Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Разработване на бизнес план по примера на хотел Зенит, гр. Созопол”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. Теоретична постановка на бизнес плана. 3

1. Уводна част на бизнес плана. 4

2. Описателна част на бизнес плана. 5

2.1. Фирмена дейност и мисия. 5

2.1.1. История на фирмата. 5

2.1.2. Описание на деловата идея. 5

2.1.3. Продукти и свързаните с тях услуги. 6

2.1.4. Технологии.. 6

2.2. Маркетингов план.. 6

2.2.1. Анализ на пазара. 6

2.2.2.  Анализ на конкуренцията. 7

2.2.3. Маркетингова стратегия. 7

2.3. План за дейността. 7

2.3.1. Земи и сгради.. 7

2.3.2. Транспорт. 8

2.3.3. Технология и методи на производство. 8

2.3.4. Управление и собственост. 8

2.3.5. Персонал.. 8

2.4. Перспективно планиране. 9

2.4.1. Основни ориентири.. 9

2.4.2. План график.. 9

2.4.3. Стратегическо планиране. 9

2.4.4. Критични рискове и проблеми.. 9

2.4.5. Финансови данни и прогнози.. 10

3. Приложение и съпътстваща документация. 10

ІІ. Практическа част. Предложение за бизнес проект относно построяване и обзавеждане на хотелиерско заведение в гр. Созопол.. 12

1. Описание. 12

2. Местоположение и устройство на хотела. 13

2.1. Обща характеристика на град Созопол – история, архитектура и култура. 13

2.2. Анализ на проекта. 16

3. Анализ на съществуващата мрежа от хотелски заведения. 19

4. Анализ на потенциалните клиенти.. 20

5. Характеристика на предоставяния хотелски продукт. 20

5.1. Туристически продукт:. 20

5.2. Звездна категория. 20

5.3. Технологичен процес:. 21

6. Финансиране и възстановяване на инвестицията. 22

Структура на финансиране. 25

7. Франчайзинг. 27

8. Необходим персонал и качества. 27

9. Комуникационна политика. 30

Използвана литература:. 31

І. Теоретична постановка на бизнес плана.

Бизнес планирането характеризира жизнеността на бъдещата или съществуващата компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, мениджърски умения и знания. Същността на планирането е в оптималното използване на ресурсите. Чрез него се постига компромис между онова, което желаем и това, което можем да направим. Планът помага на отделните личности и на предприятията да преценят в перспектива как промените в националната икономика ще се отразят върху тях.

Бизнес планът е ръководство за развитие на фирмата в условията на пазарно стопанство. Той трябва да отговаря на по-важните въпроси, свързани с дейността на фирмата, основният от които е: каква ще бъде печалбата на фирмата след приключване на дейността? Ще има ли промяна в активите на фирмата и в каква посока ще бъде тя?

За да бъде отговорено на тези въпроси в началото на дейността е необходимо да се предвидят редица обстоятелства, които биха дали отражение върху крайния резултат. Всички проблеми трябва да се формулират, систематизират и проучат в определен порядък на базата на конкретна информация. Последният фактор, който влияе върху отговора и финансовия резултат, е способността на фирмата – дали тя е осигурена с държавен, частен или смесен капитал.

Бизнес планът изпълнява няколко функции, в зависимост от неговото предназначение и целите, за които се изготвя. В зависимост от това, какъв елемент от фирмената дейност се счита за приоритетен, той може да има различен обхват и съдържание и в съответствие с това, да бъде разработен в различни варианти.

Бизнес планът е основен инструмент за развитието на фирмата и осигуряване реализация на нейната мисия. В него са дефинирани срокове и крайни резултати. Този бизнес план е деловата програма на фирмата.

Бизнес планът е основният финансов и търговски документ. Той се изисква от кредитора и е предназначен да докаже полезността и ефективността на съществуващата фирма или новата идея, която се предлага за финансиране. Целта е да се осигурят средства. По своята форма, съдържание и обхват, бизнес планът трябва да отговаря главно на изискванията на финансовите институции.

Бизнес планът с инвестиционна насоченост се съставя в случаите, когато е необходимо разширение на съществуващия бизнес или навлизане в нова дейност. Той трябва да обоснове целесъобразността на инвестицията, да докаже, че проектът е обезпечен във всичките му аспекти – пазарни, суровинни и технологични.

При съставянето на бизнес план трябва да се знае, че съдържанието и структурата му могат да се променят в зависимост от множеството фактори и на първо място от целите и предназначението, за които е съставен. Основната идея, която трябва да ни ръководи, е да отговаря на множество въпроси, свързани с дейността на фирмата и нейното развитие във времето. За тази цел в бизнес плана трябва да се съдържат три елемента:

-         Пълен, точен и обективен анализ на фирмата и околната следа, в която тя съществува: икономическа, социална и екологична.

-          Целите, които трябва да се постигнат и тяхната реализация във времето. Те са дефинирани с конкретни величини и срокове.

-          Да набележат средствата и мероприятията за достигане на крайната цел.

……………………………………………………………………………………

ІІ. Практическа част. Предложение за бизнес проект относно построяване и обзавеждане на хотелиерско заведение в гр. Созопол

1.      Описание

            Туристическият бизнес в настоящия момент е много  привлекателен по следните причини:

-   Този бизнес занапред ще бъде един от приоритетните в развитието на страната;

-   В международен аспект е налице нарастващо търсене на туристическите услуги;

-   Изисква сравнително малко начални инвестиции в сравнение с други видове бизнес;

-   Характеризира се с високо равнище на ефективност и минимален срок за възстановяване на разходите.

    Хотелиерството е особено важна част от туристическия бизнес и представлява стопанска дейност, с помощта на която се предоставят услуги свързани с пребиваването и подслоняването  за сравнително кратко време в хотелиерски заведения на местни и чуждестранни посетители. Наистина практиката показва, че капиталните вложения за хотелиерство са значително по-високи от тези, влагани в ресторантьорска и магазинна мрежа. По-висок размер имат и постоянните разходи при осъществяване на дейността. Наред с това обаче, трябва да се подчертае изрично, че хотелиерската дейност е високо доходна. Според данни на Световната организация по туризъм, през последните години, разходите на туристите при международния туризъм се разпределят както следва:

-      за хотелиерски услуги: 52%

-      за храна: 27%

-      за телефони и подобни услуги: 12%

-      за други услуги: 9%.

Очевидно, влагането на средства в туристическия бизнес, във връзка с изпълнение на настоящия проект, обещава значителни изгоди и крайните резултати при разумна организация на дейността ще бъдат високо рентабилни.

……………………………………………………………………………………

3. Анализ на съществуващата мрежа от хотелски заведения

В условията на съвременния туристически пазар е налице ожесточена конкуренция между фирмите заети в хотелиерския бизнес. Това обстоятелство налага да се изследват съществуващите в региона хотелиерски заведения, за да се оцени мащаба на съществуващата конкуренция. Практиката показва, че конкурентната борба се усилва поради нарастване броя на хотелиерските фирми и предлагане до голяма степен на аналогични туристически продукти. Конкуренцията се усилва също и поради сезонните колебания на предоставяните туристически услуги. За да надделее в конкурентната борба, хотелът трябва да предоставя продукт с високо качество, разнообразие на услугите и продължителност на обслужването, по-голяма от тази, характерна за основния туристически сезон. Анализът на конкурентите ще даде на хотела възможност да предприеме съответни действия срещу главните си съперници, да се укрепи на регионалния пазар и да разшири пазарният си сегмент. В региона на Созопол съществуват около 157 хотелиерски заведения, включително 32 ведомствени. От тях бяха изследвани 8, като най-типични и перспективни.

Название на хотела

Кате-го-

рия

Брой

места

Общостаи

Ета-жи

Сезонност

на обслужването

Допълнителни предимства и услуги

1

Рай

2

24

14

+2 ап.

2

Целогодишно

Лятно барбекю, джакузи, паркинг; нощувка + закуска

2

Воденицата

2

12

6

1

Целогодишно

Пълен пансион по договаряне

3

Етропол

3

64

40

+2 ап.

3

Целогодишно

Нощувка + закуска

4

Натали

2

30

14

1

Целогодишно

В близост до Етрополския манастир; нощувка + закуска

5

Стар М

3

20

12

1

Целогодишно

В манастир св. Троица; пълен пансион

6

Рибарица

2

18

10

1

Целогодишно

Нощувка + закуска

7

Стражата

1

14

32

1

Целогодишно

Нощувка + закуска

8

Силви

2

26

12

1

Целогодишно

Нощувка + закуска

От посочените данни в таблицата се вижда, че представените хотелиерски фирми като цяло са със скромни възможности. Предлаганият хотел в настоящия бизнес проект ще бъде в състояние да предостави туристически продукт с високо качество, което ще го направи лидер на регионалния пазар. Налице е уникална възможност един новопостроен обект поради недостатъчно развитата конкуренция да обхване значителен пазарен сегмент от бързо развиващия се туристически пазар в региона.

…………………………………………………………………………………

          Използвана литература:

1.     Нешков, М., Икономика на туристическата фирма”, 1994 г.;

2.     Тимчев, М., Финансово-стопански анализ”, 1999 г.;

3.     Шишков, А., Туристическо право”, 2001 г.;

4.     Кръстев, Св., Маркетинг проучвания, 1992 г.;

5.     Ангелов, А., „Ръководство за разработване на бизнес план”,1999г.;

6.     ЗАКОН за туризма;

7.     НАРЕДБА № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

8.     НАРЕДБА за категоризиране на туристическите обекти с ПМС № 126, 2003 г.;

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена 2009 г.

Съдържа множество таблици.

Най-новата информация е от 2007 г.

В разработката са представени прогнозни анализи  и изчисления до 2015 г., включително.

Ключови думи: бизнес план, фирма, описание, история, архитектура, технологии, хотел, маркетингов план, план график, стратегическо планиране, рискове, проблеми, анализ на проекта, туристически продукт, финансиране, инвестиция, франчайзинг, комуникационна политика, Софител

 


Търси за: бизнес план | фирма | описание | архитектура | технологии | хотел | маркетингов план | план график | стратегическо планиране | рискове | проблеми | анализ проекта | туристически продукт | финансиране | инвестиция | франчайзинг | комуникационна политика

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker