Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Курсова работа

На тема:

Осигуряване при безработица

01.2005.г

Съдържание

1. Обективни основи на безработицата

2. Източници на законовонормативна уредба

3. Фонд “Безработица”

4. Осигуряване за безработица

5. Социална защита на безработните

6. Осигурителни плащания при безработица

6.1. Обезщетения

6.2. Помощи

6.3. Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост

6.4. Участие в курсове за професионална квалификация

7.Модел за определяне обезщетението за безработица в динамика

8.Състояние на безработицата в България през месец август 2004 година.

Откъси:

.............................

  1.  Обективни основи на безработицата

Безработицата е основна характеристика на съвременните индустриални общества, в които икономиката реагира на промените в производството и потреблението чрез динамиката на предлагането и търсенето.

Явната безработица е несъществена в общества, в които земеделието е основен поминък и в които повечето хора осигуряват по този начин собствената си издръжка.  В съвременното общество обаче, повечето хора живеят в градовете и  издръжката на живота им зависи от възможността да работят срещу заплащане. Това означава, че възможността им да работят зависи от това дали тези, които притежават капитал, се нуждаят от труда им.

Срещу труда си работниците получават заплати. Това, от своя страна, създава търсене на стоки, което подтиква предприемачите да организират производството им, осигуряващо работа за хората, за да купуват стоки чрез заплатите си и т.н. По принцип в съвременната икономика зависимостта капитал-труд и обратно налага стимулиране на икономическа реализация на капитала чрез увеличаване на заетостта.

Това означава, че паралелно с останалите пазарни реформи, първата мярка в областта на икономическата политика трябва да бъде създаване на заетост и стимулиране започването на бизнеса.

.................................

  1.  Социална защита на безработните

Социалната защита на безработните се извършва от специално организирана обществена система. Тази защита не е непосредствено насочена срещу причините, довели до безработицата. Тя включва действия срещу възможните неблагоприятни икономически и социални последици, които настъпват след продължителна или окончателна загуба на работата и на доходите от нея. За индивидите това е силното понижаване на жизнения стандарт и изпадането в бедност. За обществото тези последици са непълноценното използване на човешкия капитал, влошаване на макроикономическите показатели и понижаване на съвкупното търсене.

С обещетението за безработица се извършва частична компенсация на доходите от работна заплата и от досега направените лични инвестиции в образование, квалификация и за осигуряване на професионална мобилност, които лицето губи по независещи от него причини в периода на смяна на работата му.

Когато безработицата е налице, най-ефективно се решават нейните проблеми, като се осигури ново работно място на безработния. Това би могло да се реализира по няколко начина, които имат различна степен на ефективност. Широко използван метод в западните страни с пазарна икономика е издирването на свободни работни места и съдействието за наемането на професионално и квалификационно подходящи за съответното място безработни. Този метод се използва най-често при фрикционна и структурна безработица.

Друг метод за оказване на социална защита на безработните при намирането на работа е предоставянето на инвестиционни кредити и преференции при ниски лихвени проценти за създаване на нови работни места.

Друга форма на социална защита на безработните е съдействието да започнат самостоятелен бизнес.

Предлагането на работа при непълен работен ден е друга насока за оказване на социална защита на безработните, която се използва у нас.

..........................

Темата е изготвена 01.2005г

В темата не са посочени източници на информация.

Данните в темата са за 2004г.

Темата съдържа 1 графика.


Търси за: обективни основи безработицата | законово нормативна уредба | фонд Безработица | осигуряване безработица | социална защита безработните | осигурителни плащания при безработица | обезщетения | помощи | насърчаване безработните към самостоятелна заетост | състояние безработицата България през август 2004 година

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker