Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Какво е значението на модела на съвършената конкуренция? Тя съществува ли?

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 2

1. Характеристика на пазара на съвършена конкуренция. 3

2. Модел на съвършена конкуренция – крива на търсене и на пределния приход на фирмата. Съвършен конкурент. 4

3. Фирмено предлагане при съвършена конкуренция – бягство на фирмата от пазара. 9

4. Крива на предлагането в отрасъла. 11

5. Значение на модела на съвършена конкуренция. 11

Обобщение:. 12

Използвана литература:. 13

…………………………………………………………………………………………

Въведение

Непрекъснатите динамично променящите се условия на съвременния световен пазар налагат  всяка една фирма да бъде конкурентоспособна и да заема основен пазарен дял на пазара а също така и  водеща позиция пред останалите свои конкуренти.

Конкуренцията възниква в древността, едновременно с създаването на стоково-пазарните отношения и възникването на пазарите. Традиционното разбиране  за конкуренция включва преките конкуренти на пазара, предлагащи аналогични стоки.

Технологичният прогрес непрекъснато създава нови и нови решения за удовлетворяване на същата потребност, затова тя е усъвършенствана или модифицирана под влиянието на нови стоки.

Конкурентната борба се поражда по отношение на качество и цена на стоката, вида, асортимент, дизайнът на произвежданата и продаваната стока.

Ето затова много често на пазара се налагат тези производители, които предлагат висококачествени стоки, за производството на които са направени минимални разходи в  резултат на високо технологично равнище и висока производителност на труда.

…………………………………………………………………………………………

2. Модел на съвършена конкуренция – крива на търсене и на пределния приход на фирмата. Съвършен конкурент.

Съвършената конкуренция е пазарна структура с голям брой независими пазарни субекти, които произвеждат еднороден продукт със мобилни производствени ресурси и продават по единна цена, при пълна пазарна информация

Отделната фирма не може да продава на цена по-висока от тази на пазара защото няма да реализира стоката си.

В условия на съвършена конкуренция наклона на кривата на отрасловото и фирменото търсене се различават.

В условия на съвършена конкуренция фирмата не може да влияе върху равнището на пазарната цена и единствения начин чрез които може да влияе върху размера на крайните финансови резултати от своята дейност (т.е. размера на печалбата или загубата) това се осъществява чрез изменение на произвежданото количество, защото по този начин тя може да променя величината на своите разходи.

Кривата на пазарното търсене има отрицателен наклон и характеризира множество от дребни производители на съответната стока за разлика от него в условията на съвършената конкуренция търсенето но стоката предлагана от съответната фирма е съвършенно еластично спрямо цената и се характеризира с хоризонтално разположена линия.

 

Цена                                                                                                          D Q(%)  Ценова

 лв.                                  S-пазарно предлагане                  ET/Ц=                   eласт. на

 кг.                                                                                                              D  P%     търсене

                E0        S1

0,50                                                                                                                                                               D

0,40

0,30

0,20                                    D

0,10                                        Q                                                                                   T

 

 

А) Крива на отрасловото (пазарното)         В) Индивидуалната (фирмена крива на търсене на търсене)

…………………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1. Манлиев, Г., „Макроикономика”, НБУ, София, 2005 г.

…………………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2012 г.

Най-новата информация е от 2012 г.

Темата съдържа таблици, графики и формули.

Ключови думи: съвършена конкуренция, пазар, стоки, пазарна цена, максимизиране на печалбата, крива на търсене, крива на предлагане, пределен приход, купувачи, продавачи, бариери, разходи, променливи, постоянни

 

 

 


Търси за: съвършена конкуренция | пазар | стоки | пазарна цена | максимизиране печалбата | крива търсене | крива предлагане | пределен приход | купувачи | продавачи | бариери | разходи | променливи | постоянни

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker