ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

Курсова работа

По дисциплината: Стопанска логистика

На тема:

Логистични дейности в „Зърнени храни България“ АД и възможности за тяхното подобряване

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

УВОД.. 3

Глава първа.. 4

1. Същност на стопанската логистика и нейните характерни черти. 4

2. Логистична система и елементи на логистичната верига. 7

3. Логистични разходи. 9

Глава втора.. 12

Анализ на логистичните дейности в „ Зърнени Храни България „ АД   12

1. Кратка характеристика на фирмата. 12

2. Логистични дейности при закупуването и доставянето на материални ресурси. 13

3. Логистични дейности при складиране и транспортиране. 15

4. Производствена логистика. 21

4.1. Логистични дейности при реализация на продажбите. 22

4.2. Поддържане на стокови запаси.. 26

4.3. Проблеми съпътстващи дружеството. 28

Глава трета.. 31

Възможности за подобряване.. 31

Заключение.. 32

ПРИЛОЖЕНИЕ.. 32

Използвана литература:. 34

 

            УВОД

Логистиката е процес на планиране, реализация и контрол на ефективното и ефикасно преместване и съхранение на суровини и материали, незавършено производство, готова продукция, услуги и свързаната с това информация от точката на създаване до точката на потребление е цел задоволяване на изискванията на клиентите.

Целта на настоящата кърсова работа е да очертае теоритичните аспекти на логистиката и възоснова на анализ на логистичните дейности на фирма „Зърнени храни България” АД да разкрие възможностите за тяхното усъвършенстване.

За постигане на така заложената цел следва да бъдат решени основни задачи свързани с:

-          определяне на същноста и мястото на логистиката;

-          оценка за състоянието на фирмените логистични дейности при складиране, закупуване и обработването, производството при реализацията и транспотирането;

-          разкриване на възможности за подобряване на логистичните дейности на фирма „Зърнени храни България”.

Обекта на изледване в настоящата курсова работа е фирма „Зърнени храни България”АД, което предопреля използването на разнообразни информационни източници предоставящи информация за нейната структура, дейност, развитие и перпескриви. Такива източници биват: Междиден доклад за дейноста на „Зърнени грани”, Консолидиран финандов отчет за 2007, 2008 година, Проспект за предлагане за продажба на до 25 617 840 обикновени акции, издадени от „Зърнени храни България”АД.

В хода на анализа за използвани разнообразни методи. За да се изследват теоритико – методологичните основи на логистичната дейност се прилага сравнителният метод на изследване. За оценка и анализ на логистиката във фирмата са използвани динамичен статистически анализ, АВС анализ от маркетинговата наука и графичен метод.

…………………………………………………………………………………..............

            Глава втора

Анализ на логистичните дейности в „Зърнени Храни България„ АД

…………………………………………………………………………………...

4.1. Логистични дейности при реализация на продажбите

Под логистика на пласмента следва да се разбира процесът на проектиране и създаване на устойчива система за разпределение на продукцията, която да обезпечава физическото преместване на стоките от сферата на производство до сферата на потребление.

Задачата на логистиката на пласмента е точно  произведеният продукт да се достави в точно определеното състояние на точен адрес при оптимални разходи. Това налага да се отдели нужното внимание на каналите за реализация, като се отчете фактът, че те не са унифицирани, а се изграждат в зависимост от продукта, подлежащ на придвижване и конкретната пазарна ситуация.

Преработката на маслодайни семена и производство на олио, се разделя на три основни процеса:

1)     пресоване и екстракция на маслото от слънчогледа;

2)     рафиниране на олиото;

3)     бутилиране.

След като вече има готова продукция следва тя да бъде транспортирана до склада за съхранение. Готовата продукция се нарежда на палети и каси, които се транспортират от мотокарите. В склада готовата продукция те се подрежда по поръчки на клиентите.

Изготвянето на съответната продукция се извършва посредством предварителни договори с клиентите на производителната фирма.

Като договорът за продажба представлява устно или писмено споразумение между купувач и производител, които се определят цена и/или пласментния пазар за дадена стока преди прибиране на реколтата или преди стоката да е готова за пласиране на пазара. Тъй като производителят обикновено запазва собствеността си върху стоката през производствения процес, в повечето случай той взема управленческите решения (като видове или сортове, използване и график на входящите суровини). Запазването на отговорността за управленческите решения разграничава договорите за продажба от договорите за производство. Договорите за продажба могат да бъдат в различна форма. Обикновено регламентират цената (или съдържат условия за определяне на цената на по-късен етап) и осигуряването на определено качество (или категория) в определен срок. Може да се регламентират допълнително заплащане или удръжки за продукти, които не отговарят на определени качествени стандарти. Договорите варират по отношение на ниво на цените, рискове и база. Договорите на твърда цена са един от най-разпространените видове предварителни договори. Договорите могат да определят конкретни промени в определената договорена цена в бъдеще.

Също така производствената фирма осъществява договори по доставка, които включват прехвърляне на риска от лице, което желае по-ограничен риск (презастраховащо се лице) на страна, която желае да поеме риска срещу очаквана печалба (спекулант). Договори за бъдеща доставка предоставят на притежателя правото (но не на задължението) да заеме бъдеща позиция на определена цена в определен срок. Тези договори осигуряват защита срещу неблагоприятни движения на цените, като същевременно позволяват на притежателя а да спечели от благоприятните колебания в цената при плащане в брой.

Приходите от продажби на растителни масла на Дружеството за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември  2008 г. са следните:

Таблица 3

Култура

Приходи от продажби /хил. лв./

 

31 декември  2008 г.

Сурово слънчогледово масло

56 100

Сурово рапично масло

26 531

Неутрализирано рапично масло

8 754

Рафинирано слънчогледово масло

7 410

Бутилирано слънчогледово масло

14 760

Общо:

113 555

 

Приходите от продажба на растителни масла и шрот заемат 64 % от продажбите на компанията за периода.Основната суровина за производство на олио в България е маслодайният слънчоглед. Поради спецификата на пазара и кампанийният характер на изкупуването, Групата изкупува цялото количество слънчоглед, нужно за обезпечаване на годишното производство, в периода от август до ноември.

Дружеството произвежда слънчогледови масла за хранителни и технически цели, които предлага на пазара като наливно и бутилирано в пет - 0.5 л, 1 л, 2 л, 5л, 8 л и 10 литрови бутилки. Като технологичен отпадък се явява слънчогледовият шрот, хидратната и филтърната утайки, които се предлагат като ценни фуражни компоненти. С подобно естество на произхода са и мастните киселини, които се предлагат за по–нататъшна химическа обработка. Извършват се и услуги на ишлеме; преработка на слънчогледово семе, рафиниране на сурови масла. Произвежданата продукция от рафинирани масла e със запазена марка и патентна защита за „Слънчеви лъчи“ от Патентно ведомство на Република България. Производствената си дейност дружеството осъществява в маслодобивен завод в гр. Провадия, закупен чрез Агенцията за държавни вземания.

Осъществяват се продажби на собствена продукция (сурови, рафинирани и бутилирани слънчогледови масла, и слънчогледов шрот) - на едро и дребно, за вътрешен пазар и износ. За продажбите на бутилирани рафинирани масла е изградена дистрибуционна мрежа в цялата страна. За реколтната 2005/2006 год. „Слънчеви лъчи България” ЕАД e закупило и преработило около 64 000 тона слънчоглед, от които са произведени приблизително 28 000 тона масла.

„Зърнени Храни България“ АД представя допълнителна информация, съдържаща данни за реализираните от дружеството количества растителни масла за периода 2005 - 2006 г., по години, (в натурални показатели), посочена в таблица 4.

Таблица 4

„Слънчеви лъчи” АД

2005

2006

2007

 

количество/т.

количество/т.

количество/т.

Общо:

3985

9865

7560

в т.ч.:

 

 

 

вътрешен пазар

3933

6708

7164

износ

52

3157

396

 

Видно от данните, значителна част от общото количество продадена от Групата продукция през 2006 г., около 32%, е реализирана на външните пазари. Може да се отчете значително по-ниския обем на износа през предходната 2005 г. и през текущата 2007 г., което е в резултат на по-слабата реколта през тези години и повишеното вътрешно търсене на растителни масла в страната.

По вътрешна информация на дружеството, общият обем на потреблението на растителни масла в страната през 2006 г. (отчетен като вид хранителен продукт към пазара на дребно) е в порядъка на 100 000 тона,  което определя пазарен дял на дружеството за 2006 г. в порядъка на 6,7% от общо реализираните в страната количества растителни масла.

…………………………………………………………………………………

            Използвана литература:

1.      Аникина, Б. и колектив, „Логистика“, Инфра- М, Москва, 1999 г.;

2.      Гаторна, Дж., „Основи на логистиката и дистрибуцията“, Делфин Прес, Бургас, 1996 г.;

3.      Димитров, П., „Логистика в променящия се свят“, том 1, БАЛ, София, 1996 г., с. 9-24.;

4.      Корчак, Б., „Що е логистика?”, АЕБТРИ, София, 1993 г.;

5.      Косева, Д. и колектив, „Статистика  на предприятието“, ИК Стено, Варна, 2000 г.;

6.      www.zarnenihrani.com

…………………………………………………………………………………

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2008 г.

Темата съдържа множество таблици и изображения.

Ключови думи: логистика, система, елементи, Зърнени храни България, разходи, дейности, доставяне на материали, складиране, транспортиране, снабдяване, производство, пласмент, проблеми, логистична верига. 


Търси за: логистика | система | елементи | Зърнени храни България | разходи | дейности | доставяне материали | складиране | транспортиране | снабдяване | производство | пласмент | проблеми | логистична верига

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55 лв)  49.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker