Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Анализ и оценка на поземлените ресурси

София, 05.2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Почвената покривка в България. 3

2. Земята като производствен ресурс. 8

3. Използване на земята. 9

4. Определяне на цени на земеделските земи. 14

5. Пазар и цена на земята. 20

Използвани източници:. 25

..........................................................................................................................................

2. Земята като производствен ресурс

-         Земята в селското стопанство е най-важно средство за производство;

-         Земята в производствения процес функционира като средство на труда /въздейства върху растенията/ и като предмет на труда /обект на въздействие от страна на човека/;

-         притежава качеството естествено плодородие, а земеделския производител добавя изкуствено плодородие;

-         абсолютна и относително ограничена като ресурс;

-         не може да се възпроизвежда;

-         неподвижна като ресурс.

Количествена оценка

Територията на България – 110911,5 кв. км.;

-         земи със селскостопанско предназначение - 58%;

-         земи на горския фонд – 35%;

-         земи, заети с водни ресурси – 2 %;

-         земи на населените места – 4%;

-         земи, заети от пътища – 1%;

-         земи, използвани за добив на полезни изкопаеми – 0,3%.

Разпределение на площите по вид територия в Република България към 31. 12. 2008 г. ,%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качествена оценка: Включва система от показатели /физически, икономически, екологични/, които определят пригодността на различните участъци земя за отглеждане на разнообразни култури. /72% - над 600 м. , 15% - от 600 до 1000 м. , 13% - над 1000 м. /

По-обработваема площ на човек, България за сега стои на едно от последните места в света. Например в Канада на човек се падат по 38 декара, в Русия по 25 декара, в САЩ по 24 декара, а у нас само по 5,2 декара.

................................................................................................................................

Използвани източници:

1.      Статистика от Министерството на земеделието и храните;

2.      Бюлетини на Селскостопанската академия.

            ................................................................................................................................

            Темата е изготвена през май 2010 г.

            Съдържа множество таблици и графики.

            Най-новата информация е от 2009 г.

            Ключови думи: поземлени ресурси, земя, почва, производствен ресурс, количествена оценка, качествена оценка, използвана земеделска площ, обработваема земя, угари, бонитетна оценка, коефициент за поливност, коефициент за отстояние от основни пазари, коефициент за отстояние от морските плажове

 

 

 


Търси за: поземлени ресурси | земя | почва | производствен ресурс | количествена оценка | качествена оценка | използвана земеделска площ | обработваема земя

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker