес план същност | цели | задачи | подход разработване | обем съдържание | организация планирането

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker