Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломна работа

На тема:

Управление на човешките ресурси в “Данон България” АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание

 

Увод. 2

Глава първа. Теоретичен анализ на оценяване на персонала. 5

1. Понятие, същност и цели на оценяването на персонала. 5

1. 1. Определение. 5

1. 2. Същност. 6

1. 3. Цели. 8

2. Технология прилагана при оценката на персонала. 12

2. 1. Етапи на провеждане на оценката на персонала. 12

2. 2. Механизми за връзка с другите подсистеми на организацията. 20

2. 3. Основни методи (техники) за  оценяване  на персонала. 30

Глава втора. Състояние и оценка на трудовото представяне на персонала в „Данон България”. 43

2. 1. Характеристика на дейността на „Данон България”. 43

2. 2. Система за оценка на трудовото възнаграждение на човешките ресурси на „Данон България. 44

2. 2. 1. Цели на системата за оценка на човешките ресурси. 44

2. 2. 2. Система за обхват оценка на човешките ресурси в „Данон България”  46

2. 3. Технология на провеждане на оценката на човешките ресурси в „Данон България”  48

2. 4. Оценка на ръководния персонал в „Данон България”. 50

Глава трета. Програма за развитие на дейността на персонала в „Данон България”  68

3. 1. Изводи. 68

3. 2. Насоки за развитие на дейността по управление на човешките ресурси в "Данон България". 72

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 75

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 78


Увод

Днес, в епохата на информационното общество и глобални социално-икономически промени - промени в същността на работата, в организациите, в човешките ресурси, е необходима промяна на конвенционалните методи за управление. Главното, което отличава една компания от друга е именно нейната стратегическа политика по отношение на човешките ресурси.

В съвременните условия на динамични промени в обществената среда особен интерес представлява качеството на човешките ресурси. Увеличаващата се конкуренция между организациите, състоянието на трудовия пазар, демографските тенденции и ускореното остаряване на човешките знания и умения насочват вниманието на компаниите във високоразвитите страни към търсенето на методи и средства за правилен подбор и оценка на персонала с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност.

В условията на глобализиране на икономиките организациите са изправени пред необходимостта за успешно справяне с непрекъснатите промени и предизвикателствата на външната среда. Възприемането и отчитането на човешкият потенциал като конкурентното предимство на организацията води до повишаване на производителността и ефективността в работата. В този смисъл оценката на персонала в процеса на управлението на човешките ресурси има изключително значение.

Прилагането на една регламентирана и обективна оценка на персонала гарантира на организацията сигурност във времето, че целите които планира да постигне са изпълними от гледна точка на човешки ресурс.

Обща тенденция в управлението на проспериращите организации е акцента върху системата за обективна оценка на персонала и целенасочена дейност по неговото развитие, стимулиране и мотивация с оглед на настоящите и бъдещите нужди.

Човешките ресурси са уникални. Хората събрани да работят на едно място или в една организация, изискват особена справедливост за себе си. Хората със защитена справедливост са  производителни и удовлетворени. Хората с ощетена справедливост са непроизводителни и не-трудолюбиви. Това е уникалност, която превръща човешките ресурси или в голяма сила, или в голямо безсилие.

Хората оценяват своя собствен принос и го сравняват с чуждия. Те сравняват и резултатa, който получават с резултата на другите. Освен това хората в организацията винаги сравняват своята работа от позицията на справедливостта. Тези, които са недоволни от несправедливото отношение, се опитват да възстановят справедливостта, като намалят своя принос. Най-вече те започват да работят по малко или не така качествено. Справедливостта е наистина уникална причина, която може да възбуди духа и да стимулира човешката пригодност и удовлетвореност от труда. Стига да има критерии за справедливост. Очевидно справедливостта се отъждествява не със значението на индивидуалните приноси и резултати, а с тяхното уеднаквяване.

Преценката на начина, по който работниците и служителите в „Данон България изпълняват своите задълженията, е в основата на цялостната политика на фирмата по управление на персонала. На базата на оценката на представянето са разработени политиките за възнаграждение и мотивация, за повишаване на квалификацията, за израстване в кариерата и дори за сериозни промени в служебната йерархия. Оценката на качествата и възможностите на служителите играе важна роля при разработване на цялостната стратегия за развитие на фирмата и свързаните с нея структурни промени. Това обосновава актуалността на избраната от мен тема за разработване.

Целта на настоящата дипломна работа е на базата на обстоен литературен анализ да покажа методиката за оценка на персонала във фирма „Данон България”. Ролята на високото мотивационно равнище на кадрите и удовлетвореността от вложения труд, за повишаване на производителността на труда и за постигане целите на организацията.

Тази цел се осъществява при изпълнение на следните задачи:

1.  Теоретичен анализ на оценката на персонала и нейното развитие.

2.   Технология на провеждане на оценката на персонала.

3.   Оценка на кадрите в „Данон България”.

3. 1. Оценка на двата основни вида категории персонал в компанията -изпълнителски и ръководен.

 

........................

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Оценката на персонала като елемент от системата за управление на човешките ресурси има особено важно значение за цялостната дейност на една организация. Тя дава възможност да се определи равнището на трудовото представяне на заетите работници и служители спрямо поставените цели на дадена компания, т. е. да се определи качеството на човешкия потенциал, с който тя разполага. А това от своя страна е фактор за повишаване на производителността и ефективността от труда в нея.

Оценката на персонала има съществена роля и за правилното функциониране на останалите управленски системи. Тя дава необходимата информация за проектирането, планирането, подбора, обучението, развитието и кариерата на кадрите. Въз основа на правилната оценка на персонала можем да установим какво е качеството на трудовия живот, съответствието на получаваните възнаграждения с вложения от работника или служителя труд, каква е тяхната мотивация за изпълнение на трудовите задължения и т. н.

В същото време резултатите от оценката на персонала дават възможност за "обратна връзка" по отношение на дейността на отделния работник или служител в организацията.

В Данон България” дейността по подбор и оценка на персонала е организирана посредством френската управленска практика, възприета от Danone Goup.

Системата за оценка на персонала в компанията е въведена през 1999г. и е изградена въз основа на "Наръчник за оценка" на персонала, изготвен от централното управление във Франция. Тя служи за постигането на много и разнообразни цели на компанията като се отчитат изискванията и целите на Danone Goup.

Използва се техника на отчетните карти  или на атестационните формуляри. За всеки работник и служител в организацията е открит атестационен формуляр, който съдържа признаците, по които ще се оценява тяхното трудово представяне. В тях се включва и кратка характеристика на всеки един от признаците и степените на всеки един от тях. Оценяващият анализира информацията получена от атестационниия формуляр и в зависимост от съответните показатели, характеризиращи отделните признаци, нанася своята оценка в съответната колона. Всеки един от възприетите признаци се оценява по четиристепенна скала, като получава количествена оценка от 0 до 3.

Периодични проверки на системата за оценка на персонала от страна на висшето ръководство на компанията осигуряват правилното и прилагане и усъвършенстването и. Тя е ключово звено по отношение на постигането на високи равнища на мотивация и е добре обвързана с останалите подсистеми на компанията. Системата за оценка на персонала в „Данон България” дава възможност за материално и духовно стимулиране на работниците и служителите; за развитие на кариера на кадрите; за подобряване и усъвършенстване квалификацията на работниците и служителите.

За още по-добро функциониране на системата за оценка на персонала в "Данон България" е необходимо изграждане на фирмена култура, фирмен дух и фирмени ценности. По този начин ще се постигне по-високо качество в процеса на управлението на човешките ресурси. Също така,за ефективното изпълнение на задачите и целите на компанията, отделът по Управление на човешки ресурси трябва да се стреми към постигане на по-голяма обективност при оценката на работниците и служителите и по-добра обвързаност между възнаграждение и трудово представяне. В тази връзка е необходимо оценката да се провежда два пъти в годината.

В крайна сметка в "Данон България" има въведена една ефективна система за оценка на персонала, която е насочена към формирането на среда за развитие и усъвършенстване на знанията и уменията на персонала. Това се дължи от една страна на екипа от опитни специалисти: психолози, социолози и т.н, които работят в отдела по Управление на човешките ресурси в България, а от друга-на добрата организация осъществявана от централното управление във Франция.

Технологията за оценка на персонала в Данон България” е съобразена с конкретните условия в компанията. Нейното ръководство проявява управленско творчество и фантазия в процеса на оценяване на персонала, като изхожда от реалностите на организационния живот.

 

...........................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.                             Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, "Делфин прес", 1993

2.                             Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси, Делфин прес, 1994

3.                             Владимирова, К. и др., Управление на човешките ресурси, УИ „Стопанство”, 1999

4.                             Милс, Т., Оценка на работата и възнаграждението за резултатите от труда, "Персонал ОК.Н", 1993, бр. 9

5.                             Пачев, Т., Управление на персонала, УИ „Стопанство”, 1999

6.                             Стефанов, Н., Оценка на дейността на сътрудниците, "Персонал СКН", 1996, бр. 3

7.                             Стефанов, Н., Фирмено управление на персонала в Япония, „Персонал СКН”, 1996

8.                             Стефанов, В. Н., Формална оценка на извършената дейност, "Персонал СКН", 2000, бр. 9

9.                             Харизанова, М. и др., Управление на човешките ресурси, С., 1999

10.                         Христова, Т., Мениджмънт на човешките ресурси, 1996

11.                         Шопов, Д., Атанасова., Управление на човешките ресурси, С., Тракия-М, 1998

……………………..

 

Темата е изготвена 06.2005г.

Темата съдържа таблици.

В темата са посочени 11 източника на информация.

 

Ключови думи: понятие, същност и цели на оценяването на персонала, технология прилагана при оценката на персонала (етапи, механизми, основни методи), състояние и оценка на трудовото представяне на персонала в "Данон България", програма за развитие, изводи.


Търси за: същност цели оценяването персонала | технология прилагана при оценката персонала | етапи | основни методи | програма развитие | изводи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker