Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Какви са социалните ефекти от световната икономическа криза?

Март 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

Кой трябва да поеме последиците от глобалната финансова криза?. 3

Имат ли тези глобални тенденции някакви измерения у нас?. 4

Началото на 21 век - „загубеното десетилетие” за световната икономика. 5

Обобщение. 6

Използвана литература:. 7

 

Въведение

Световната финансова криза започва от САЩ в началото на 2007 г. с криза във финансовия сектор. Няколко големи банки фалират и стават собственост на други финансови институции. От началото на 2008 г. 11 регионални банки в САЩ фалират, а през септември Банк ъв Америка купува инвестиционната банка Мерил Линч. Като най-голям банкрут в историята на американският бизнес се смята Лeмън Брадърс. В следствие от сложните взаимовръзки и взаимоотношения на международният финансов пазар кризата се пренася в други части на света - в Европа. Множество британски, белгийски, холандски и немски банки започват да изпитват сериозни затруднения, а Исландия обявява опасност от национален фалит и национализира Ландсбанки. По този начин финансовата криза се пренася в Европа, Русия, Китай, Япония, редица икономики в Африка, Азия и страните от Централна и Източна Европа и т.н., като от финансова се превръща в световна икономическа криза. Хронологията показва, че започват фалити на международни автомобилни концерни(Опел, Дженеръл мотърс). Кризата безусловно нанася големи загуби на всички сектори, тъй като кредитирането се замразява, а възможностите за нови инвестиции намаляват. Високите нива на правителствените задължения и бюджетни дефицити довеждат до увеличаването на рисковете за редица страни.

Това кратко въведение показва мащабът на настоящата световна криза. Нейното влияние върху различните икономически системи показва, че към момента световното стопанство оказва силно въздействие върху националните икономики, а в някой случаи, както в ситуация на криза - дори доминира над тях. Ще бъде направен опит да се докаже, че социалните ефекти от световната криза в момента са преди всичко отрицателни, както и че тези ефекти се откриват преди всичко в развиващите се икономики.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Бауман, З., „Глобализацията, последиците за човека”, С.,1991 г.;

2.      Бек, У., „Що е глобализация”, С., 2002 г.;

3.      ДОКЛАД относно въздействието на глобалната финансова и икономическа криза върху развиващите се страни и върху сътрудничеството за развитие,(2009/2150(INI)),9 март 2010 г.:

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0034+0+DOC+XML+V0//BG;

4.      МВФ: „Предстоят нови предизвикателства пред Запада”, 25.03.2010 г.:

http://news.expert.bg/n290818/;

5.      „Началото на 21 век - „загубеното десетилетие” за икономиката на САЩ, 03.01.2010 г.: http://news.expert.bg/n277918/.

………………………………………………………………………………………..

            Темата е изготвена през март 2010 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: световна икономическа криза, социални ефекти, последици, глобализация, Лемън Брадърс, Банк ъв Америка, европейски парламент


Търси за: световна икономическа криза | социални ефекти | последици | глобализация | Банк Америка | европейски парламент

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker