Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Управление на иновационния процес

 

На тема:

Основни бариери пред иновационната дейност на българските предприятия

 

 

2010 г.


Съдържание:

 

Увод. 3

1. Иновация. 3

2. Иновационен процес. 4

3. Ерозия на марките. 5

4. Чуждестранният опит в сферата на иновациите на най-иновативните компании в света  6

5. Иновационна активност на българските предприятия. 8

5.1. Състояние на българската иновационна активност към 31.12.2009 г. 8

5.2. Индекс на иновативност на българските предприятия. 10

6. Основни бариери пред иновационната дейност на българските предприятия. 11

6.1. Класификация на основните пречки, които стоят пред българската иновационна дейност  11

6.2. Проблеми пред българската икономика в областта на иновациите към 31.12.2009 .г  14

8. Изводи. 16

Източници на информация. 17

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 18

 

 


 

 

……………………….

 

Иновациите са двигателят на развитието, те са един от решаващите фактори на обществения прогрес. От темпа и скоростта на протичането им, от техния натиск и сила на въздействие зависят изключително много изменения в стопанския, обществения и културния живот.

Изследването на иновациите задължително предполага психологическия подход. Тяхната същност по начало налага това. От позициите на психологията най-съществените страни на проблема за иновации, който следва да се изследват в теоретичен и експериментално-изследователски план, са:

- иновационната дейност;

- психологичната характеристика на човека.

Иновация е употребата на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики по повече или по-малко комерсиален начин, базирайки се на (ново) приложение на науката и/или теxниката.

Йозеф Шумпетер описва нововъведенческите процеси като “създаване на нови комбинации” или изменения в развитието на пазара и производството. Според Шумпетер под самото понятие “нововъведение” се разбира изменение с цел да се внедрят и използват нови видове потребителски стоки, нови производствени и транспортни средства, пазари и форми на организация в производството.

 

……………………………

 

Нещата с тези компании се случват винаги по един и същи начин:

1/ Компанията решава, че иновациите са твърде рисковани или скъпи или отнемащи твърде много време.

2/ Компанията става реактивна – следва пазарния лидер. Позволява на други компании да иновират и тестват пазара вместо нея.

3/ Започва да догонва – свиква да изостава с 6-18 месеца зад пазарните лидери за всички нови продукти, които се пускат. Губи адекватността си спрямо пазара.

В резултат на това в рамките на две години продажбите намаляват, подновените договори също, маржът започва да изтънява. Компанията няма друг избор да се пребори с ерозията на марката си, освен да започне да се конкурира с по-ниски цени. Започват отстъпките на повечето продукти и услуги, за да се бори с конкуренти “втора” и “трета” категория, за които никой дори не е чувал в миналото.

 

………………………………

 

5.1. Състояние на българската иновационна активност към 31.12.2009 г.

Към момента в България съществува иновационна активност – според последните изследвания към 2009 г. над 23% от българските предприятия са иновативни. Това е около два пъти по-малко от средното европейско равнище, но пък е съществен ръст спрямо 2004 г., когато делът им беше 12%. Тук трябва да имаме предвид обаче някои особености на българските предприятия – на първо място капиталът на средното българско предприятие е 4 до 5 пъти по-малък от средните европейски нива. Имайки предвид, че иновационната дейност като цяло е капиталоинтензивна – не само по отношение на физически капитал, но и на човешки, българските предприятия са в едно сравнително неравностойно положение.

По отношение на финансирането именно поради факта, че повечето предприятия в България са малки и микро в голямата си част, те финансират иновативните си проекти сами, т.е. не търсят, а и нямат достъп до външен капитал.

 

…………………….

 

При голяма част от българските фирми основен източник за финансиране на иновационната дейност са вътрешните ресурси. Само 8,3% разчитат на финансиране от банковите институции, а фондовете за рисков капитал използват едва 1,2%. Разходите за НИРД и рисковият капитал са в пряка зависимост – на всяка единица вложен рисков капитал съответстват 11 единици разходи за НИРД. Затова според анализаторите с нарастването на капитализацията на фирмите в България ще се увеличават и разходите за НИРД с осигуряване на допълнително финансиране.

 

………………………

 


Източници на информация:

 

1.                 Доклад на Иновации.бг: "Българската иновационна политика в Европейския съюз", 2008 г.

2.                 Петров, М., М. Славова, Иновационна политика и международен бизнес, С., 2006.

3.                 Статия “Неизбежната ерозия на марките”, автор: Оливие Бланчард, Продуктов мениджър в Synnex, част от Microsoft Group, 2008 г.

4.                 Статия “Топ 25 на най-иновативните компании в света”, автор: Тодор Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД, 2006 г.

5.                 Статия “Топ 25 на най-иновативните компании в света (2008)”, автор: Тодор Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД, 2008 г.

6.                 Статия “Най-добрите практики за продуктови иновации”, автор: Тодор Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД, 2008 г.

7.                 Статия “Иновации.бг 2009”, автор: Тодор Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД, 2009 г.

8.                 Статия “Бостънската консултантска група за иновациите през 2008”, автор: Тодор Христов, Сита Мениджмънт Консулт ООД, 2009 г.

9.                 Статия “За понятията „иновация” и „иновационна политика””, автор: Доц. Нако Стефанов, 2009 г.

10.            http://bg.wikipedia.org/wiki/Категория:Иновация

11.            http://bg.wikipedia.org/wiki/Нововъведение

12.            http://www.bgstuff.net/content/view/5715/582/

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата съдържа графики и реални данни по проблема.

 

Ключови думи:

предприятие, иновация, иновационен процес, ерозия на марките, иновационна активност, индекс на иновативност, бариери пред иновационната дейност, производствени разходи, нов продукт, система за иновации, източници на финансиране, Apple, Google, 3M, Toyota, Microsoft, General Electric, Procter & Gamble, Nokia, Starbucks, IBM


Търси за: предприятие | иновация | иновационен процес | иновационна активност | бариери пред иновационната дейност | производствени разходи | нов продукт | система иновации | източници финансиране | Apple | Google | Toyota | Microsoft | Procter Gamble | Nokia | IBM

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker